ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 02.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На втори юли                                                 две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 606 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Д., редовно призован, се явява лично и с адв. Т., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

         В съдебна зала присъства вещото лице М.Д.З..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-икономическа експертиза, като заключението е депозирано на 24.06.2013 г. т.е., в срока по чл. 199 от ГПК.

 

         АДВ. Т.: Да се изслуша вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се изслуша вещото лице.

 

         С оглед становищата на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице.

         СНЕМА самоличността му както следва:

         М.Д.З. – г., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам, като правя следното допълнение: на стр. 5 от заключението в последното изречение преди заключителната част е записана годината 2005. Моля да се чете 2007 г.

 

         АДВ. Т.: Запозната съм със заключението. Нямам въпроси към вещото лице. Моля да приемете заключението.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: В отговора на въпрос № 2 кое наложи посещението Ви в счетоводството на „Мелаинвест и партньори” ООД?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно задачата на експертизата по въпрос № 2 трябваше да се включи върнат заем от горното дружество в размер на 20 000 лв., поради което съм извършил проверка дали тази сума е дадена като заем на жалбоподателя, кога е върната и с какви документи, което съм описал в заключението си.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 5 сте записали, че в баланса на това дружество за 2007 г. заема е отразен като върнат. Бихте ли могли да кажете как точно сте го установили този факт?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При изготвяне на баланса на даденото дружество в същия и активите на предприятието участва и сметка № 501 – „Каса”, където в тази сметка е отразено връщането на сумата, като в баланса е посочено салдото на сметка „Каса”, но аз съм извършил проверка на самата сметка, където е видно, че тази сума е върната на жалбоподателя и съм записал баланса на дружеството, тъй като там е посочена обобщената информация от всички сметки.

         Аз съм извършил проверка на самата сметка, като съм представил само баланса, от който не е точно видно връщането на тази сума, но тя участва в крайното салдо, като това конкретно обстоятелство съм установил при проверка на самата сметка в дружеството и документа, с който са върнати сумите. Конкретният документ, който съм установил на място и посредством който е върната сумата е РКО от 21.12.2007 г. Тези документи са приложени към делото.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: От разпечатката на сметка № 151 – „Парични заеми” как установихте кога точно е върнат заема и колко заемодатели е имало дружеството?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Колко заемодатели е имало дружеството не мога точно да отговоря, тъй като такъв въпрос не ми е бил зададен с експертизата, но относно конкретния заем от 20 000 лв. има съставена счетоводна операция, с която се намалят взетите заеми и се намаля салдото на сметка „Каса”, като също обобщена информация на сметка 151 е показана в баланса. Аз съм го записал в заключението си.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Как установихте, че сумата от 20 000 лв. е дадена от жалбоподателя и същата е осчетоводена в „Мелаинвест и партньори” ООД? Въпросът ми е във връзка с обстоятелството, че по приложения по делото приходен касов ордер съществува само подписа на жалбоподателя, като липсват подпис на касиер, гл. счетоводител или лице, което е получило сумата, както и записан номер на този документ.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Както е установено в самия РД и в жалбата по него, ревизиращият орган при извършената проверка е установил, че самите счетоводни операции и записи за 2004 г. са изтрити или по-точно е сменен софтуера на счетоводството на „Мелаинвест и партньори” ООД с нова счетоводна програма, което означава, че не може да се види точно счетоводната операция или по-точно разпечатка на счетоводната операция при предоставянето на самия заем. Тъй като по ЗСч има 5-годишен давностен срок, в който да се съхраняват документите, този запис не бе намерен или който е бил унищожен най-вероятно като счетоводен запис от 2004 г. На мен ми беше предоставен самият ордер, който го има и приложен по делото, като ПКО принципно се подписва не от човека предоставил заема или фирмата предоставила заема, а само от получаващото го лице, като в случая мисля, че беше гл. счетоводител. Към старата форма на ПКО има отрязък, който също се подписва от получаващото го лице и се предоставя на този, който внася пари в касата, т.е., там жалбоподателят не би следвало да полага някакъв подпис.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: В отговора на въпрос № 3 за определяне крайното парично салдо на семейния паричен поток и отделно за Г.Д.Д., този паричен поток на жалбоподателят ли е? Тази сума посочена на стр. 4 крайното салдо на семейния паричен поток ли е или на жалбоподателя?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочената сума в размер на 8 440,11 лв. е положително паричен поток на семейството на жалбоподателя.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Оспорвам експертизата. Считам, че в така представеното заключение вещото лице е направило погрешни изводи, които не кореспондират с доказателствата по делото.

         ВЪПРОС НА АДВ. Т.: Ако при преизчисление на паричния поток на жалбоподателя бъде включен само заема от 40 000 лв. и се абстрахираме от тези 20 000 лв. върнати от „Мелаинвест и партньори” ООД ще се промени ли крайния извод за липса на недостиг за 2007 г.?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази сума от 20 000 лв. няма да промени положителния баланс на паричния поток на жалбоподателя за 2007 г.

         АДВ. Т.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         Съдът с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 600 лв., 500 лв. от които платими от внесения депозит.

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес да внесе по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 100 лв., представляваща доплащане по изготвената и приета от съда съдебно-икономическа експертиза, като в указания 7-дневен срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ плащането.

         При неизпълнение на горното в указания срок, в полза на вещото лице М.З. следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

         АДВ. Т.: В днешно съдебно заседание имам доказателствено искане, формулирано в писмена молба, за което представям копие на ответника.

         Моля да бъде допуснат до разпит в качеството на свидетел лицето Хр.Н.Д., който ще установява факта на предаване на заемните средства, на връщане на същите и други относими към заемните правоотношения факти и обстоятелства.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Относно искането за разпит на свидетел считам, че съгласно чл. 164 от ГПК е недопустимо да се доказват със свидетелски показания предоставени заеми над 5000 лв.

 

         Съдът с оглед формулираното от адв. Т. доказателствено искане за разпит в качеството на свидетел на лицето Хр.Н.Д., който да установи факти и обстоятелства свързани с предаване, приемане, възникване и прекратяване на заемни правоотношения по отношение на сумата от 40 000 лв., съдът намира следното:

         Съгласно нормата на чл. 164, ал. 1 от ГПК свидетелските показания са недопустими в случаите на установяване на договори и договорни отношения на стойност по-голяма от 5 000 лв. В настоящия случай със свидетелските показания се цели установяване налични договорни отношения за сума значително надвишаваща оказаната правна норма, с оглед на което съдът счита така формулираното доказателствено искане за процесуално недопустимо.

 

         С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел на лицето М. Д..

        

         АДВ. Т.: Нямам други доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства.

По отношение на направеното оспорване на заключението на вещото лице от страна на процесуалния представител на ответника, считам същото за формално, тъй като начините за оспорване на експертизата са определени в ГПК и считам, че ответникът не е ангажирал доказателства в подкрепа на това оспорване.

         Моля да се приключи събирането на доказателствата. Да се даде ход по същество.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приключи събирането на доказателствата. Няма да соча други доказателства.

 

         С оглед становищата на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         АДВ. Т.: Моля да уважите жалбата на доверителя ми и отмените обжалвания ревизионен акт като неправилен и незаконосъобразен.

По делото бяха събрани доказателства, включително и заключението на вещото лице, от които по категоричен начин се установи, че няма основания за допълнително облагане по ЗДДФЛ. Моля да ни присъдите разноските по делото за държавна такса, депозит за съдебно-счетоводна експертиза и адвокатски хонорар, за което представям списък по чл. 80 от ГПК.

Моля да ми предоставите срок, в който да изложа подробни аргументи.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неправилна и незаконосъобразна. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 688 лв. Ще представя писмени бележки.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в 14-дневен срок от днес да изготвят и представят подробни писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: