Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №508

 

гр. Бургас, 17 март  2015 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести февруари, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                    ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                                            АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТОНИ ПЕТРОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД 60/2015 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „ЕЛ КОНТРОЛ“ЕООД, седалище и адрес на управление: ***, ЕИК *********, представлявано от Н. С.Х. против Решение № 1699 от 28.10.2014г., постановено по н.а.х.д. № 4053 по описа за 2014г. на Районен съд гр.Бургас,  с което е потвърдено наказателно постановление № 29- 0000046/01.09.2014г., издадено от изпълнителен директор на ИА „ГИТ“ гр.София, с което на „ЕЛ КОНТРОЛ“ЕООД, на осн. чл. 416 ал.5 от КТ във вр. с чл. 413 ал.2 от КТ, за нарушение на чл. 11 ал.5 във вр. с чл. 15 ал.1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ,  е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500.00 лева.

Касаторът, иска отмяна на решението и отмяна на наказателното постановление. Твърди, че оспореното решение е постановено при съществено нарушение на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон. В съдебно заседание не се явява.

Ответникът по касационната жалба редовно призован, не се явява.Представя писмени бележки, като застъпва тезата за неоснователност на оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че оспорването е неоснователно, поради което първоинстанционното решение следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Настоящият състав на съда намира възраженията на касатора за неоснователни.

При издаване на наказателното постановление не са били налице предпоставки, обуславящи приложението на чл. 414в КТ. Дори след съставяне на АУАН, нарушителят не е представил книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа, съответстваща на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., приложение №1, в която да е документиран проведен ежедневен инструктаж на работниците и служителите, т.е. нарушението не е било отстранено.

Неоснователно е възражението за липса на дата на извършване на нарушението. Предвид факта, че последното е такова, извършено чрез бездействие, наказващият орган е посочил дата, към която книгата за инструктаж не е била налична- 22.07.2014г.(начална дата на извършване на проверката, според протокол № 0104- 17659/25.07.2014г., на която нарушението е констатирано ).

В наказателното постановление са посочени всички факти, въз основа на които да е възможно да се извърши преценка за съставомерност на деянието. С оглед на тези факти, не съществува никаква пречка санкционираното лице да организира защитата си. Нещо повече, наказващият орган е отчел и представените листове, целящи да удостоверят провеждане и документиране на ежедневен инструктаж и е преценил, че същите не могат да заместят, изискуемият с наредбата документ- книга.

Тези доказателства са преценявани и от първоинстанционния съд, който правилно е заключил, че макар да съдържат част от регламентираните с приложение №1 реквизити, не могат да бъдат приети като документ, удостоверяващ изпълнение на задълженията по чл. 11 ал.5 във вр. с чл. 15 ал.1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., тъй като служат и за отчетна форма за присъствие, и в тях липсва отразяване на съдържанието на инструктажа, което е пречка за упражняване на ефективен контрол.

По изложените съображения, съдът намира, че оспореното съдебно решение не страда от пороци, които да предпоставят отмяна и следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 1699 от 28.10.2014г., постановено по н.а.х.д. № 4053 по описа за 2014г. на Районен съд гр.Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: