ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІV-ти административен състав

На двадесет и девети юни                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар:  Маринела Вълчева

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 609 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За подателя на протеста се явява прокурор Стоянова от Окръжна прокуратура Бургас.

Ответникът Общински съвет Царево, редовно призован, не изпраща представител

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Бургас против Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общински детски градини на територията на община Царево, в частта и относно чл.32.

 

ДОКЛАДВА постъпило писмо от общински съвет Царево, с което, по указания съда за представяне на доказателства, е представена извадка от интернет страница, вероятно на община Царево, от която е видно публикуван проект на Наредбата на 21.10.2016г., както и заверен препис от докладна записка рег.№ 453/27.06.2017г.

С тази докладна записка е направено предложение от председателя на Общински съвет Царево до Общинския съвет да вземе решение, с което да отмени разпоредбата на чл. 32 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общински детски градини на територията на община Царево, приета с решение № 169, в протокол №11 от 21.12.2016 г.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се приемат представените по делото доказателства и моля да отложите делото за друга дата, с оглед взимане на решение от Общински съвет Царево по предложението, направено докладна записка на Председателя на общинския съвет, представена в днешното съдебно заседание.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото представени с протеста писмени доказателства, както и тези, постъпили с придружително писмо вх.№6637/28.06.2017г.

С оглед представената по делото докладна записка съдът намира, че следва да отложи делото за друга дата, като даде възможност на Общинския съвет да се произнесе по внесеното пред него предложение.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представени с протеста писмени доказателства, както и тези, постъпили с придружително писмо вх.№6637/28.06.2017г.

УКАЗВА на ответника да представи доказателства за произнасянето си по предложението, направено с докладна записка рег.№453/27.06.2017г. от председателя на Общински съвет Царево.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.10.2017г. от 11.00ч., за която дата страните са уведомени.

На ответника да се изпати съобщение с указанието на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.02 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: