ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 26.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести януари                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 60 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.Ж.И., редовно уведомен, явява се лично и с процесуален представител адв.В.Р., назначена с определение от съдебно заседание проведено на 29.09.2014г.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието – гр.София, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С. с представено пълномощно, находящо се на лист 22 от делото.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Петрова.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.   

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Р.: Представям и моля да приемете експертно решение на ТЕЛК от „МБАЛ Бургас” АД за инвалидизиране на ищеца, тъй като правя повторно искане за извършване на експертизата и ще се обоснова с това, че към настоящия момент на моя доверител е отпусната пенсия и има възможност да заплати определения депозит за вещото лице, но моля да му се даде по-дълъг срок, тъй като очаква плащане от 07.02 до 10.02.2015г.. Пенсията ще му се изплати на база това решение и след това ще има възможност да заплати депозита.

Представям и моля да приемете диск с информация за историята на заболяванията на моя доверител,  информация която трябва да се разчете от вещите лица. Представям го за целите за изготвянето на тази експертиза и да се използва от вещите лица.

        

         Юрисконсулт С.: Не възразявам да бъде направено експертното заключение в по-дълъг срок.

         ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се извърши експертизата, въпреки че не е спазен срокът. Ако съдът счете и прецени, че е основателно искането за извършване на експертиза, не се противопоставям. Но считам, че не следва да бъде прието като доказателство и приобщен към доказателствения материал това експертно решение, което се представя, тъй като на същото пише дата на инвалидизиране 09.09.2014г., самото експертно решение е от 31.10.2014г., а претендираните от ищеца неимуществени вреди касаят период до 06.01.2014г. Не считам, че това експертно решение следва да бъде приобщено към доказателствения материал и да бъде кредитирано от съда. Това касае здравословното състояние на ищеца след периода, за който той претендира причинени неимуществени вреди. Т.е. касаят настъпили такива в периода извън датата посочена от ищеца.

 

         Адв.Р.:  Относно възражението по искането ни за експертиза, моля да се има предвид, че доверителят ми все пак е лишен от свобода, намира се в затвора в гр.Бургас и по делото има доказателства, че не притежава доходи и средства, с които да заплати депозит за тази експертиза. Правя повторно искане за извършване на експертизата предвид това, че има новонастъпили обстоятелства и на база именно това експертно решение, той вече има възможността да заплати тази експертиза, поради което искането считам основателно и без извършване на тази експертиза няма как да се установят факти и обстоятелства, които е описал в молбата си.

         По отношение второто възражение на прокуратурата, считам същото неоснователно. Експертното решение е издадено на база здравословното състояние на доверителя ми, което е настъпило преди тази дата 2013г. Белодробното заболяване е настъпило през 2013г., а това е експертно решение, с което да се инвалидизира на основание това заболяване.

         Представили сме по делото епикризи и други документи за неговото заболяване. Това експертно решение е издадено вече след това заболяване, инвалидизират го и му признават пенсия.

 

         Юрисконсулт С.: Възразявам, тъй като в предходно съдебно заседание се представиха доказателства, че туберкулозата е получена след процесния период.

        

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, представляващи Експертно решение № 371/31.10.2014г., като по отношение на неговата относимост  към предмета на спора съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

 

Като съобрази изявлението на адв.Р., видно от което нейният доверител поддържа и към настоящия момент доказателственото искане за назначаване на съдебно-медицинска експертиза, за която се посочва, че вече са налице възможности от страна на ищеца да заплати определения депозит, съдът намира за необходимо на страната да бъде дадена допълнителна възможност в тази насока, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА допълнителна възможност на ищеца в 14-дневен срок, считано от днес да внесе определеният от съда депозит за изготвяне на експертиза.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ, което следва да изготви експертизата, съдът ще определи в закрито заседание след внасяне на депозита.

 

 

Съдът КОНСТАТИРА също така, че видно от изявлението на процесуалния представител на ищеца от съдебно заседание на 29.09.2014г. е уточнен времевия период на претендираното обезщетение, а именно за периода от 28.11.2009г. до 24.03.2011г., както и за периода от 28.04.2011г. до настоящия момент. В тази връзка от страна на административния орган по делото е постъпило становище, находящо се на лист 31 от делото, видно от което, в това становище административният орган е уточнил настаняването на ищеца в мястото за лишаване от свобода и условията, при които е извършено това настаняване, но само за периода от 24.08.2011г. до настоящия момент. За предходния период посочен от 28.11.2009г. до 24.03.2011г. съдът не намира по делото да е налично подобно уточняване от страна на административния орган за конкретното помещение, в което е бил настанен ищеца,  описано  като характеристики, както и брой за настанените лица в това помещение и хигиенните условия в него. В тази връзка съдът намира за необходимо да задължи ответната страна да представи такава справка, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото нарочна справка, от която да е видно за периода от 28.11.2009г. до 24.03.2011г. в какво помещение за лишаване от свобода е бил настанен ищеца; каква е неговата квадратура; какъв на брой други лица лишени от свобода са били настанени в същото помещение; снабдено ли е същото със санитарно помещение с достъп до постоянно течаща топла и студена вода.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 18.05.2015г. от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: