ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 29.11.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети ноември                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДЕСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 608 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Атлиман клуб” ЕООД, редовно призован, не изпраща процесуален представител.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Приморско, редовно призован, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно.

Не се явява вещото лице З.П.И..

 

По хода на делото:

адвокат К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 10695/21.11.2016 г. от адвокат А. в качеството й на процесуален представител на „Атлиман клуб“ ЕООД като в молбата е заявено, че поради отсъствието й от страната по семейни причини не може да вземе участие в днешно съдебно заседание, поради което е формулирано искане за отлагане на делото. Към така депозираната молба от страна на адвокат А. не са ангажирани доказателства.

 

адвокат К.: Считам, че няма процесуални пречки за даване ход на делото с оглед на това, че процесуалният представител на жалбоподателя е възпрепятстван да участва в днешно съдебно заседание. Това не изключва възможността жалбоподателят да изпрати друго лице. С оглед на изявлението ми моля да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед депозираната молба и предвид становището на процесуалния представител на ответника намира молбата на адвокат А. за неоснователна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Дава ход на делото.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от вещото лице И., в която същата е заявила, че поради недостатъчно техническо време не е била в състояние да изготви експертизата, като е формулирано искане за предоставяне на допълнителен срок, в който срок експертизата да бъде изготвена.

 

адв. К.: Не се противопоставям на искането на вещото лице.

 

С оглед горното и по повод искането на вещото лице И. съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ допълнителен срок на вещото лице З.И., в който срок същата да изготви и представи допуснатата от съда допълнителна съдебно-техническа експертиза.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителна доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.01.2017 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: