Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    867/15.05.2015                       град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на тридесети април две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:  Таня Евтимова

Членове: 1. Румен Йосифов

                  2. Ванина Колева

 

при секретаря Г.Ф. и прокурора Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 607 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „България Ер” АД със седалище и адрес на управление в гр.София, район Слатина, Аерогара София, представлявано от изпълнителните директори Х. Т. и Я. Г. и прокуриста Б. М. против решение № 222/26.02.2015г. постановено по НАХД № 3601/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 44/05.08.2014г., издадено от началника на ГПУ- Летище Бургас при РДГП - Аерогари, ГДГП - МВР, гр.София, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 6000 лева на основание чл.51 от Закона за чужденците в Република България за нарушение на чл.20, ал.1, т.1, вр. с чл.19, ал.1, т.1 от същия закон. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се представлява в съдебно заседание. Представена е писмена защита чрез юрисконсулт В.

Ответникът по касация – началникът на ГПУ-Летище Бургас при РДГП - Аерогари, ГДГП-МВР не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на „България Ер” АД против наказателно постановление № 44/05.08.2014г., издадено от началника на ГПУ-Летище Бургас при РДГП - Аерогари, ГДГП-МВР, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 6000 лева на основание чл.51 от Закона за чужденците в Република България за нарушение на чл.20, ал.1, т.1, вр. с чл.19, ал.1, т.1 от същия закон. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр.Бургас потвърждава наказателното постановление като приема, че при съставянето на акта и при издаването му не са допуснати съществени процесуални нарушения. От фактическа страна приема за безспорно, че на 17.05.2014г. в качеството си на превозвач „България Ер” АД е превозило с полет FB 652 от Санкт Петербург - Русия до Бургас пътника SMIRNOV SERGEI с руско гражданство без наличието на валидна виза, каквато се изисква според Регламент (ЕО) №539/2001г. Фактическата установеност по делото е квалифицирана като нарушение на чл.20, ал.1, т.1, вр. с чл.19, ал.1, т.1 от същия закон. Въз основа на фактите, приети за установени са изложени правни изводи за съставомерност на деянието и за законосъобразно наложена санкция.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

При съставянето на акта за установяване на административно нарушение и при издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения, които накърняват защитата на санкционираното лице в степен, обуславяща отмяна на наказателното постановление. В акта за нарушение и в наказателното постановление изрично е посочено, че визата се изисква на основание чл.5, ал.1, т.б от Регламент (ЕО) №562/2006г. във връзка с Регламент (ЕО) №539/2001г., към който разпоредбата на чл.8, ал.1 от ЗЧРБ препраща и това посочване е достатъчно, за да се конкретизира обвинението.

Настоящият касационен състав споделя напълно мотивите на първоинстанционния съд за съставомерност и доказаност на нарушението и не следва да ги преповтаря. Опровергаването на отрицателен юридически факт се извършва чрез насрещно положително доказване, каквото в случая не е проведено. По делото не се съдържат доказателства за издадена в полза на пътника SMIRNOV виза, поради което отговорността на превозвача е ангажирана законосъобразно. Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените, Районният съд е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за отмяна.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 222/26.02.2015г., постановено по НАХД № 3601/2014г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………                   ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

 

 

                                                                                                                 2……………………..