ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2011, 22.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори февруари                  две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 60 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ДЮТИ ФРИЙ” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Иванчев, с пълномощно от днес.

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Митница – Бургас, редовно призован, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА НАП – София, редовно призована, не се представлява.

 

АДВОКАТ ИВАНЧЕВ: Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „ДЮТИ ФРИЙ” ЕООД – София против Решение № 2601-1562/22.11.2010 година на Началника на Митница Бургас, с което е определен размер на възникнало митническо задължение за митни сборове и други публични вземания, в общ размер 697 616,71 лева, потвърдено с Решение № 1209/23.12.201 година на Директора на Агенция „Митници”.

 

АДВОКАТ ИВАНЧЕВ: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените с нея писмени доказателства. Поддържам и направените с жалбата доказателствени искания, а именно за назначаване на техническа експертиза от вещо лице – технолог по тютюнопроизводство или от Института по тютюните със задачи, които съм формулирал в жабата. Моля да се допълни с още една точка, която да касае: Вещото лице да провери и да посочи страната на произход на всяка от липсващите стоки, съгласно спецификацията в обжалваното решение. Останалите искания съм формулирал в т. 3. С оглед на обстоятелството, че процесният склад се намира в специална зона на Гранична полиция на Пристанище Бургас съм направил искането. Ние твърдим, че обективно повече от направеното от нас не е било възможно да се направи, за да се предотврати така случилата се кражба. Обектът е бил под охрана на гранична полиция, бил е включен в СОТ и е с пропускателен режим, който изключва достъп на МПС, товарене, разтоварване, изнасяне без участието на охраняващата служба, която е Гранична полиция, от една страна и Пристанище Бургас, от друга. Поради това считам, че така направеното искане за събиране на информация по т. 3 от доказателствените искания в жалбата е относимо. Моля да бъде уважено, за да се изяснят тези обстоятелства. Доколкото в обжалваното решение се съдържат мотиви, касаещи съставения ни административен акт, за информация на съда бих искал да кажа, че същите тези обстоятелства се изследват по делото, което сме завели против наказателното постановление пред Районен съд – Бургас и тъй като тези обстоятелства са относими относно административнонаказателната отговорност. Считам, че са относими и относно отговорността по Закона за митниците и съответния регламент, предмет на настоящата жалба.

Последното искане е за свидетел, който ще установи обстоятелства по откриване на процесната кражба, сезиране на митницата и съответно фактически обстоятелства и практики по режима на охрана на процесния склад.

Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

В искането си за експертиза сме поискали вещото лице да определи актуалната пазарна стойност на липсващите и на останалите в склада вещи, тъй като те са залежали още преди кражбата – всичките, абсолютно търговски негодни са, практически са непродаваеми и целият остатък, който не е откраднат ние сме го унищожили с приложените по жалбата писмени доказателства. При положение, че вещите нямат стойност, не биха могли да имат митническа облагаема стойност, тъй като събитието, обуславящо режима на внос и съответно възникването на митническото задължение е меродавно.

По отношение на поставените въпроси, моля да имате предвид, че от всяка стока се запазват образци, които могат да бъдат изследвани от вещото лице. Те са в специален режим и се намират при нас, проверени са, затворени са и могат да се изследват.

Моля вещите лица да се свързват с мен на телефон ***, мобилен телефон ***.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА съдебна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените в жалбата въпроси с изключение на въпроса по точка Д, тъй като същият е неотносим към предмета на делото, както и на въпроса, поставен в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 450 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния плат документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателства за внесен депозит.

Да се изиска справка от Районна прокуратура – Бургас образувана ли е проверка или досъдебно производство по жалба на „Дюти фрий” ЕООД за краба на цигари от митнически склад тип А, с идентификационен № А/BG001000/00007, находящ се в Пристанище – Бургас, магазия 12, и на какъв етап са производствата.

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа, експертиза вещото лице по която да отговори на следните въпроси:

Митническият склад, държан от жалбоподателя, охраняван ли е през периода от 2001 година до 15.09.2010 година със СОТ? Къде се намира митническият склад, има ли режим на охрана и в какво се изразява същият и подлежат ли на проверка влизащите и излизащите от района на обекта моторни превозни средства.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя в  7-дневен срок от днешно съдебно заседание по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателства за внесен депозит.

ДОПУСКА при условията на довеждане един свидетел, като УКАЗВА на жалбоподателя, че ако същият не бъде доведен в следващо съдебно заседание, определението ще бъде отменено.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.04.2011 година от 11:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се призоват вещите лица.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: