Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

 

№1463                                27.03.2018 година                                      гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                                        VІІ-ми състав,

на двадесет и седми март                                             две хиляди и осемнадесета година.

 

Секретар: С. Х.,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 607 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.306, ал.2, вр. чл.304, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по молба, озаглавена жалба, подадена от А.А.К.,***, чрез пълномощника си А.Р.К., ЕГН-**********, с искане да се наложи наказание на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) - Бургас за неизпълнение на съдебно решение № 1914/16.11.2017г., постановено по адм.д.№ 2318/2017г. по описа на Административен съд - Бургас. В молбата се твърди, че в изпълнение на посоченото съдебно решение директорът на ДСП-Бургас е издал нова незаконосъобразна заповед № 36/19.12.2017г., касаеща изплащане на суми на молителя за балнеолечение. Той няма възражения по размера на изплащаните суми и по текста на заповедта, но счита, че при издаването й е допуснато процесуално нарушение – по чл.42, ал.7 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), изразяващо се в неизготвяне на социална оценка по чл.12 от ЗИХУ, което е в противоречие със съдебното решение. Намира, че отказът за изготвяне на социална оценка води до намаляване на неговите приходи от неплатени добавки за социална интеграция, помощни средства, откази и съдебни дела за всяка поискана добавка, което счита за недопустимо поведение от страна на държавния орган.

Ответникът – директор на ДСП-Бургас е депозирал в законовия срок по реда на чл.306, ал.3 от АПК писмено становище, с което заявява, че предмет на разглеждане по адм.д.№ 2318/2017г. е била издадена от него заповед, която е била отменена от съда и преписката му е била върната за ново произнасяне в 14-дн. срок. В изпълнение на съдебното решение той е издал заповед № 36/19.12.2017г. с която на молителя са отпуснати претендираните месечни добавки по чл.28 от ППЗИХУ. По отношение на сочената от последния социална оценка, същата не е индивидуален административен акт, има препоръчителен характер, не е обект на самостоятелен контрол и не е достатъчна за отпускане на добавка по реда на ЗИХУ и ППЗИХУ, а следва правоимащият да подаде и съответно заявление-декларация.

За установяване на релевантните за случая факти, към настоящото дело беше приложено цялото адм.д.№ 2318/2017г. на Административен съд - Бургас, по което е постановено съдебното решение, за чието неизпълнение се иска санкционирането на ответника.

 

Административен съд - Бургас, в настоящия си състав, като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

По жалба на А.А.К. против заповед № ЗИХУ32/Д-А/994/05.07.2017г. на директора на ДСП-Бургас, потвърдена с решение № 24/02.08.2017г. на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ - Бургас, е било образувано адм.д.№ 2318/2017г. на Административен съд - Бургас. С решение № 1914/16.11.2017г. постановено по това дело, съдът е отменил заповед № ЗИХУ32/Д-А/994/05.07.2017г. и е изпратил административната преписка на директора на ДСП-Бургас за ново разглеждане и произнасяне в 14-дневен срок, по подаденото заявление-декларация № ЗИХУ 32/Д-А/994/ 20.06.2017г. от А.Р.К., в качеството му пълномощник на А.А.К., съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона дадени в мотивите на съдебното решение, в които не е изрично посочено извършването на социална оценка по чл.12 от ЗИХУ.

Това съдебно решение не е било обжалвано от страните и е влязло в сила на 04.12.2017г., след което на 11.12.2017г. е изпратено на директора на ДСП-Бургас за изпълнение. Последвало е издаването на заповед № 36/19.12.2017г. от директора на ДСП-Бургас, с която на основание чл.42, ал.7 от ЗИХУ и чл.33, ал.2 от ППЗИХУ, въз основа на подадената заявление-декларация № ЗИХУ 32/Д-А/994/20.06.2017г. и непосочена социална оценка, на А.А.К. е отпусната месечна добавка за социална интеграция: по чл.42г, ал.1 от ЗИХУ, добавка за балнеолечение и/или рехабилитация, в размер на 195лв., считано от 01.06.2017г. до 01.06.2017г. и по чл.42г, ал.2 от ЗИХУ, добавка за балнеолечение и/или рехабилитация – придружител, в размер на 195лв., считано от 01.06.2017г. до 01.06.2017г., при общ размер на помощта – 390лв.

 

При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

Съгласно чл.306, ал.2 от АПК, който урежда реда за налагане на наказание при неизпълнение на съдебни актове, наказанията се налагат с разпореждане на председателя на съответния съд или на овластено от него длъжностно лице.

Като съобрази, че молителят релевира доводи за неизпълнение на съдебен акт – съдебно решение № 1914/16.11.2017г., постановено по адм.д.№ 2318/2017г. по описа на Административен съд - Бургас, настоящият състав намира, че е компетентен да го разгледа и да се произнесе по него, предвид извършеното овластяване от председателя на съда с разпореждане от 06.03.2018г.

По основателността на искането:

Разпоредбата на чл.304, ал.1 от АПК предвижда ангажирането на имуществена отговорност, чрез налагане на глоба на длъжностните лица, които не изпълнят задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт.

За да е налице нарушение по чл.304, ал.1 от АПК е необходимо да бъде установено наличието на две положителни предпоставки, които следва да са налице кумулативно, както следва: 1.Влязъл в сила съдебен акт, който предписва определено поведение за административен орган, 2.Неизпълнение на този съдебен акт от страна на административния орган – адресат на дължимото поведение.

След като съобрази твърденията на молителя, обяснението на ответника и представените по делото доказателства, съдът намира, че искането с правно основание чл.304, ал.1 от АПК е неоснователно, поради което следва да бъде оставено без уважение.

С посоченото влязло в сила съдебно решение № 1914/16.11.2017г., по адм.д.№ 2318/2017г. на Административен съд - Бургас е отменена заповед № ЗИХУ32/Д-А/994/05.07.2017г. на директора на ДСП-Бургас и е задължен административният орган в 14 дневен срок да издаде положителен индивидуален административен акт по заявлението-декларация № ЗИХУ 32/Д-А/994/ 20.06.2017г. на А.А.К.. Това вменено от съда задължение е било изпълнено от директора на ДСП-Бургас в дадения му срок, с издаването на заповед № 36/19.12.2017г., с които на молителя са отпуснати исканите добавки за социална интеграция. Самият А.К. посочва в молбата си, която поставя началото на настоящото производство, че няма възражения по размера на изплащаните суми и по текста, т.е. по мотивите, на заповедта. Следователно, той е съгласен с постигнатия правен резултат и изплащането на добавки за социална интеграция в общ размер на 390лв., поради което възражението му, че в хода на новото административно производство не била извършена социална оценка по чл.12 от ЗИХУ, би могло да се обсъди при евентуално обжалване на заповед № 36/19.12.2017г., за което не са налични твърдения и данни да е извършено, но не може да послужи за ангажиране на отговорността на административния орган по реда на чл.304, ал.1 от АПК, тъй като същият е спазил указанията и срока на решение № 1914/16.11.2017г., по адм.д.№ 2318/2017г. на Административен съд - Бургас, да издаде позитивен за молителя акт.

Предвид изложеното съдът намира, че по отношение на изпълнението на последното решение са предприети необходимите действия от ответника, в съответствие с дадените указания в съдебното решение касаещо изпълнението му, като правният интерес на молителя е бил удовлетворен с издадената заповед № 36/19.12.2017г. от директора на ДСП-Бургас и изплащането на добавки за социална интеграция в общ размер на 390лв.

Поради това, предпоставките на чл.304, ал.1 от АПК не са изпълнени и отговорността на административния орган не може да се ангажира.

Следва да се отбележи, че настоящото разпореждане не подлежи на обжалване. По въпроса има постоянна практика на Върховния административен съд (ВАС) – виж в този смисъл определение № 3673 от 15.03.2011г. по адм.д.№ 2198/2011г., определение № 15876 от 01.12.2011г. по адм.д.№ 14674/2011г., определение № 4270/26.03.2012г. по адм.д.№ 3963/2012г., определение № 4636/29.03.2012г. по адм.д. № 3388/2012г. и др.

Мотивиран от това, Административен съд - гр.Бургас, седми състав

 

Р А З П О Р Е Д И

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А.А.К., ЕГН-**********, да се наложи наказание на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Бургас за неизпълнение на съдебно решение № 1914/16.11.2017г., постановено по адм.д.№ 2318/2017г. по описа на Административен съд - Бургас.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

СЪДИЯ: