ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 11.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети май                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

 2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: И.Л. 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

Административно дело номер 608  по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:16 часа се явиха:

 

За протестиращата Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Червеняков.

 

Ответникът по оспорването Общински съвет Средец, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – Бургас  се явява прокурор Червеняков.

Становище по хода на делото:

 

ПРОРУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас против чл.13б, ал.4, чл.45, ал.4 и чл.50, ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на община Средец. 

 

Съдът докладва, че по делото с входящ №3266/31.03.2017 година Общински съвет Средец е представил писмени документи, както следва: заверен препис от оспорваната наредба, приложение №1- наемни цени на имоти общинска собственост, решение №137/30.09.2008 година на ОбС-Средец, протокол №12/30.09.2008 година на ОбС-Средец, докладна записка с изх.№ 98-00-136/23.09.2008 г. на Об С-Средец

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Поддържам протеста. Нямам доказателствени искания. Предоставям на съда по представените доказателства. Прилагам списък с разноските.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, както следва: заверен препис от оспорваната наредба, приложение №1- наемни цени на имоти общинска собственост, решение №137/30.09.2008 година на ОбС-Средец, протокол №12/30.09.2008 година на ОбС-Средец, докладна записка с изх.№ 98-00-136/23.09.2008 г. на Об С-Средец

 

 След като се запозна с административната преписка съдът устанои, че Наредбата, която се оспорва е приета през 2008 година, а една от спорните разпоредби - чл.13б е приета през 2012 година, за това счита, че следва да задълажи ответника в подходящ срок да представи по делото доказателства  за изпълнението на чл.26 и чл.28, ал.2 от ЗНА, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА председателят на Общински съвет-Средец в четиринадесетдневен дневен срок от събщаването да представи по делото доказателства за изпълнението на чл.26 и чл.28, ал.2 от ЗНА.

Да се съобщи на председателя  Общински съвет – Средец за вмененото му задължение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

Отлага делото и насрочва съдебно заседание за 22.06.2017 година от 10:10 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:19  часа.

 

 

              СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: