Р Е Ш Е Н И Е

 

     Номер 1351         Година 23.07.2012           Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV състав, на пети юли две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:

           

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир ХРИСТОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                         2. Чавдар ДИМИТРОВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 607 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Д.В. *** против решение № 310/10.02.2012г., постановено по н.а.х.д. № 4450 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за необосновано и неправилно. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение, с което да отмени първоинстанционното съдебно решение и измененото с него наказателно постановление. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът – Заместник кмета на Община Бургас редовно уведомен, не  изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас, дава заключение за  неоснователност на жалбата.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е изменил наказателно постановление № 7598/25.08.2011г. издадено от Заместник кмета на Община Бургас, с което на основание чл.34, ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (НООРТОБ) на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева, за нарушение на чл.3, т.6 от НООР ТОБ, като е намалил размера на глобата на 50 лева. За да постанови решението си съдът е намерил, че в хода на производството не са допуснати съществени процесуални нарушение, като при съставянето на акта и издаване на наказателното постановление са съобразени разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН и сроковете на чл.34 от ЗАНН. По същество съдът е намерил, че с действията си жалбоподателят е нарушил императивната норма на чл.3, т.6 от НООРТОБ, като констатациите обективирани в акта и наказателното постановление се подкрепят от събраните по делото доказателства. Посочено е, че с деянието си лицето е нарушило моралните норми за поведение на обществени места, тъй като се касае за демонстрирано поведение,  изразяващо неуважение към утвърдените в обществото порядки и етични ценности. По отношение на наложеното наказание, съдът е преценил, че същото е в съответствие с разпоредбата на чл.34 от НООРТОБ, но размерът му е значително завишен, като при определяне на същото наказващият орган не е съобразил обстоятелството, че деянието е извършено за първи път, с оглед на което, съдът е определил нов размер от 50 лева, който според него се явява адекватен и справедлив на тежестта на извършеното административно нарушение.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Доколкото първоинстанционното решение е постановено при изяснена фактическа обстановка и изводите на съда са направени след съвкупна преценка и анализ на събраните по делото доказателства, като наведените от жалбоподателя доводи са обсъдени в тяхната съвкупност, то за настоящата инстанция не остава съмнение досежно съставомерността на установеното нарушение.

Установява се по делото, че касаторът  Д., несъобразявайки се с общо приетите морални и етични норми за поведение, които следва да се съблюдават от гражданите е извършил нарушение на НООРТОБ. С разпоредбата на чл.3, т.6 от тази наредба се забранява извършването на действия, които нарушават моралните норми за поведение на обществени места, като градинката срещу дискотека „Елит”, гр.Бургас безспорно е обществено място. Безспорно е също така, че уринирането извън определените за това места е неморално и по отношение на същото показността е неуместна. Правилно, за установеното нарушение е приложена санкционната норма на чл.34, ал.1 от  НООРТОБ, като мотивите на  районния съд за прекомерност на наложеното наказание се споделят и от настоящия съдебен състав. Измененият размер на глобата от 50 лева e справедлив и съответства възпитателната и превантивна функция на наказанието.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, първоинстанционното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХV състав

                                                         

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 310/10.02.2012г., постановено по н.а.х.д. № 4450 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.       

 

 

                                                                                                         2.