ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 18.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На осемнадесети май                                 две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 610 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Транстурист” ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат С., надлежно упълномощен, с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Б., надлежно упълномощена, с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Транстурист” ООД против заповед №70/25.02.2015 г. на Кмета на Община Несебър, с която е разпоредено на дружеството-жалбоподател да премахне извършения от него незаконен строеж: „Кабелно захранване с кабел NAY-2Y-4х150 от табло мерене на фасадата на ТП „Русалка” до съществуващи 2 броя разпределителни касети тип ШКД”, находящ се в поземлен имот 51500.505.127 по КККК на гр. Несебър (УПИ І, кв. 23 по плана на к.к. „Слънчев бряг-изток”, община Несебър), състоящ се от подземна и надземна част, подробно описани в разпоредителната част на заповедта, с искане за отмяна на оспорения акт като незаконосъобразен, издаден при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправните разпоредби и в несъответствие с целта на закона.

 

АДВОКАТ С.: Нямам възражения, госпожо Председател, по доклада.

От името на доверителя ми поддържам жалбата, с която почитаемият съд е сезиран. В днешно съдебно заседание, с оглед доклада на съда, заявявам, че твърдим, че оспорената заповед е нищожна, като издадена от материално некомпетентен орган по отношение категорията на строежа.  Считаме че строежът е трета категория, а не четвърта.

 Поддържаме си направените доказателствени искания в жалбата, с която почитаемият съд е сезиран, а именно да се изиска и представи преписката, касаеща издаденото удостоверение за въвеждане в експлоатация. По отношение на другите документи, които са представени с жалбата ни, моля същите да бъдат приети като доказателства по делото.

В днешно съдебно заседание имаме допълнителни доказателствени искания, формулирани в нарочна молба, която представям. Става въпрос за приемане на скица, за допускане и извършване на съдебно-техническа експертиза с въпроси към вещото лице, както и допускане на свидетел при условията на довеждане. Молбата представям с копие за ответната страна. Бих искал да поставя и допълнителен въпрос към вещото лице с оглед възраженията ми за нищожност на оспорената заповед, а именно: Описаното в заповедта кабелно захранване какво представлява като характеристика – мрежа на техническата електроразпределителна инфраструктура или мрежа на електронно-съобщителната инфраструктура?

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Възразявам по така зададения въпрос от адвокат С.. Считам че въпросът е от правен характер. Вещото лице не би могло да отговори на въпроса дали се касае за една или друга инфраструктура, дали е трета категория строеж или четвърта категория строеж. Считаме че е правен въпросът и не е от компетентност на вещо лице.

Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана.

Моля съдът да приеме представената административна преписка представена в съда с изходящо писмо №Н2-КС-2305 от 26.03.2015 г.

По отношение на доказателствата, моля съдът да приеме представените такива.

По отношение на искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, не възразявам.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените по делото писмени документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, находящи се на л. 8-л.27 от материалите по делото, тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда, и днес представената от адвокат С. скица № 309/21.04.2003 година.

 

Намира, че следва да уважи доказателствените искания на процесуалния представител на жалбоподателя. След като констатира, че по делото не е приложена административната преписка по издаване на удостоверение № 158/18.06.2010 г., издадено от Главния архитект на Община Несебър за въвеждане в експлоатация на строеж: група от 22 магазина за промишлени стоки, находящи се  в УПИ І, кв.23 по плана на к.к „Слънчев бряг-изток”, община Несебър, с възложител „Транстурист” ООД, която следва да участва в административната преписка по оспорването, намира, че следва да задължи ответника да я представи в заверен препис по делото.

Намира за относими и допустими исканията на адвокат С. за допускане на съдебно-техническа експертиза по делото по поставените от него в представената днес молба въпроси, както и днес поставения от адвокат С. въпрос. Действително, в прерогативите на съда е да прецени категорията строеж, но право на съда е и да ползва специалните знания на вещо лице, с оглед характеристиките на посоченото в заповедта кабелно захранване, както и допускането на гласни доказателства по делото за установяване на релевираните в жалбата възражения и доводи.

Воден от горното, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок, считано от днес, да представи по делото в заверен препис и в пълнота административната преписка по издаване на удостоверение № 158/18.06.2010 г., издадено от Главния архитект на Община Несебър за въвеждане в експлоатация на строеж: група от 22 магазина за промишлени стоки, находящи се  в УПИ І, кв.23 по плана на к.к „Слънчев бряг-изток”, община Несебър, с възложител „Транстурист” ООД.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, която да отговори на поставените в молбата на адвокат С. въпроси и допълнително формулирания от него в днешно съдебно заседание, след запознаване с материалите по делото,  извършване на проверка на място и при необходимост по документи, в съответното електроразпределително експлоатационно дружество.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на експертизата в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд – град Бургас.

Вещо лице ще бъде определено от съда в закрито заседание след внасяне на депозита за изготвяне на експертизата.

ДОПУСКА гласни доказателства по делото чрез разпит на свидетел за следващо съдебно заседание в режим на довеждане от страна на жалбоподателя за установяване времето на изграждане на кабелното захранване.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.07.2015г. от 13:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: