ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 31.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи май                      две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 609 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЗЕДА ТУР” АД, редовно призован, представлява се от адв. Д.П., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас, редовно призован, представлява се от адв. В., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Считам обжалването за недопустимо. Обявлението за извършените действия от административния орган е връчено на 02.03.2016 г., което е потвърдено и в жалбата. С оглед на това и предвид практиката на Върховен административен съд за обжалване на действия на административния орган, при които не се издава конкретен административен акт, то жалбата би следвало да постъпва пред административния орган в 14-дневен срок за обжалване, който е изтекъл на 16.03.2016 г. Видно от щемпела на жалбата, тя е постъпила директно в Административен съд – Бургас с вх. № 2705.

С оглед факта, че са приложени доказателства за спазване на срока, оттеглям това възражение. Считам, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

 

С оглед становището на страните и като намери, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от „Зеда тур” АД против действия на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, съставляващи извършено изменение на данни в КР на недвижимите имоти на гр. Несебър, Община Несебър по отношение на сграда с идентификатор 51500.505.253.4, изразяващо се във вписване на собственост върху посочената сграда освен на името на дружеството-жалбоподател, така и на „ЕВН България електроразпределение” ЕАД със съответните документи за собственост съобщения, за които действия е обективирано в писмо изх. № 24-2959-19.02.2016 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас.

 

         АДВ. П.: Поддържам предявената жалба. Нямам към момента доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

         АДВ. В.: Оспорваме изцяло жалбата на всички изложени в нея основания за неправилност и незаконосъобразност на всички извършени действия. Моля да се приеме представената административна преписка.

Нямаме доказателствени искания.

 

         Съдът с оглед становището на страните и предвид липсата на формулирани доказателствени искания освен приемане на приложените документи по административната преписка и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. П.: Считам, че от събраните по делото доказателства се установи незаконосъобразност на така извършеното вписване, като съображенията ми за това са следните: считаме, че е служебно известно решението на Административен съд – Бургас по административно дело № 1395/2015 г. на Х-ти състав. След влизането на това решение в сила, Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас е изпратило уведомление на стр. 31 от делото за това, че е вписан като собственик на имота. Впоследствие с писмо на стр. 30 от делото, в отговора на уведомлението, ЕВН е изпратила неясно писмо с неустановена воля. Следва да се има предвид, че уведомлението, което е изпратено до „Зеда тур” е официален документ на основание чл. 189, ал. 1 ГПК и притежава характерните белези на посочения документ. Поради изложеното, моля да отмените като незаконосъобразни извършените действия по вписване на ЕВН като собственик на имота. Моля да ми дадете възможност за представяне на писмена защита.

Моля да ни се присъдят направените по делото съдебно-деловодни разноски, за което представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК с препис за ответната страна.

         АДВ. В.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата и потвърдите извършените действия по вписването в КР като правилни и законосъобразни. След влизане в сила на решението на Административен съд – Бургас, жалбоподателят е вписан като собственик в КР с документ от 2006 г., като по този начин е възстановен КР в първоначалното му състояние. Този КР съдържа данни, които подлежат на промяна по смисъла на разпоредбата на чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 2. В случая по искането на заинтересованата страна ЕВН е извършила такава промяна на КР като е вписан техен документ за собственост, посочващ ги като собственици на въпросната сграда на основание чл. 51, ал. 1, т. 1. За това вписване е извършено уведомлението, като в случая административният орган е уведомил вписаното лице в регистъра. Административният орган е длъжен да се съобразява с документите. В този смисъл за да е актуален този регистър, ние сме били длъжни.

Моля да ми бъде дадена възможност за представяне на писмена защита.

Моля да ни се присъдят разноските по делото.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: