О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№521                             07.03.2018 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                                        VІІ-ми състав,

на седми март                                                                      две хиляди и осемнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

 

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: С.Х.,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 606 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е по реда на чл.60, ал.4 от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на Х.Й.Х., ЕГН-**********, лично и като представляващ и ликвидатор на „Синева-2001“ООД, ЕИК-****, с адрес: гр.Царево, ул.“64-та“ №11, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед № РД-78/01.03.2018г. на кмета на Община Царево, с която е наредено да премахне незаконен строеж: „Бунгала“, находящ се поземлен имот с идентификатор **** по кадастралната карта на гр.Царево, м.Нестинарка.

Жалбоподателите твърдят, че допускането на предварителното изпълнение за процесната заповед е недопустимо по реда на чл.60, ал.1 от АПК, тъй като същата не е сред актовете посочени в чл.217 от Закон за устройство на територията (ЗУТ). Намират също, че административният орган е допуснал предварителното изпълнение без да обоснове наличието на предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК. Според него, забраната на чл.15 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), както и обстоятелството, че бунгалата, които не били посочени колко са, се намират в зона за активен отдих през летния сезон, не може да обоснове нужда от предварителното изпълнение, защото до активния туристически сезон остават  поне три месеца, в които спорът по чл.215 от ЗУТ би могъл и да приключи.

 

Административен съд - Бургас в настоящия си състав намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от лица с правен интерес – срещу които е насочена заповед за премахване на незаконен строеж с допуснато на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение. Тя е подадена в 3-дневния срок по чл.60, ал.4 от АПК, тъй като заповедта е връчена на 02.03.2018г., срокът за обжалване е изтекъл в първия присъствен ден – 06.03.2018г., когато жалбата е била подадена, видно от входящия индекс.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Със заповед № РД-78/01.03.2018г., кметът на Община Царево е наредил на собственика на поземления имот  – „Оренда 777ЕООД, ЕИК-****, да премахне незаконен строеж: „Бунгала“, находящ се същия поземлен имот с идентификатор **** по кадастралната карта на гр.Царево, м.Нестинарка. В заповедта е посочено, че строежът представлява две самостоятелни бунгала, едноетажни, масивни с носещи колони и греди на бетонова основа, с ограждащи панелни стени – стериопор и етернит, двускатни покриви с ламарина. Пред входовете им са изградени веранди, продължение на бетоновия фундамет. Описани са размерите на бунгалата, степента им на завършеност, снабдяването ми с ток и вода, вида на дограмата, както и вида на употребата им – за летен туризъм, като част от почина база, находяща се в поземлен имот ****. Строежът е квалифициран като V-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ и е изграден без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж.

При тези мотиви кметът на общината е приел, че процесният строеж е незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.1 и 2 от ЗУТ, поради което следва да бъде премахнат по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ.

За да обоснове наличието на предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК и да допусне предварително изпълнение на издадената от него заповед, кметът на Община Царево е посочил, че процесният строеж се намира на територия, която през летния сезон се използва за активен отдих и наличието на туристи и гости на гр.Царево сериозно ще затрудни изпълнението на акта. Другото обстоятелство, което изисква допускане на предварително изпълнение е предстоящата забрана за извършване на всякакви строително-монтажни дейности през летния сезон от 15.05.2018г.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че допуснатото предварително изпълнение на процесната заповед е издадено при наличие на материалноправните предпоставки на разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК – за осигуряване защита на особено важни обществени интересите. При съпоставяне между вредите от изпълнението и от неизпълнението на заповедта, чието предварително изпълнение е допуснато, съдът намира, че от закъснението на изпълнението му могат да последват значителни вреди с влизане в сила на забраната по чл.15 от ЗУЧК и настъпването на летния туристически сезон.

В настоящото съдебно производство съдът не може да обсъжда законосъобразността на постановеното премахване на строежа във връзка със собственическите претенции на жалбоподателите и начинът по което е разпоредено премахването. Тези обстоятелства касаят законосъобразността на заповедта по същество и следва да бъдат осъждани в хода на нейното обжалване. Предмет на съдебна проверка сега е само допуснатото предварително изпълнение на заповедта.

Налагането на всяка ограничителна мярка е индивидуално, като преценката на административния орган за наличие на обстоятелствата по чл.60, ал.1 АПК следва да се прави за всеки отделен случай, свързан с конкретни субект, обект и конкретна фактическа обстановка. При преценка наличието на засегнат частен интерес от допуснато предварително изпълнение на административния акт при наличие на защитим значим държавен и обществен интерес винаги следва да се държи сметка за баланса между общия и частния интерес, доколкото постановеното предварително изпълнение следва да бъде съразмерно и пропорционално спрямо конкретния адресат на акта по смисъла на чл.6, ал.2 АПК и съобразено със спецификите на конкретния случай. По настоящето дело следва да се даде превес на обществения интерес, с оглед установяване на условия за нормално протичане на туристическия сезон, който е сред предпоставките по чл.60, ал.1 АПК за допускане на предварително изпълнение на акта, тъй като премахването на строежа не може да бъде извършено по време на забраната по чл.15 от ЗУЧК.

Доводите на жалбоподателите за злоупотреба с права и власт от административния орган, при което е възможно настъпване на значителни или трудно поправими вреди от изпълнението не са относими към предпоставките за допускане на предварително изпълнение, установени в нормата на чл. 60 от АПК, поради което не са обсъдени от съда при формиране на изводите по съществото на спора. Дори и да се приеме обратното становище и в хипотеза, че такива щети действително се причинят от издаването на един незаконосъобразен административен акт, ако същият бъде отменен от съда, то жалбоподателите могат да претендира тяхното репариране, чрез предявяването на бъдещ осъдителен иск с правно основание чл.1 от ЗОДОВ. В случая общественият интерес е значим с оглед местонахождението на строежа в зона за активен отдих и невъзможността на извършване на строително-монтажни работи по премахването му с настъпването на строителната забрана по чл.15 от ЗУЧК.

Поради изложеното настоящият съдебен състав приема, че предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК са изпълнени и не са налице основания за отмяна на допуснатото предварително изпълнение. Жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното, Административен съд - гр.Бургас,  VІІ-ми състав,

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Й.Х., ЕГН-**********,  и на „Синева-2001“ООД в ликвидация, ЕИК-****, с адрес: гр.Царево, ул.“64-та“ №11, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед № РД-78/01.03.2018г. на кмета на Община Царево.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                  СЪДИЯ :