Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         983                        06.06.2014г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                          ХVІ-ти състав

На двадесет и девети май,               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Румен Йосифов

Членове:     1. Любомир Луканов

                     2. Атанаска Атанасова

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 607 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл.348 от НПК, вр. с чл.208-228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на началник на сектор „Пътна полиция” в ОДМВР-Бургас, против решение № 294/24.02.2014г., постановено по НАХД 4642/2013г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 298/30.09.2013г. на началник-сектор ПП при ОДМВР-Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на осн. чл.174, ал.1 от ЗДвП, на Г.М.Д.,***, са наложени административни наказания: глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от осем месеца. Счита се, че обжалваното решение е постановено при нарушение на материалния закон и се иска неговата отмяна и потвърждаване на наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК и чл.348 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът Г.М.Д. не се явява в съдебно заседание. Явява се редовно упълномощения от него адвокат Андон Андонов, който пледира за потвърждаване на обжалваното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за основателност проведено оспорване. Пледира за отмяна на решението на РС-Бургас и за потвърждаване на наказателното постановление.

 

 Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е отменил наказателно постановление № 298/30.09.2013г. на началник-сектор ПП при ОДМВР-Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на осн. чл.174, ал.1 от ЗДвП, на Г.М.Д. са наложени административни наказания глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от осем месеца. За да постанови решението си съдът е приел, че в административно-наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които обуславят отмяна на наказателното постановление, тъй като със заповед на гл.секретар на МВР е постановено, че със служителите на МВР, издържали успешно теста и решили казуса по ЗДвП, се провежда практически изпит за работа с техническо средство за установяване наличието на алкохол и упойващи вещества. По делото не са ангажирани доказателства за провеждането на такъв изпит от страна на актосъставителя, поради което наказателното производство се явявало незаконосъобразно само на това основание.

Решението е обжалвано изцяло с мотив, че по заповед № Із-1745/28.08.2012г. на министъра на вътрешните работи, която оправомощава полицейски служители в ОДМВР на обслужваната територия, да издават актове за установяване на административни нарушения по т.1.3 от заповедта, след проведено обучение и проверка на знанията им, и да използват технически средства – т.6.3, за категории „В“, „Г“ и „Д“, както и по заповед № Із-2523/13.12.2012г. на гл.секретар на МВР, според която със служителите издържали теста и решили правилно казуса, се провежда и практически изпит за работа с техническо средство, са извършени необходимите административно-организационни действия от нарочна комисия, отразени неин в протокол рег.№ РК-3044/09.02.2012г., като със заповед рег.№ З-351/01.02.2013г. на директора на ОДМВР-Бургас, са определени съответните длъжностни лица, между които е и актосъставителят Боян Дандаринов.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

Неправилно районният съд е отменил оспореното пред него наказателно постановление. Съгласно чл.189, ал.1 от ЗДвП, актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол. В чл.37, ал.1 от ЗАНН обаче се допуска актове да се съставят освен от изрично посочените органи в съответните нормативни актове (б.“а“) и от определени органи от съответните ръководителите, на които е възложено приложението или контрола по приложението на съответните нормативни актове. (б.“б“).

В § 11, ал.1 от ПЗР на ЗДвП на министъра на вътрешните работи изрично е възложено изпълнението на закона, а по чл.189, ал.12 от ЗДвП той е и основният административно-наказващ орган. Следователно изцяло в кръга на неговите правомощия е да определя други служители на МВР – полицейски органи, които да съставят актове по ЗДвП. Именно това е извършил министърът на вътрешните заповеди със заповед № Із-1745/28.08.2012г. Главният секретар на МВР в своята заповед № Із-2523/13.12.2012г., е дал допълнителни указания при провеждането на съответните административни дейности в изпълнение на заповед № Із-1745/28.08.2012г. на министъра. Тези указания обаче, представляват вътрешно-ведомствена дейност, защото главният секретар не е орган по приложението на ЗДвП, нито орган по чл.37, ал.1, б.“б“ от ЗАНН, като неизпълнението на указанията на главния секретар би довело до дисциплинарна отговорност за съответните длъжности лица, но не и до опорочаване на административната процедура по издаване на актове и наказателни постановления.

Важното в случая е, че актосъставителят Дандаринов е измежду лицата, които със заповед рег.№ З-351/01.02.2013г. на директора на ОДМВР-Бургас са определени да съставят актове за установяване на административни нарушения, която е издадена изцяло и в изпълнение на заповед № Із-1745/28.08.2012г. на министъра. Следва да се има предвид и че в т.6.3 на последната, изрично е предоставено правомощието на съответните полицейски служители да използват технически средства за установяване употреба на алкохол.

Дори да се приеме застъпената теза в обжалваното решение, че при издаването на акта е допуснато посоченото нарушение, районният съд не е отчел приложението на  чл.53, ал.2 от ЗАНН, съгласно който наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. Това в настоящия случай е сторено, тъй като жалбоподателят нито в жалбата си до районния съд, нито в производството пред него не оспорва факта, че на посочената дата е управлявала лекия автомобил след като преди това е употребил алкохол. При издаването на наказателното постановление са спазени всички процесуални правила и норми. Актът и наказателното постановление са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание. Установените фактически обстоятелства са описани подробно в акта и наказателното постановление, безспорно е установено в хода на съдебното следствие и разпита на актосъставителя, че същите отговарят на обективната истина, а допуснатите неточности не се отразяват на крайните изводи.

С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява правилно и законосъобразно, поради което постановеното решение от Районен съд гр.Бургас с което то е отменено, следва да бъде изцяло отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се потвърди наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас ХVІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 294/24.02.2014г., постановено по НАХД 4642/2013г. на Районен съд гр.Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 298/30.09.2013г. на началник-сектор ПП при ОДМВР-Бургас и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 298/30.09.2013г. на началник-сектор ПП при ОДМВР-Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на осн. чл.174, ал.1 от ЗДвП, на Г.М.Д.,***, са наложени административни наказания: глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от осем месеца.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                                                         

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                         2.