ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 04.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На четвърти декември                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 607 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ В.Г.Ц., редовно уведомена, не се явява, представлява се от адв. Н..

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г., с пълномощно на лист 9 по делото.

Явява се вещото лице С.А..

 

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 от ГПК заключение /на 22.11.2017 г. – л. 762 – л. 771/ по съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице С.А..

 

АДВ.Н.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на изготвената съдебно- счетоводната експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

 

С.В.А. – 54 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено заключение, като в тази връзка искам да направя допълнение. Тъй като извършеното заключение е направено по Ревизионния акт, моя е грешката, че не съм обърнала внимание, че решението на директора на дирекция „ОДОП” при ТД на НАП - Бургас, е отменено в частта с установения недостатък и определения данък по чл.48 ал.1 от ЗДДС, което обстоятелство не съм взела предвид, поради което ще моля да ми дадете допълнителна възможност да извърша нова рекапитулация като съобразя и отменената част от решението.

 

АДВ.Н.: Да се даде възможност на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде възможност на вещото лице.

 

Предвид изложеното и за събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице С.А. да изготви нова рекапитулация, като съобрази и отменената част от решението на директора на дирекция „ОДОП” при ТД на НАП – Бургас.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.02.2018 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: