ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми юни                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 608 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Атлиман клуб” ЕООД, редовно призован, представлява се от управителя К.М., който се явява лично и с адв. А.,  с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Приморско, редовно призован, представлява се от адв. П. К., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице З.Ч.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като същото е депозирано на 20.06.2016 г., т.е. в законоустановения по чл. 199 от ГПК 7-дневен срок.

 

         УПРАВИТЕЛЯТ М.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

         АДВ. А.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

         АДВ. К.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице на което снема самоличност както следва:

З.Ч.А. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение със скици и снимков материал, които поддържам.

 

         ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ М.: Имам въпрос за 13 броя бунгала в ПИ **** идентични ли са с посочените в документите за собственост на „Атлиман клуб” ЕООД и заснети по кадастралния план сгради?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, по кадастралния план от месец 12.1989 г. в ПИ **** са нанесени 13 броя бунгала.

         ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ М.: Досежно имот **** съгласно документа за собственост имаме 2 сгради с последни цифри по идентификатора 35.1 и 35.2. Същите съответстват ли на описаните сгради кухня-столова и КПП?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По кадастралния план от 1989 г. тези сгради са нанесени и съществуват към момента в имота. Сградата с идентификатор **** представлява столова с кухненски блок, офис и стая за почивка, а така нареченото КПП са четири помещения - стаи за отдаване за почивка. Съществуват на място.

         ВЪПРОС НА УПРАВИТЕЛЯ М.: От заключението е видно, че не сте правили проверка в архива на ГУСВ и при бившия собственик, а задачата Ви беше да извършите проверка и в архива на бившия собственик. В този смисъл поставям допълнителна задача на вещото лице.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм правила справка в бившето ГУСВ. Ако е имало строителна документация, тя е преминавала от СВ към Държавно предприятие за строителство и възстановяване. Такава съм проверявала преди 7-8 години във връзка с друго дело и не се откри да има налична строителна документация. Не съм правила повторна проверка. Работила съм по приложеното решение на Министерски съвет № 787/29.11.2000 г., в което са посочени бунгалата и сградите с тяхната година на завършване.

 

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Във връзка с така поставения въпрос искам да допълня, че не е извършена проверка, а има строителна документация при ГУСВ по гражданско дело № 2261/2011 г. по описа на Окръжен съд – Бургас, като е посочено в мотивите, че експертизата е открила строителна документация и по-точно констативен акт от 19.12.1973 г. на Комисия за приемане на строителни обекти на завършени обекти на ГУСВ и с който констативен акт са приети тези шест обекта. Ние имаме ангажимент да открием и предоставим това.

         Въпросът ми е към момента на изграждане на бунгалата и масивните сгради – 1973 г. и 1986 г. има ли действащ план на тази местност „Пясъците”? Пренесени ли са тези бунгала и масивните сгради в ПУП от 2006 г.?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Както вече съм посочила в заключението си към 1973 г. и към 1986 г. действащ план за тази местност е нямало. Първият план е от 1989 г. и тези сгради на нанесени на кадастралния план и впоследствие пренесени в ПУП-а от 2006 г. Тези сгради са нанесени, но не се запазват по ПУП, тъй като с него са предвидени други застройки.

         ВЪПРОС НА АДВ. А.: Може ли да отговорите годината за застрояване на бунгалата и масивното строителство отговарят ли на действащите строителни правила към момента на изграждане имайки предвид Наредба № 5/1977 г. и ППЗТСУ от 1973 г.?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, те отговарят и бунгалата и сградите отговарят на строителните правила като конструкция и съдържание на тези постройки. В този смисъл те са в съответствие със строителните правила.

         ВЪПРОС НА АДВ. А.: Изследвали ли сте в Областна управа или в някои от държавните архиви налични ли са проект за строителство и разрешение за обособяване на територията за отдих?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не съм търсила в архива на Областна управа. Действително в посоченото по-горе решение на МС е указано, че въпросните бунгала и сгради съставляват частна държавна собственост, но не съм проверявала, а и не съм имала такава задача дали за тези сгради има съставени актове за частна държавна собственост, респективно досиета към тях.

         ВЪПРОС НА АДВ. А.: Тъй като няма действащ план, с проектът за организация на строителството или решение за обособяване на територията за отдих определя ли тяхната допустимост?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към 1973 г. е нямало изготвен действащ ЗРП или някакъв устройствен план. В такива случаи по предложение на Областна управи и с решение на МС по Черноморието са отреждали, но не съм търсила за тази местност „Пясъците” има ли решение за отреждането му за отдих.

         АДВ. А.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. К.: Преди малко отговорихте на въпроса на процесуалния представител на жалбоподателя, че посочените бунгала кухня-столова и баня отговарят на строителните правила и норми съгласно Наредба № 5?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. Имах предвид, че те отговарят на строителните норми и правила, но не на Наредба № 5, която е от 1977 г. – т.е. след построяването, но е преди построяването на бунгалата от 1986 г. и тези бунгала съответстват на строителните правила на Наредба № 5.

По отношение за създаването на такава зона от бунгала да бъдат от 15-30 бунгала с размери от 3-4 кв. на лице така, че за четирима обитатели отговарят бунгалата. Имах предвид, че самите бунгала като постройки и съдържание отговарят на строителните правила, но е нямало ПУП, нямало е ЗРП, устройствен план и други.

         ВЪПРОС НА АДВ. К.: За самото изграждане изисквали ли са се строителни книжа?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Винаги са се изисквали строителни книжа, проект и строително разрешение.

         ВЪПРОС НА АДВ. К.: С тези строителни книжа ли се доказва съответствието на тези обекти със строителните правила и норми?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По този чл. 148 от Наредба № 5/1977 г. се определят необходимите параметри за определяне на такава територия. С тези параметри следва да бъдат съобразени строителните проекти за изграждането на такъв вид обекти.

         ВЪПРОС НА АДВ. К.: Бихте ли могли да отговорите след като се запознахте с кадастралната карта и кадастралния план какъв е статута на земята към момента като предназначение?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, мисля, че е земеделска. Тя е извън територията на Приморско. Сега е включена в строителните граници, но предназначението не е променено. Всеки един парцел следва да си промени предназначението.

         ВЪПРОС НА АДВ. К.: Да разбираме ли, че към 1972 г. тази земя е била земеделска?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, била е земеделска. Било е допустимо изграждането на постройки и върху земеделска земя, но при определени условия. Даже извън селищните територии трябва да има устройствен план и строително разрешение.

         АДВ. К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. А.: Изразихте становище, че при определени условия могат да се застроят тези терени. Касаят ли тези условия когато има разрешение за обособяване на тези територии и съответно проекти за това?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Член 127 от Наредба № 5/1995 г., което важи и за предните години, застрояване извън строителните граници се допуска ако е предвиден от ТУП или ОУП. При липса на ТУП се допуска въз основа на строително решение. В ал. 3, в земеделски земи при наличие на строително решение по ал. 1 и 2 въз основа на провеждане на процедура за промяна на предназначението.

        

         Съдът с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по заключението

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРПИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 300 лв. – 28.06.2016 г.)

 

         АДВ. А.: Във връзка с констатациите в експертизата и затова, че останаха неизяснени поставените въпроси има ли съответен проект или разрешение за обособяване на територия за отдих, както и обстоятелството, че открихме по едно от делата, че действително има констативни актове за завършване на обекти по отношение на процесните обекти, моля да ми се даде възможност да поставя допълнителна задача към експертизата, като ще се опитаме да посочим местата и архива където се съхраняват тези писмени доказателства, тъй като имаме информация, че в Областна управа съхраняват заповеди за отчуждаване на тези земи.

         Имаме искане за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на конкретно поставени въпроси, които ще формулирам в нарочна писмена молба, за което моля да ми се предостави срок.

         АДВ. К.: С оглед на това, че няма конкретно поставени задачи към вещото лице не мога да взема отношение към тяхната допустимост. Моля да ми се даде възможност да взема отношение след представяне на молбата с допълнително поставени въпроси.

 

         Съдът с оглед така формулираното доказателствено искане, намира същото за проц допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕДОСТАВЯ на процесуалните представители на жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок същите следва да представят нарочна писмена молба с конкретно формулирани въпроси към поисканата допълнителна съдебно-техническа експертиза. Молбата следва да бъде представена в екземпляр и за ответника, който в 3-дневен срок от запознаването си с нея следва да изрази становище по така формулираните допълнителни въпроси.

 

         По изложените съображения и с оглед възможността за ангажиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.10.2016 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: