ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети май                           две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 608 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Атлиман клуб” ЕООД, редовно призован, представлява се от управителя К.М..

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Приморско, редовно призован, представлява се от адв. К., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

             Делото е образувано по повод жалба от „Атлиман клуб” ЕООД против Отказ за издаване на удостоверение за търпимост, обективиран в писмо изх. № 68-А-128/02.02.2016 г.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Поддържам жалбата.

Представям писмени доказателства – съдебни актове, актове на части съдебни изпълнители, експертизи на вещо лице – геодезист, експертна оценка на вещо лице,извадки от КК, извадки от ПУП и други.

Имам доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза. Същата е поискана с жалбата, но сега допълваме някои от задачите, която молба представям с препис за ответната страна.

         Други доказателства на този етап няма да ангажираме.

 

         АДВ. К.: Оспорваме жалбата като недопустима и неоснователна.

По отношение на доказателствените искания считам, че така формулираното искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза е неотносимо към предмета на спора. Спорът касае издаването или не на удостоверение за търпимост за посочените от жалбоподателя бунгала и сгради. За да се определи дали тези сгради са търпими по смисъла на §16 от ЗУТ, следва да се изследва въпроса кога те са изградени, дали са допустими по плана към момента на изграждането или дали са допустими по действащия и настоящ план. Нито в исканията си, нито в сега приложените доказателства и представените с жалбата се сочи момента на изграждането на тези бунгала или поставянето, тъй като все още не знаем какъв е режима. Доколкото следва да се изясни въпросът за търпимостта, то в тежест на жалбоподателя е да посочи конкретния период, в който са изградени, да уточни и да представи доказателства за това, че те са изградени в този период.

Представената експертна оценка не може да бъде такова доказателство и не следва да се приема по делото. Не следва да се приема по делото и заключението на вещото лице И.Б., тъй като то е изготвено във връзка с друг спор и въз основа на други правни основания и по друго дело. Ако ищецът посочи точния период, то тогава ще поставим задачи и към евентуално допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза.

 

         Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         По повод представените в днешно съдебно заседание от представляващия дружеството-жалбоподател документи, съдът намира, че същите са процесуално допустими, а по отношение на тяхната относимост към предмета на спора, съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените от управителя М. документи в днешно съдебно заседание като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки в съответните администрации и след оглед на място, да отговори на въпросите, формулирани от жалбоподателя в сезиращата съдът жалба (лист 10 от делото), както и в нарочна писмена молба, депозирана от управителя М. в днешно съдебно заседание.

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника след запознаване с така формулираните въпроси и при изрична негова преценка, да представи нарочна писмена молба с формулирани от негова страна въпроси към допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

         АДВ. К.: Имам възможност и в днешно съдебно заседание да формулирам въпроси към допуснатата съдебно-техническа експертиза, а именно вещото лице да отговори на въпросите:

         1.Към момента на изграждане на въпросите обекти какъв устройствен план е действал за територията, какво застрояване е предвиждано за същия и дали процесните бунгала са допустими по този план съгласно техническите правила и норми?

         2.Дали тези процесни бунгала са предвидени и по настоящия действащ устройствен план за територията?

 

         Съдът с оглед формулираните от процесуалния представител на ответника въпроси, намира същите за относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на вещото лице при изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, да отговори и на въпросите на адв. К., формулирани в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 300 лв., 150 лв. от които вносими от жалбоподателя в седемдневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас и 150 лв. вносими от ответника в седемдневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас.

         УКАЗВА на страните в посочения седемдневен срок да представят за прилагане по делото на платежен документ за внесения предварителен депозит.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице З.А., която следва да бъде уведомена за изготвяне на заключението след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.06.2016 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: