ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 06.04.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На шести април                                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 607 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В.Г.Ц., редовно уведомена,  не се явява. Представлява се от адвокат Н., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 Производството е образувано по жалба на В.Г.Ц. и като ЕТ „В.Ц.“, ЕИК 102220946, с адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. „Булаир“ № 1, вх. 2, ет. 3, с която е оспорен ревизионен акт № Р-02-1400337-091-01/06.10.2014 г., издаден от Началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП – Бургас, като възложител на ревизията и старши инспектор по приходите като ръководител на ревизията, в частта, в която е потвърден с решение № 344/02.12.2014 г. на директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас при ЦУ на НАП.

 

 Настоящото С решение № 129/02.02.2016 г., постановено по административно дело № 2572/2014 г. по описа на Административен съд – Бургас, обжалваният ревизионен акт е отменен.

 Настоящото дело е образувано, след като с решение № 2891/09.03.2017 г., постановено по административно дело № 4328/2016 г., Върховният административен съд е отменил решение № 129/02.02.2016 г., постановено по административно дело № 2572/2014 г. по описа на Административен съд – Бургас в частите, в които е отменен Ревизионен акт № Р-02-1400337-091-01/06.10.2014 г., издаден от орган по приходите, потвърден с решение № 344/02.12.2014 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при ЦУ на НАП за определените задължения по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2012 г. в размер общо на 16 360,01 лв. и лихва за забава – 4 555,88 лв., както и задължения за здравни осигуровки за периода от 15.02.2011 г. до 31.12.2012 г. и делото е върнато на Административен съд – Бургас за ново разглеждане от друг съдебен състав в тези части и при изпълнение на дадените в решението указания. В останалата обжалвана част решението е оставено в сила и не е предмет на настоящото производство.

 

          Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 3258/31.03.2017 г. от процесуалния представител на ответника, с която е направено искане за разпит на 6 свидетели – служители на „Стинг“ АД.

 

АДВ. Н.: Поддържам жалбата.

По отношение на молбата за разпит на свидетели предоставям на съда, тъй като има указания на по-горестоящия съд.

Имам доказателствени искания във връзка с дадените указания за изследване на фактурите, като на първо място правя искане да бъде задължена ответната дирекция да представи оригиналите на представените сканирани и копирани копия на фактури, които се намират в  кориците на делото в опис вх. № 2617/17.03.2015 г.  на Административен съд – Бургас на стр. 993-998 от делото.

Представям молба с доказателствените искания с копие за ответната страна.

На основание чл. 193 от ГПК оспорвам тяхната истинност по отношение на подписа на получател. Представените по делото сканирани разпечатки са в изключително лошо качество. Оспорвам, че не са представени оригиналните документи с оглед различните практики на съда за момента на оспорване.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Поддържам входираната молба.

По отношение на представяне на исканите писмени доказателства, не възразявам.

 

СЪДЪТ счита, че с оглед факта, че с исканите шест свидетеля ще се установяват едни и същи факти не е необходимо да бъдат призовани и шестимата, на основание чл. 159, ал. 2 от ГПК вр. с §2 от ДОПК.

СЪДЪТ счита, че направеното искане по чл. 193 от ГПК за оспорване истинността - авторството по отношение на подписа на получателя е преклудирано с оглед предходното разглеждане на делото пред Административен съд - Бургас .

Молбата на жалбоподателя на осн. чл. 183 от ГПК, съдът счита за допустима и относима към предмета на спора, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит при режим на призоваване първите трима от свидетели, посочени в молба с вх. 3258/31.03.2017 г. на директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, които да бъдат призовани за следващо съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на по 20 лв. за всяко от лицата или общо 60 лв., като в 10-дневен срок ответникът следва да представи доказателство за внесения депозит по сметка на Административен съд – Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от днес да представи оригиналите на представените сканирани и копирани фактури, подробно описани в опис вх. № 2617/17.03.2015 г. на стр. 993-998 от делото, номера от описа както следва: от № 115-240 включително и от 243-347 включително, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА, че ако не стори това, представените преписи ще бъдат изключени от доказателствата по делото.

 

СЪДЪТ За събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.05.2017 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

След представяне на доказателство за внесения депозит, да се призоват допуснатите свидетели.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.14 часа.

 

        СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: