ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 24.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и четвърти април               две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 606 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.И.С., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., надлежно упълномощена, с днес представено по делото пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателя В.И.С., с която същият заявява, че на основание чл. 155, ал. 1 и ал.3 АПК оттегля оспорването на решение № 189/28.12.2016 г. на Директора на ТД на НАП – гр. Бургас, с което е оставена без уважение жалба вх. № 13152/28.11.2016 г. и уточнение вх. № 14235/22.12.2016 г. срещу отказ за издаване на разпореждане за временно разрешение за неотложни плащания по чл.229 от ДОПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се уважи молба на жалбоподателя С., с която оттегля жалбата против решение №189/28.12.2016 г. на Директора на ТД на НАП – гр. Бургас.

 

СЪДЪТ, по молбата на жалбоподателя, като съобрази, че оттеглянето на жалбата е направено съобразно изискванията на чл. 155 АПК и представлява десезиране на съда от разглеждането на административноправния спор по същество, намира, че са налице условията на чл. 159, т. 8 от АПК, поради което подадената жалба следва да се остави без разглеждане и образуваното въз основа на нея съдебно производство да се прекрати.

Воден от горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.С. против решение № 189/28.12.2016 г. на Директора на ТД на НАП – гр. Бургас.

ПРАКРАТЯВА производството по административно дело №606/2017 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за ответника и в същия срок от датата на съобщаването за жалбоподателя.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: