Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 927

 

гр. Бургас, 16. 05. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и първи април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.Х. и с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 606/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „Вел Арк Инженеринг” ЕООД (в ликвидация), ЕИК 102932829 със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, ***, представлявано от ликвидатора Л.Т.Б., против решение № 166/11. 02. 2016 г., постановено по административнонаказателно дело № 5970/2015 г. на Районен съд Бургас. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и потвърденото с него наказателното постановление. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касаторът не се представлява и не ангажира нови писмени доказателства.

Ответникът по касация – Териториална дирекция на Национална агенция по приходите Бургас, редовно призован, не се представлява в открито съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на „Вел Арк Инженеринг” ЕООД, ЕИК 102932829 против наказателно постановление (НП) № 167624-О-F-176550/20. 10. 2015 год., издадено от директора на Дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП Бургас, с което на дружеството, за нарушение на чл. 109, ал. 1 от Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) и на основание чл. 178 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционният съд е приел, че актът за установяване на административно нарушение и НП съдържат изискуемите по чл.42 и чл.57 от ЗАНН реквизити. Приел е, че те са редовни от външна страна, издадени от компетентни органи в кръга на правомощията им. Счел е, че несъответствието на посочените крайни дати в акта и наказателното постановление не е съществено нарушение, а фактическата грешка при изписването в постановлението не представлява съществено нарушение, тъй като за жалбоподателя не може да съществуват колебания за законоустановения срок при положение, че изрично е посочена датата на настъпване на обстоятелството по чл.107 от ЗДДС - 27.07.2015г. и 14-дневния срок от тази дата за подаване на заявление за дерегистрация на дружеството по ЗДДС. При изложените съображения е потвърдил оспореното НП.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Решението на Районен съд Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Настоящият касационен състав не споделя развитите в решението доводи за липса на допуснато съществено процесуално нарушение от наказващия орган.

В административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, ограничаващо правото на защита на касатора, а именно - правото му по чл. 84 от ЗАНН, вр. чл. 55, ал. 1 от НПК да узнае всички елементи от състава на нарушението (а датата е съществен елемент по арг. от чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН), за което е привлечено към административнонаказателна отговорност, за да организира адекватно защитата си срещу повдигнатото му обвинение.

Действително в НП е посочено, че срокът за подаване на заявление за дерегистрация по ЗДДС е 14-дневен, но същевременно административно-наказващият орган е приел, че задълженото лице е следвало да подаде заявление за дерегистрация най-късно до 15.08.2015г., която дата е различна от сочената дата в съставения АУАН серия АN, № F176550/27. 08. 2015г. – 10.08.2015г. Същевременно и в АУАН, и в оспореното НП е отразено, че санкционираното дружество е подало заявлението за дерегистрация по ЗДДС на 13.08.2015г. След като в НП е посочена дата на която изтича законния 14-дневен срок, която е настъпила след тази на която е подадено заявлението за дерегистрация по ЗДДС, то би следвало да се приеме, че „Вел Арк Инженеринг” ЕООД (в ликвидация) не е осъществило състава на вмененото му административно нарушение за което е санкционирано с оспореното НП.

Първостепенният съд не е съобразил, че допуснатото разминаване в датите по изтичане на срока за изпълнението на задължението от касатора, се дължи на явна фактическа грешка, която е била допусната в оспореното НП. Допуснатата грешка при посочване датата на нарушението, според настоящия касационен състав, води до съществено нарушение на процесуалните правила, защото във всички случай се засяга правото на защита на наказаното лице. Това процесуално нарушение е съществено, тъй като е опорочено установяване датата на извършване на нарушението, поради което и не би могло да се санира в последващ стадий на производството, а съставлява формална предпоставка за отмяна на оспореното наказателно постановление. Само на това основание оспореното наказателно постановление следва да бъде отменено, тъй като при издаването му е допуснато съществено процесуално нарушение, засягащо правото на защита на наказаното лице. В административно-наказателното производството институтът на очевидната фактическа грешка е неприложим и допуснатото нарушение може да бъде отстранено само чрез отмяна на процесното НП.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира, че жалбата е основателна, а решението на районния съд, като неправилно следва да се отмени, като се отмени и оспореното НП.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.2 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

 

ОТМЕНЯ решение № 166 от 11. 02. 2016 г., постановено по административнонаказателно дело № 5970 по описа за 2015г. на Районен съд Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 167624-О-F-176550/20. 10. 2015 год., издадено от директора на Дирекция „Обслужване“ при Териториална дирекция на Национална агенция по приходите Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.