ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети юни                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Сийка Хардалова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 607 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В.Г.Ц., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат Н., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

           По делото е постъпило писмо от третото неучастващо лице по делото – „Стинг“ АД, с вх. № 5797/07.06.2017 г., към което са приложени оригиналите на фактурите, издадени на ЕТ „В.Ц.“.

          Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмо от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Бургас, с вх. № 6492/26.06.2017 г., към което е приложено удостоверение със съдържанието по чл. 24, ал. 1 от ЗЕДЕП за това, че Ревизионен акт № Р-021400337-091-01/06.10.2014 г., е издаден от посочените в тях органи по приходите, притежаващи валиден квалифициран електронен подпис.

 

          АДВ. Н.: Да се приеме писмото на НАП, а по отношение на представените фактури от третото неучастващо лице в оригинал, оспорвам същите относно тяхната автентичност, което съм заявила и в първото по делото съдебно заседание и в писмена молба в предходно съдебно заседание.

С оглед указанията на ВАС, депозираме молба за извършване на съдебно-счетоводна експертиза.

          ЮРИСКОНСУЛТ Г.: С оглед на това, че е преклудирана  възможността на жалбоподателя, предоставям на съда да прецени.

 

          СЪДЪТ счита, че не следва да открива производство по оспорване на представените документи, доколкото те са представени макар и в заверено копие още в хода на ревизията, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за откриване на производство по оспорване на истинността на представените фактури.

          Счита искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза за допустимо и относимо към предмета на спора, както и необходимо, с оглед указанията на Върховен административен съд, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши справка в счетоводството на жалбоподателя и където е необходимо, да отговори на поставените в молбата на адв. Н., представена в днешно съдебно заседание въпроси.

          ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за извършване на експертизата в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд - Бургас, като в същия срок следва да представи доказателство за внесения депозит.

          ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А..

 

          За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.10.2017 г. от 13,40 ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

          Да се уведоми вещото лице.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

 

 

      СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: