ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На осми февруари                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 607 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:30  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ В.Г.Ц., редовно уведомена, не се явява, представлява се от адв. Г.Н., с пълномощно приложено на лист 1005 от адм.дело № 2572/2014 г. и пълномощно на лист 15 от адм.дело № 4328/2016 г. на ВАС- закопчано за корицата на адм.дело 604/2017-том І. По адм.дело 607/2017 няма пълномощно до момента.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г., с пълномощно на лист 9 по делото.

Явява се вещото лице С.А..

 

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 от ГПК заключение /на 22.11.2017 г. – л. 762 – л. 771/ по съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице С.А. /експертиза постъпила на 22.11.2017/.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№1234/30.1.2018г. допълнително заключение с направена в него нова рекапитулация от вещото лице С.А..

АДВ.Н.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на изготвената съдебно-счетоводната експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

 

С.В.А. – 54 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Поддържам изцяло заключението, което съм наименовала корекция на заключението и там съм отговорила на всички зададени към експертизата въпроси. Моля да не вземате под внимание основното заключение.

 

АДВ.Н.: Нямам въпроси към вещото лице.Няма да сочим други доказателства.  Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.:  Нямам въпроси към вещото лице. Няма да сочим други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението като компетентно и безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице А., изслушано в днешното съдебно заседание.

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (400 лева).

(издаден РКО на 09.02.2018 г. 400 лв)

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход по същество.

АДВ.Н.: Да се уважи жалбата Моля да имате предвид депозираните до момента писмени бележки. Моля да ми се присъдят разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се отхвърли жалбата. Поддържам мотивите в РА и Решението. Моля за юрисконсултско възнаграждение в размер на 1259,32 лв.

 

Съдът  ДАВА на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                              СЪДИЯ: