ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети и пети април                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 608 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Атлиман клуб” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице З.П.И..

 

По хода на делото:

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Адв. К.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

З.П.И. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. К.: Нямам въпроси към вещото лице. В рамките на възложената му задача вещото лице е извършило необходимите проверки и е установило, че няма такъв архив.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника и по заключението

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема заключението на вещото лице З.П.И. по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като определя възнаграждение на вещото лице в размер на 300,00 лв., платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О – 300,00 лв. – 25.04.2017 г.)

 

Адв. К.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и поради липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. К.: От името на доверителя ми моля да постановите определение, с което да прекратите производството по делото поради недопустимост на административното производство, инициирано от „Атлиман клуб“ ЕООД с молба вх. № 68-А-128/02.02.2015 г. по регистъра на община Приморско. В случай, че приемете административното производство за допустимо моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски по представения списък на разноските. По отношение на съображенията ми за прекратяване и/или отхвърляне на жалбата представям подробни писмени бележки.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: