О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 539        /07.03.2013 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на седми март две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимира Друмева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 60/2013 година

 

Производството по чл.63 ал.2 от ЗАНН.

Образувано е по частна жалба от Т.Н.Т. *** против определение № 323/26.11.2012 година по н.а.х.д. № 925/2012 година на Районен съд – Несебър (РС), с което е прекратено производството по оспорване на наказателно постановление № 191/23.07.2012 година на началника на РУП - Несебър.

РС е приел, че жалбата е просрочена, защото в изпълнение на указанията му за представяне на доказателства за подаването й в срок, лице, което не е представило доказателства за упълномощаването си, е представило доказателства за изпращане по пощата на документи от подател “Викинг – Н.” ЕООД, а не от наказания Т..

Частният жалбоподател поддържа, че оспорването не е просрочено.

Настоящия касационен състав приема, че частната жалба е основателна.

Действително, видно от разписката за приета пратка, описа на писмата, депозирани в пощата и от фактурата, с която е оформено плащането за пощенската услуга (лист 12-13 от н.а.х.д. № 925/2012 година), подател е “Викинг - Н.” ЕООД, чиито управител е Т.Т., а не физическото лице Т.Т. ***.

За изясняване на фактическата обстановка по оспорването, касационният състав е изискал информация от началника на РУП – Несебър по какъв начин е получена жалбата.

В отговор административнонаказващият орган е изпратил писмо, според което “ВСИЧКИ ЖАЛБИ ОТ ЛИЦЕТО Т.Т. СА ПОЛУЧЕНИ ПО ПОЩАТА И СА С ПОЩЕНСКО КЛЕЙМО 05.10.2012 ГОДИНА ОТ ПОЩ. КЛОН – ГР. СОФИЯ”.

Предвид това изявление, съдът приема, че въпреки посочването на търговското дружество като подател на пощенските пратки, те са съдържали жалбите на физическото лице – адресат на НП. Своевременното депозиране на жалбата обуславя отмяната на определението на РС.

С оглед на изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ определение № 323/26.11.2012 година по н.а.х.д. № 925/2012 година на Районен съд – Несебър.

 

ВРЪЩА делото на същия състав на РС – за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението е окончателно.

           

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: