ОПРЕДЕЛЕНИЕ №278

 

 05.02.2018 г., гр.Бургас,

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на пети февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 60 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на Н.Б.С.,***, със съдебен адрес:***, партер, офис 2, чрез адв. С.К., против заповед за задържане на лице рег. № 7779зз-84 от 03.12.2017г., издадена от М.Н.Г.– ПИ при РУ- Камено ОДМВР гр. Бургас.

При проверка на редовността на жалбата съдът е констатирал, че същата не отговаря на всички изисквания за редовност, съдържащи се в чл.150 и чл.151 от АПК, а именно: не са представени всички доказателства, с които оспорващия разполага, вкл. доказателства за допустимостта на жалбата, а именно: спазване на законоустановения по чл. 149, ал.1 от АПК срок за депозиране на жалбата /изискване на чл. 150, ал. 2 от АПК/ и не е приложен документ за платена държавна такса в размер на 10 лева, на основание чл.151, т. 3 АПК и т.2 б, б „а“ от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси.

С Разпореждане на съда от 09.01.2018 год. жалбата е оставане без движение, като на жалбоподателя е указано в 7-дневен срок  от съобщението да отстрани нередовностите на жалбата си, като представи всички доказателства, с които разполага, вкл. доказателства за допустимостта на жалбата, а именно: спазване на законоустановения по чл. 149, ал.1 от АПК срок за депозиране на жалбата /изискване на чл. 150, ал. 2 от АПК/ и да приложен документ за платена държавна такса в размер на 10 лева, на основание чл.151, т. 3 АПК и т.2 б, б „а“ от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси.

Жалбоподателят е предупреден, че при неотстраняване на нередовността в посочения срок, на основание чл.158, ал.3 от АПК, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото ще бъде прекратено.

В указания от съда срок, процесуалния представител на жалбоподателя е представил документ за платена държавна такса и е приложил копие на Заявление, адресирано до Директор ОДМВР гр. Бургас, с което същият сезира Директорът относно факта, че на 13.12.2017 год., той и Н.Б.С. са посетили РУ- Камено при ОДМВР гр. Бургас, където е предал две жалби за входиране, но след това си ги е поискал обратно. В Заявлението е посочено, че се представят два комплекта жалби срещу издадени в РУ- Камено ЗПАМ. С молбата, с която са представени документа за платена държавна такса и копието на Заявлението, адресирано до Директор ОДМВР гр. Бургас, процесуалния представител на жалбоподателя е посочил, че жалбите са депозирани на следващия ден – 14.12.2017 год. с нарочно заявление в ОД на МВР гр. Бургас. Помолен е съда да изиска информация от Директора на ОДМВР гр.Бургас дали на 14.12.2017 год. са подавани при него жалби от Н.С., адресирани до Началник РУ на МВР Камено.

С Разпореждане от 22.01.2018 г. е изискана административната преписка, вкл. докладни записки и жалба от адв. С.К., с изрично посочване на датата, на която жалбата е била депозирана.

С писмо вх. № 1122/26.01.2018 год. в Административен съд Бургас е постъпила административната преписка, ведно с приложеното от процесуалния представител на жалбоподателя Заявление, адресирано до Директор ОДМВР гр. Бургас, молбата-уточнени, жалбата срещу издадената ЗПАМ, адресирана до Административен съд Бургас, чрез Началник РУ-Камено, на която е поставен рег. № 777900- 3416/29.12.2017 год., Заповед за задържане на лице, Протокол за личен обиск на лице, Декларации.

На 02.02.2018 год. е постъпило писмо вх. № 1441/02.02.2018 год., изготвено от Началник РУ-Камено, в което е посочено, че Заявлението, адресирано до Директор ОДМВР гр. Бургас, ведно с приложените към него 2 бр. жалби до Административен съд Бургас е депозирано на 19.12.2017 год. в РУ – Камено при ОДМВР гр. Бургас, като е разпоредено извършването на проверка, приключила с издаването на справка.

Съдът, като прецени събраните доказателства, намира за установени следното:

На 03.12.2017 г. в 13.00 ч. жалбоподателя е задържан за срок до 24 часа със заповед за задържане рег.№ 7779зз-84/03.12.2017г., издадена от полицейски инспектор към РУ Камено при ОД на МВР Бургас, като е освободен на 03.12.2017 г. в 15,30 часа.

В чл.149, ал.1 от АПК е предвидено, че административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им.

В чл. 152, ал. 1 от АПК е посочено, че жалбата се подава чрез органа, издал оспорения АА.

В материалите по делото е налична жалба, адресирана до Административен съд Бургас, чрез Началник РУ-Камено, на която е поставен рег. № 777900- 3416/29.12.2017 год.

Въпреки дадената от съда възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства за спазването на законоустановения по чл. 149, ал.1 от АПК срок за депозиране на жалбата, такива доказателства не са ангажирани, като е приложено копие на Заявление, от което на практика следва да се направи извод, че жалбоподателят не е депозирал до 18.12.2017 год. жалба, адресирана до Административен съд Бургас, нито в деловодството на Административен съд Бургас, нито в деловодството на органа, издал АА- РУ-Камено при ОДМВР гр. Бургас.

В изпратената от административния орган преписка е налична жалбата срещу издадената ЗПАМ, адресирана до Административен съд Бургас, чрез Началник РУ-Камено, на която е поставен рег. № 777900- 3416/29.12.2017 год., а в постъпило писмо вх. № 1441/02.02.2018 год., изготвено от Началник РУ-Камено, в което е посочено, че Заявлението, адресирано до Директор ОДМВР гр. Бургас, ведно с приложените към него 2 бр. жалби до Административен съд Бургас е депозирано на 19.12.2017 год. в РУ – Камено при ОДМВР гр. Бургас.

Поради горното, следва да се заключи, че жалбата е подадена след изтичане на установения в чл. 149 АПК - 14-дневен срок. Срокът е преклузивен и с изтичането му се погасява правото на жалба на дружеството. Своевременно упражненото право на жалба е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на настоящото производство, за която съдът следи служебно.

При така изложените обстоятелства съдът намира, че сезиращата го жалба е просрочена и следва да остави същата без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд Бургас, осемнадесети състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Н.Б.С.,***, със съдебен адрес:***, партер, офис 2, чрез адв. С.К., против заповед за задържане на лице рег. № 7779зз-84 от 03.12.2017г., издадена от М.Н.Г.– ПИ при РУ- Камено ОДМВР гр. Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 60/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му

 

                                 СЪДИЯ: