О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 924           Година 25.04.2013 г.           Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на двадесет и пети април две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административен характер дело номер 607 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е образувано по жалба на “Престиж Билдинг” ЕООД, гр.***, представлявано от управителя Д.С.С. против ревизионен акт № 021201625/17.01.2013г. издаден от главен инспектор по приходите – ръководител екип при ТД на НАП гр.Бургас, в частта в която е потвърден с решение № 38/05.02.2013 година на директора на Дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас при ЦУ на НАП.

По делото е постъпила молба вх.№ 4191/25.04.2013г. от жалбоподателя с която се оттегля подадената жалба и се прави искане за прекратяване на производството по делото.

Съгласно чл.155 ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а съгласно ал.3 на същия член, оттеглянето на оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба.

Съдът след като констатира, че по делото е постъпила писмена молба от жалбоподателя с която е оттеглена жалбата, намира, че са налице основанията по чл.159 т.8 от АПК, за нейното оставяне без разглеждане и прекратяване на производството делото. Ето защо, насроченото съдебно заседание следва да бъде отменено, жалбата да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.159 т.8 от АПК, във връзка с § 2 от ДОПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ насроченото на 14.05.2013г. от 11,10 ч. открито съдебно заседание.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Престиж Билдинг” ЕООД, гр.***, представлявано от управителя Д.С.С. против ревизионен акт № 021201625/17.01.2013г. издаден от главен инспектор по приходите – ръководител екип при ТД на НАП гр.Бургас, в частта в която е потвърден с решение № 38/05.02.2013 година на директора на Дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас при ЦУ на НАП.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 607 по описа за 2013г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: