ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 04.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти октомври                                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                          председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 608 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Атлиман клуб” ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. А.,  с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Приморско, редовно призован, представлява се от адв. П. К., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Адвокат А.: Депозирам молба, с която представям от името на доверителя ми писмени доказателства, които е открил в архива на ГУСВ, както и писмо изх. № 943/24.01.2002 г. от извършена проверка на РДНСК гр. Бургас. Моля да бъдат приети по делото, също така ще моля за назначаване на експертиза.

 

 Адвокат К.: На първо място оспорвам така представените от процесуалния представител на жалбоподателя  доказателства, тъй като копията са много неясни и нечетливи. Бих искал да бъде задължена представляващата страна да представи копията в ясен вариант, заверени от органа или лицето, което ги държи.

На второ място считам, че така представения протокол по правилника за приемане на капиталното строителство за въвеждане в действие е нечетлив, констативния акт за приемане на завършен обект и привеждането му в експлоатация е с неясна дата 17.11.1971 г.,  както и сметка за изплащане на завършен обект по опис на ДМА и извлечение от сметка 203 считам за неотносими към настоящия спор, тъй като в нито един от тези документи не се сочи и не е установено тези ДМА къде точно са поставени или изградени. От същите става ясно, че се касае за временни обекти т.е. за обекти, които обслужват основно строителство. Считам отделно от това, че освен, че са неотносими същите са и нищожни. Ако се касае за обекти приети по реда на отменения правилник за капиталното строителство, то обектите на Министерство на отбраната на РБ съгласно чл.65, ал.5 на Правилника се приемат и въвеждат в експлоатация само от държавна техническа комисия при Министерство на отбраната на РБ без значение на тяхната стойност. В конкретния случай лицата, посочени за техни автори не се вижда да са от тази държавна техническа комисия. Отделно считам, че същите се неверни предвид множеството поправки и наслагване на текстовете. Така, че в тази насока оспорвам и тяхното авторство, съдържание и датите на съставянето им. С оглед спора, тъй като спорът касае искане по една и съща молба насочена към два различни органа -  към кмета и гл. архитект представям в днешно съдебно заседание и моля да приемете Решение № 7/09.06.2016 г. на  гл. архитект на Община Приморско, обективиращ отказа да бъде издадено удостоверение за търпимост на процесните сгради. Представям копие, позиционирано на гърба на решението, от обратната разписка за връчването му на дружеството жалбоподател.

 

Съдът с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Представените от процесуалния представител на жалбоподателя документи в днешно съдебно заседание в голяма част от тях, в това число протокол (нечетливо указание относно същността на този протокол) констативен акт, сметка (нечетливо указание за същността на тази сметка) видно от техния външен вид са действително представени в нечетлив екземпляр. В този смисъл съдът връща така представените документи като указва на процесуалния представител на жалбоподателя да представи същите в четлив екземпляр.

По отношение на останалите представени от процесуалния представител на жалбоподателя документи, а именно писмо с изх. № 943/24.01.2002 г. на РДНСК гр. Бургас, опис на ДМА, протокол от 22.05. 1990 г., извлечение от сметка 203, съдът намира същите за процесуално допустими писмени доказателства.

По отношение относимостта на същите към предмета на спора съдът следва да се произнесе по този въпрос с крайния си съдебен акт, съпоставяйки тези писмени документи с останалия доказателствен материал.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените от процесуалния представител на жалбоподателя документи писмо с изх. № 943/24.01.2002 г. на РДНСК гр. Бургас, опис на ДМА, протокол от 22.05. 1990 г., извлечение от сметка 203 като писмени доказателства по делото.

По отношение на представеното от процесуалния представител на ответника Решение № 7/09.06.2016 г. съдът намира същото за процесуално допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема Решение № 7/09.06.2016 г. на гл. архитект на Община Приморско като писмено доказателство по делото.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя с искане за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на конкретно поставени въпроси. Към така депозираната молба е представена и допълнителна такава, в която е заявено искане при изготвяне на експертизата да участва освен вещото лице З.А. и второ вещо лице - геодезист.

 Съдът докладва, че по делото е постъпило и становище от процесуалния представител на ответника, в което същият е заявил твърдения, че искането за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза и поставените в него въпроси са недопустими, а една част от тях и неотносими към предмета на спора.

 

Адвокат А.: От името на доверителя ми поддържам искането за допълнителна съдебно-техническа експертиза, тъй като с допуснатата предходна такава не се изясни фактическата обстановка. За доверителя ми  беше доста трудно да се снабди със строителни книжа, касаещи собствеността на ГУСВ ЕАД, който се явява праводател на жалбоподателя. Тези писмени доказателства, които представям в днешно съдебно заседание са такива, каквито са издадени от ГУСВ ЕАД, тъй като самите оригинали са в лошо състояние. Това успяхме да вземем и това представяме.  Моля съда за съдебно удостоверение, чрез което да се снабдим от ГУСВ ЕАД  с всички строителни книжа, които се намират при тях във връзка с приемането им. С представеното  писмо №943/24.01.2002 г. от РДНСК гр. Бургас разбрахме, че има преписка, с която са събрани доказателства, касаещи експертизата. Не мога да взема становище по представеното писмено доказателство от процесуалния представител на ответника и дали то е връчено и представено на дружеството жалбоподател. 

Ще представим нарочна писмена молба.

 

Адвокат К.: Поддържам становището, изложено в нашата нарочна писмена молба от 25.07.2016 г., по направените доказателствени искания от жалбоподателя.

 

Съдът, с оглед формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя искане, обективирано в нарочна писмена молба, в която е заявил искане за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза с конкретно поставени въпроси съдът намира за процесуално допустимо. Анализът на формулираните въпроси обосновава извод за относимост на същите към предмета на спора, а от друга страна по мнение на настоящия съдебен състав за поставяне на отговори на така формулираните въпроси не се изискват специални знания от областта на геодезията, което от своя страна не изисква в експертизата да участва и специалист геодезист.

 

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска изготвянето на допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки на посочените в молбата места да отговори на въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна писмена молба (лист 148-149 от делото).

Определя предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице по така допуснатата съдебно-техническа експертиза вещото лице З.Ч.А., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Не приключва събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.11.2016 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,14 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: