Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

     841                                  27.04.2018 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и девети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                   2. ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретаря Й. Б., в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 608 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „ЕКО ФУУД ТРЕЙД“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Шар планина“ № 36, представлявано от управителя А.И.К., против решение № 159 от 05.02.2018 г., постановено по НАХ дело № 6065/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. С касационната жалба не се сочат нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 43043/04.08.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към ГД „Контрол на пазара“ в Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл. 206, ал.1 от Закона за туризма (ЗТ) е наложена на касатора „Еко фууд трейд“ ООД имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение по чл. 114, т.1 от същия закон. За да постанови този резултат, БРС е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Приел е, че деянието е доказано несъмнен начин и не представлява маловажен случай.

Решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 27.03.2017 г. е била извършена от служител на КЗП, РД- Бургас, проверка в бирария „Борсата“, находяща се в гр. Бургас, ул. „Одрин“ № 17, стопанисвана от касатора „Еко фууд трейд“ ООД. В хода на проверката било установено, че в обекта, разполагащ с двадесет и едно седящи места, се предлага туристическа услуга- ресторантьорство. Установено било също така, че в него се предлагат за продажба топли и студени напитки, алкохол, салати, супи, риба, скара и сандвичи. Към момента на проверката обектът функционирал и в него имало посетители. Проверяващото лице изискало удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура, но в указания срок такова не било представено от търговското дружество, поради което срещу последното бил съставен АУАН и било издадено обжалваното наказателно постановление.

В разпоредбата на чл. 114, т.1 от ЗТ е предвидено категоризиране на туристическите обекти, като задължително условие за извършване на хотелиерство и/или ресторантьорство в тях. В конкретния случай се установява по несъмнен начин от събраните по делото доказателства, че в деня на проверката- 27.03.2017 г. касаторът е предоставял туристическа услуга в проверения обект, при липса на издадено за същия удостоверение за категоризация. Ето защо съдът приема, че в случая е осъществен съставът на нарушението по чл. 206, ал.1 от ЗТ и правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност за нарушение по чл. 114, т.1 от ЗТ.

Касаторът по същество не оспорва констатацията, че обектът е функционирал без удостоверение за категоризация, но счита, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, като сочи, че не са обсъдени от наказващия орган доводите, наведени във възражението му срещу акта, че заведението разполага само с 12 броя места за сядане и две маси и не подлежи на категоризиране, а към момента на проверката в него са били оставени за „съхранение“ три допълнителни маси с 12 седящи места. Според настоящия съдебен състав възражението е неоснователно, доколкото такова изискване в нормата на чл. 57 от ЗАНН не е предвидено, а и при изрично произнасяне по възражението не би могло да се стигне до други фактически и правни изводи на наказващия орган. По делото не са ангажирани каквито и да било доказателства в подкрепа на представената от дружеството защитна теза, поради което и обосновано е прието от наказващия орган, че обектът подлежи на категоризиране.

В заключение, не се установяват наведените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение като постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 159 от 05.02.2018 г., постановено по НАХ дело № 6065/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.