Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              08.06.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на десети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Веселин Енчев

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 610 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на А.Б.Д., с ЕГН **********, против решение № 4067/17.01.2012г., постановено по НАХД № 4067/2011г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е изменено наказателно постановление № 50/28.10.2010г. на Директора на Държавно ловно стопанство– Ропотамо, с което на основание чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) , на А.Б.Д. с ЕГН ********** е наложено административно наказание – глоба в размер на 350 лева, за административно нарушение по чл. 84, ал.1 от ЗЛОД и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, същият е лишен от право на ловуване за срок от три години и е отнета в полза на държавата 1бр. ловна пушка марка “Бенели”, кал.12, № М651538/6940798, като е намалено така наложеното наказание глоба от 350,00 лева на 50,00 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства.

В съдебно заседание касаторът А.Д., се представлява от адв. Тасков, който поддържа жалбата на основанията, посочени в нея.

Ответникът по касация – Държавно ловно стопанство” – Ропотамо – не изпраща представител и не взема отношение към касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на А.Б.Д. с ЕГН ********** против наказателно постановление № 50/28.10.2010г. на Директора на Държавно ловно стопанство– Ропотамо, с което на основание чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) , на А.Б.Д. с ЕГН ********** е наложено административно наказание – глоба в размер на 350 лева, за административно нарушение по чл. 84, ал.1 от ЗЛОД и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, същият е лишен от право на ловуване за срок от три години и е отнета в полза на държавата 1бр. ловна пушка марка “Бенели”, кал.12, № М651538/6940798. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр.Бургас е изменил наказателното постановление, като е приел, че при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения,  които са от естество, че водят до ограничаване на правото на защита на жалбоподателя, поради което и тези два акта следва да породят целените с тях правни последици. В оспореното решение първоинстанционния съд е изложил подробни мотиви за това, като е приел, за неправилен единствено размера на наложеното наказание глоба и е намалил същия от 350,00 лева на 50,00 лева.

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на Районен съд – гр.Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са частично основателни.

В хода на касационното производство съдът намира за установено като допуснато от АНО съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД ловуване е и престой или движение на лица извън населените места с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не. В този смисъл с цел доказване на осъществено административно нарушение по чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД е от съществено значение да се индивидуализира мястото на осъществяване на деянието и ловното оръжие, посредством което е осъществено това нарушение.

Както в АУАН, така и в НП, като място на извършване на нарушението е посочено: „ДЛС „Ропотамо”, отдели 368 и 375 зад помпата” По така изписания начин не може да се определи точното място на извършване на нарушението, като лишено от логика е да се твърди, че нарушението е констатирано  едновременно в две различни местности, та дори същите да са съседни. Съществено е обстоятелството не къде ловната дружина е ловувала, а къде конкретното лице е извършвало действия, преценени като ловуване. Мястото на извършване на нарушението е съществен елемент от състава на нарушението по чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД, поради което, както в АУАН, така и в НП следва точно да се посочи  мястото на установяване на нарушението. Изискването за посочване на точното място на извършване на нарушението съставлява и задължителен реквизит както при съставянето на АУАН (чл. 42, т. 3 от ЗАНН), така и при издаването на НП (чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН). Придвижването в два отделни отдела или две отделни землища безспорно не може става по едно и също време, а в случаите когато това е станало по различно време, в различни моменти, то се явява основание за констатиране и ангажиране на административно наказателната отговорност за две отделни административни нарушения, поради неприложимост на института на продължаваното престъпление по отношение на адм. нарушения. Като е констатирал напрактика две нарушения, извършени на две места по едно и също време, в един и същи час, АНО е ограничил правото му на защита да степен.

Що се отнася до липсата на конкретни данни относно самоличността на извършителя, настоящата съдебна инстанция възприема като техническа грешка. Действително, в един и същи акт – спорният АУАН името на нарушителят е посочено с две различни фамилии – като Дурнушев и Дурмушев, като и двете са неверни и далеч от действителното фамилно име на касатора Д., като тази слабост не е отстранена и административно наказващия орган, който от своя страна е възприел фамилното име на касатора като Дорнушев, но наред с фамилното си име лицето се индивидуализира и със своите бащино и лично такова както и с единния си граждански номер, като няма спор, че именно на жалбоподателят е бил връчен АУАН и именно той е издирван за връчване на оспореното НП.

Съгласно разпоредбата на чл.53, ал.1 ЗАНН Наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. От описаните по-горе констатации съдът достига до извода, че самоличността на нарушителя е била надлежно установена от административно наказващия орган преди издаване на НП. По тази причина посоченият дефект не се явява от категорията на съществените, обосноваващи отмяна на НП.

Въпреки това, предвид изложеното по горе касателно посочването на две места на извършване на адм. нарушение, жалбата се явява основателна и следва да бъде уважена, а обжалваното решение на първоинстанционния съд отменено .

 

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 4067/17.01.2012г., постановено по НАХД № 4067/2011г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е изменено наказателно постановление № 50/28.10.2010г. на Директора на Държавно ловно стопанство– Ропотамо, с което на основание чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) , на А.Б.Д. с ЕГН ********** е наложено административно наказание – глоба в размер на 350 лева, за административно нарушение по чл. 84, ал.1 от ЗЛОД и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, същият е лишен от право на ловуване за срок от три години и е отнета в полза на държавата 1бр. ловна пушка марка “Бенели”, кал.12, № М651538/6940798, като е намалено така наложеното наказание глоба от 350,00 лева на 50,00 лева., И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ,

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 50/28.10.2010г. на Директора на Държавно ловно стопанство– Ропотамо, с което на основание чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) , на А.Б.Д. с ЕГН ********** е наложено административно наказание – глоба в размер на 350 лева, за административно нарушение по чл. 84, ал.1 от ЗЛОД и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, същият е лишен от право на ловуване за срок от три години и е отнета в полза на държавата 1бр. ловна пушка марка “Бенели”, кал.12, № М651538/6940798.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.