Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

    928           /22.05.2015 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на двадесет и трети април две хиляди и петнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

Веселин Енчев

при секретар Г.Ф.  и прокурор А. Червеняков

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 609/2015 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от А.П.П. с ЕГН ********** *** против решение № 173/19.02.2015 година по н.а.х.д. № 339/2015 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000016/05.01.2015 година на директора на ДР – Бургас в ИААА (НП).

С НП, на П., за нарушения на чл. 15 § 2 изр.1 от Регламент 3821/85 във връзка с чл.78 ал.1 т.2 от Закона за автомобилните превози (ЗАвтПр) и на чл. 100 ал.1 т.1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл.93в ал.17 т.1 и чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП, са наложени две административни наказания „глоба”, съответно в размер на 1500 лева и на 10 лева.

Касаторът оспорва решението с аргументи за материалноправната му незаконосъобразност. Твърди, че липсват категорични доказателства относно осъществяването на нарушението, описано в НП. Проверяващите органи не са иззели каквито и да е писмени доказателства. Заявява, че е мислил, че ще му бъде съставен акт единствено за нарушение на ЗДвП и затова не е пояснил какъв е тахографа, който използва (дигитален) и който не изисква тахографски лист. ППС, което е управлявал, е било празно, а не както е посочено в АУАН – че превозва сол. Поддържа, че върху наказващият орган е възложена тежестта по доказване на нарушението, а това не е сторено. Нормата от ЗАвтПр, по която е санкциониран, изисква наред с актуалния тахографски лист да не са представени  и тези от предходните 28 календарни дни, за да е осъществен състава на нарушението, а деянието, констатирано по АУАН не е такова. Претендира, че РС неоснователно е приложил чл. 28 от ЗАНН.

Иска отмяна на решението на РС и отмяна на  НП.

Ответникът не изразява становище по  жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП П. е наказан за това, че при извършена проверка на 13.12.2014 година, около 18:30 часа, в град Бургас, на кръгово кръстовище до бензиностанция „Лукойл“ по посока на движение към квартал „Сарафово“, като водач на ППС, при извършване на обществен превоз на товар (сол) с влекач и прикачено полуремарке, не е използвал тахографски лист за деня, както и не е представил СУМПС и контролен талон към него.

РС е отхвърлил жалбата. Приел е, че нарушенията са установени по несъмнен начин и е потвърдил НП.

В производството пред РС не са допуснати каквито и да е процесуални нарушения. Фактическата обстановка е установена коректно. Издирено е приложимото материално право, което е съпоставено с правната квалификация на деянието, извършена от административнонаказващия орган. Направен е анализ на всички релеванти факти. Обсъдени са поотделно всички възражения на жалбоподателя, като са изложени доводи, защо съдът не ги възприема.

Възраженията в касационната жалба са идентични с тези в жалбата до РС – т.е. по съществото на спора. В съответствие с нормата на чл. 208 от АПК, във връзка с чл. 63 ал.1 изр.ІІ от ЗАНН, настоящият касационен състав контролира законосъобразността на решението на РС, а не директно законосъобразността на НП. В това се изразяват именно и контролно – отменителните правомощия на касационната инстанция.  Обхватът на касационната проверка следва да е насочен към установяването на липсата/наличието на пороци в обжалваното решение, а не към ново отделно изясняване на релевантните обстоятелства.

Доколкото РС е изяснил напълно фактите по делото и е изложил подробни и логични мотиви защо не възприема доводите на наказания, настоящият състав приема, че не следва да преповтаря отново мотивите в обжалваното решение.

Само за пълнота на изложението, следва да се отбележи, че непредставянето на писмени доказателства от страна на наказващия орган пред РС няма как да бъде тълкувано като съществено процесуално нарушение. Видно от НП, при проверката на А.П. са установени отрицателни факти – липса на тахографски лист за деня и липса на СУМПС и контролен талон към него. При тези нарушения опровергаването на установените отрицателни факти е възложено върху жалбоподателя и негова е доказателствената тежест да опровергае констатациите. Доколкото това, не е направено с доказателствените средства, допустими в процеса, законосъобразно РС е потвърдил НП. Затова, решението следва да се остави в сила.

С оглед на изложеното, съдът

 

                                                           Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 173/19.02.2015 година по н.а.х.д. № 339/2015 година на Районен съд – Бургас.

 

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: