ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 07.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На седми май                                                 две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 606 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Д., редовно призован, се явява лично и с адв. Т., преупълномощена от „Адвокатско дружество Райчинова и съдружници”. 

 

АДВ. Т.: Представям пълномощно за преупълномощаване, удостоверение за регистрация на адвокатското дружество и доказателство за платен адвокатски хонорар.

 

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от Г.Д.Д. против Ревизионен акт № 021201287/30.11.2012 г. изцяло потвърден с Решение № 64/19.02.12013 г. на Директор на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас.

 

         АДВ. Т.: Поддържам жалбата на доверителя ми. Моля да приемете административната преписка. 

Представям молба с искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, която да бъде извършена от вещо лице – счетоводител, което след проверка на документите по делото и при необходимост проверка при жалбоподателя да даде отговор на въпросите поставени в молбата, която представям с копие за ответната страна. В днешно съдебно заседание нямам доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Нямам възражение относно искането за назначаване на експертизата. Няма да соча други доказателства.

 

         С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след запознаване с писмените доказателства по делото, а и при необходимост след проверка при жалбоподателя да отговори на въпросите формулирани в нарочната писмена молба, депозирана от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 500 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок жалбоподателя следва да представи по делото платежен документ удостоверяващ плащането.

         НАЗНАЧАВА за вещо лице М.Д.З., който следва да бъде уведомен за експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ППРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.07.2013 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: