Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         1056                      16.06.2014г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                          ХVІ-ти състав

На дванадесети юни,                                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:   Станимир Христов

Членове:       1.  Румен Йосифов

                       2. Атанаска Атанасова

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 609 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Г.П.М., ЕГН-**********,***-1-4, против решение № 169/30.01.2014г. постановено по НАХД № 4238/2013г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 226/02.08.2013г. на началник на сектор „Пътна полиция” в ОДМВР-Бургас, с което на касатора за нарушение на чл.6, т.1, пр.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева, за нарушение на чл.6, т.1, пр.4 от  ЗДвП, на основание чл.185, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева и за нарушение на чл.5, ал.1, т.1 пр.1 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.1, т.5, пр.5 от ЗДвП  е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като постановен в нарушение на материалния закон и несъответстващ на установените по делото факти. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът се явява лично и поддържа направеното в жалбата искане. Не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация – началник на сектор „Пътна полиция” в ОДМВР-Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на Г.П.М. против наказателно постановление (НП) № 226/02.08.2013г. на началник на сектор ПП в ОДМВР-Бургас, с което за нарушение на чл.6, т.1, пр.2 от ЗДвП, на осн. чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лева, за нарушение на чл.6, т.1, пр.4 от  ЗДвП, на осн. чл.185, пр.1 от ЗДвП – глоба от 20 лева и за нарушение на чл.5, ал.1, т.1 пр.1 от ЗДвП, на осн. чл.179, ал.1, т.5, пр.5 от ЗДвП – глоба от 100 лева. Районният съд правилно е разгледал спора по същество и при извършената служебна проверка в рамките на предвидените от закона правомощия не е констатирал наличие на процесуални нарушения в производството, които да ограничават правото на защита на жалбоподателя до степен налагаща отмяна на наказателното постановление, а отделно от това актът за установяване на административното нарушение (АУАН) е съставен съобразно изискванията на закона и предявен на жалбоподателя, за да се запознае със съдържанието му. Първата инстанция е приела, че нарушенията и обстоятелствата, при които са извършени, са описани ясно както в акта, така и в наказателното постановление, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства.

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, районният съд пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, която следва да се възприеме и от настоящия съдебен състав.

Съгласно чл.6, т.1, предл.2 от ЗДвП, участниците в движението съобразяват своето поведение със светлинните сигнали, а чл.177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП санкционира водач на МПС с глоба 100лв., който  преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването. Разпоредбата на чл.6, т.1, предл.4 от ЗДвП пък от своя страна предвижда участниците в движението да съобразяват своето поведение и с пътната маркировка, като в ЗДвП за това нарушение не е предвидено специално наказание, поради което то се санкционира по чл.185, предл.1 от ЗДвП с глоба до 20лв. На последно място чл.5, ал.1, т.1 пр.1 от ЗДвП предвижда задължение за всеки участник, с поведението си да не създава опасности за движението, като санкцията е по чл.179, ал.1, т.5, пр.5 от ЗДвП – при разминаване със създадена опасност за движението, се налага глоба от 50 до 150лв.

 

 

 

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява, че на 08.07.2013г. в гр.Бургас около 21:10ч., касаторът управлявал лек автомобил Хонда с рег.№ А-3100-КХ, като на кръстовището на ул.Булаир и ул.К.Фотинов в посока ж.п. гарата, при непозволен светлинен сигнал на светофара, продължил към ул.Иван Вазов, където в близост до кръстовището с ул.Калоян не спазил пътна маркировка М-2, предприемайки действия по изпреварване в лентата за насрещно движение. Въпреки, че бил следван от полицейски автомобил с включена светлинна и звукова сигнализация, касаторът управлявал автомобила си с несъобразена скорост в градски условия, като при двойно изпреварване навлязъл в лентата за насрещното движение, в резултат на което създал опасност за другите участници в движението. Самоличността на нарушителя била установена, след като същият паркирал автомобила на ул.Сливница пред дома си и този момент бил застигнат от полицейския автомобил.

За така констатираните нарушения на жалбоподателя бил съставен АУАН, в последствие и НП. Като свидетел първоинстанционният съд разпитал актосъставителя И., който в качеството му на полицейски служител е участвал в преследването на нарушителя. Показанията на актосъставителя, като свидетел-очевидец на нарушението, кореспондират с отразеното в акта. Районният съд правилно не е кредитирал показанията на свидетелите доведени за разпит от жалбоподателя, заради констатираните противоречия в техните показания за времето в което е било извършено нарушението.

При така изложените обстоятелства този съдебен състав намира изводите на районния съд за правилни и съответни на материалния закон.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.221, ал.2, вр. чл.218 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас ХVІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 169/30.01.2014г. постановено по НАХД № 4238/2013г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 226/02.08.2013г. на началник на сектор „Пътна полиция” в ОДМВР-Бургас, с което на Г.П.М., ЕГН-**********, за нарушение на чл.6, т.1, пр.2 от ЗДвП, на осн. чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 лева, за нарушение на чл.6, т.1, пр.4 от  ЗДвП, на осн. чл.185, пр.1 от ЗДвП е наложена глоба от 20 лева и за нарушение на чл.5, ал.1, т.1 пр.1 от ЗДвП, на осн. чл.179, ал.1, т.5, пр.5 от ЗДвП е наложена глоба от 100 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:       1.                                    2.