ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 29.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и девети септември           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тиха С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 60 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.Ж.И., редовно уведомен, се явява лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието-гр.СОФИЯ, редовно уведомени, представлява се от юрисконсулт П.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 22 от делото

        

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор С..

 

Съдът, като съобрази изпратеното от Адвокатска колегия гр.Бургас уведомително писмо с вх.№ 4802/24.06.2014г., видно от което на ищеца по делото е определен служебен защитник адв.В.Р., на основание чл.26, ал.2 от Закона за правната помощ съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв.В.Р. от Бургаска адвокатска колегия за процесуален представител на ищеца Т. Ж.И. по административно дело №  60/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас до окончателното приключването на делото, за всички инстанции.

 

         Адв.Р.: Да се даде ход на делото.

         Юрисконсулт С.: Да се даде ход на делото.   ПРОКУРОРЪТ: Няма пречки за даване ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Р.: Поддържам исковата молба със следното уточнение, че обезщетение се търси само за периодите от 28.11.2009г. до 24.03.2011г. и за периода от 28.04.2012г. до настоящия момент. Това са периодите, в които доверителят ми е изтърпявал наказание лишаване от свобода в затвора в гр.Бургас. Обезщетение няма да търсим за периода от 01.03.1996г. до 07.06.1999г. и от 28.08.2001г. до 06.12.2007г. За тези  периоди няма да търсим обезщетение. Присъединявам се към исканията по доказателствата така, като ги е направил доверителят ми. Но по отношение на искането за разпит на свидетели, които той е поискал при режим на довеждане, тъй като същите излежават присъда в затвора в гр.Бургас, трябва да бъдат призовани от съда.

         Това са свидетелите А.С.Н., А.Д.А., И.Д.Е., които изтърпяват наказание лишаване от свобода в затвора в гр.Бургас - VІІІ група. С разпита им ще установяваме почти всички обстоятелства, които са посочени в исковата молба.

         В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете епикриза на доверителя ми.

         Доверителят ми е направил искане за извършване на съдебно-медицинска експертиза, към което искане ще допълня да се установи и медицинското обслужване. Допълвам тази част към искането за експертиза, като поставям въпрос дали има причинноследствена връзка между тези условия на живот в затвора и медицинското обслужване, и повторното му заболяване от туберкулоза.

         Освен това, по делото има приложени само три листа от здравния му картон. Моля да се изиска прилагането на целия здравен картон.

         Моля служебно да се изиска дневникът на затвора в гр.Бургас, в който е отразен престоят му в затвора в гр.Ловеч в болнично заведение, касаещ периода 2014г.

         Поддържам всички доказателствени искания с допълнителните уточнения.

 

         Юрисконсулт С.: Поддържам писмения си отговор, както и направените възражения в него относно доказателствените искания на ищеца.

         Не възразявам да бъде променен иска с направените днес уточнения.

         По отношение искането за представяне на дневника, тъй като касае престой в затвора в гр.Ловеч, моля евентуално да се изиска справка от болничното заведение към затвора в гр.Ловеч, в която да е отразен  периода на престоя, но считам, че това е излишно, предвид представената в днешно съдебно заседание епикриза, в която са описани датите на постъпване и изписване.

         По отношение искането за разпит на свидетели, предвид организацията по конвоирането им, моля да се редуцира броят им.

 

         Съдът към юрисконсулт С.: Медицинското обслужване в затвора в гр.Бургас, как е организирано като процес, като време, дали достъпът до медицинска помощ е осигурен като ежедневен или по някакъв  график в определени дни, в които лишените от свобода биха могли да имат консултация със здравен специалист и въобще наличен ли е в затвора в гр.Бургас медицински център?

         Юрисконсулт С.: В затвора има наличен медицински център и се нарича стационар. Медицинското обслужване е организирано по следния начин:

         Наличен е дневник, в който се записват всички желаещи да посетят медицинско лице. Съответно по график се посещава, тъй като са много желаещите. Медицинското лице на територията на затвора се намира в корпуса на затвора и съобразно записванията се приемат, съобразно спешността на случаите се приемат за преглед ежедневно. За събота и неделя не съм сигурна.

 

         Реплика на адв.Р.: Отдавна няма медицински специалист в затвора, а има фелдшер.

         ИЩЕЦЪТ: В затвора от четири месеца има само медицинска сестра.

 

         Юрисконсулт С.: Нямам официална информация, поради което моля да ми се даде допълнителна възможност за изясняване на това обстоятелство, което ще депозирам пред съда под формата на официална справка, изходяща от заведението за лишаване от свобода, как става медицинското обслужване там.

 

          Съдът към юрисконсулт С.: Как е организирано в мястото за лишаване от свобода смяната на личното и постелъчното бельо на лишените от свобода?

         Юрисконсулт С.: Лишените от свобода, съгласно закона и правилника (ЗИНЗС и ПП ЗИНЗС) имат право да си внасят собствено постелъчно бельо. За хигиената и поддръжката лишените от свобода се грижат лично съгласно правилника за вътрешния ред, който сме приложили, както и за хигиената на общите части и жилищните помещения. Администрацията няма ангажимент, тя се поддържа от лишените от свобода.

 

 

 

         Съдът към юрисконсулт С.: Как се извършва дезинфекцията на помещенията?

         Юрисконсулт С.: Администрацията предоставя хигиенните материали и лишените от свобода извършват сами дезинфекцията на помещенията.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че предявеният иск е процесуално допустим и следва да бъде разгледан от съда.

         Считам, че следва да се приемат представените с жалбата и писмения отговор доказателства.

         Считам искането за назначаване на съдебно-медицинска експертиза,  както и искането за разпит на свидетели направено от ищеца за основателно.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с исковата молба доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, както и представеното в днешно съдебно заседание от пълномощника на ищеца писмено доказателство, представляващо епикриза.

 

Намира доказателственото искане на ищеца за назначаване на съдебно-медицинска експертиза по делото, посредством която да се установи налице ли е причинна връзка между рецидивиращото белодробно заболяване на ищеца и условията в мястото за лишаване от свобода, за основателно, доколкото посредством това доказателствено средство биха се установили правнозначими за решаването на делото факти, въз основа на които се претендира обезщетение, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-медицинска експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като се запознае с медицинската документация, съхранявана от затворническата администрация, касаеща заболяванията на ищеца, да отговори на поставения от него въпрос дали е налице причинно следствена връзка между съществуващото белодробно заболяване и условията на живот в мястото за лишаване от свобода, като за изготвянето на тази експертиза ищецът следва да внесе депозит в размер на 300 лева, в 7-дневен срок, считано от днес.

По отношение на експертът, който следва да изготви експертизата, съдът ще определи вещото лице в закрито заседание.

 

Намира доказателственото искане за събиране на гласни доказателствени средства посредством разпит на свидетели, които са лица изтърпяващи понастоящем наказание лишаване от свобода за неоснователно, като в тази връзка съдът съобрази уточненията от страна на адв.Р. относно фактите, които биха били установими посредством разпита на тези свидетели, като за тези факти съдът констатира, че в кориците на делото са налични достатъчно писмени доказателства, посредством които същите биха могли да бъдат установени и доказани, поради което не е налице необходимостта от ангажиране на множество доказателствени средства различни по вид, посредством които биха се установили идентични факти.

 

По отношение на искането за представяне на съответния воден в заведението за лишаване от свобода дневник, от който да се видят вписаните за ищеца отбелязвания за здравословното му състояние, съдът намира  това доказателствено искане също за неоснователно, тъй като за тези вписвания във водените за целта дневници съдът ще придобие знание посредством назначената по делото съдебно-медицинска експертиза, експертът по която именно ще анализира и ще работи по така исканите доказателства, поради което съдът не намира за необходимо тяхното събиране като писмени доказателства по делото.

Предвид горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на ищцовата страна за събиране на гласни доказателствени средства посредством разпит на свидетели.

ОСТАВЯ без уважение искането за представяне на съответния воден в заведението за лишаване от свобода дневник, от който да се видят вписаните за ищеца отбелязвания за здравословното му състояние.

 

 За изясняване на поставените в днешно съдебно заседание въпроси свързани с начина на организация на медицинското обслужване в затвора в гр.Бургас, както и лицето, от което се извършва това медицинско обслужване, съдът намира за необходимо ответната страна да бъде задължена в тази насока, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес, да представи по делото нарочна справка, от която да е видно начинът по който е организирано медицинското обслужване на лишените от свобода в  затвора в гр.Бургас, както и специалистът, от който се извършва това медицинско обслужване.

 

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 26.01.2015г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Ищецът да се призове в затвора в гр.Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: