О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №581

 

гр.Бургас , 3.04.2017г.

 

 

         Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито заседание трети април  две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                              СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 605 по описа за 2017г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

         Подадена е жалба от В.Д.Н. ***, чрез упълномощено лице В.К.К. против АУЗД №1617424/16.11.2016г., потвърден с решение №193/6.02.2017г., издадено от директора на ТД на НАП гр.Бургас.

         В жалбата, като адрес за съобщения и призовки е посочен: гр.Бургас, ул. „Константин Величков“№34, ет.4- офис „Гарант Консулт“.

С разпореждане от 14.03.2017 г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите на осн. чл. 158 ал.1 АПК  -в седмодневен срок от получаване на съобщението за това,  да внесе дължимата държавна такса- 10 лева, а документа удостоверяващ плащането да представи за прилагане към делото; да представи доказателства, че лицето подало жалбата отговаря на изискванията на чл.32, т.1 от ГПК, а при липса на такива да заяви писмено дали поддържа (потвърждава) действията по подаване на жалбата, извършени от лице без представителна власт.

         Съобщение, с подробно посочване на дадените указания е връчено при хипотезата на чл.39, ал.1 ГПК на 16.03.2017г. . На 16.03.2017г. по делото е представен документ, удостоверяващ внасянето на държавна такса. Други доказателства не са представени.

Второ съобщение, съдържащо указание за представяне на доказателства, че лицето подало жалбата отговаря на изискванията на чл.32, т.1 от ГПК, а при липса на такива да заяви писмено дали поддържа (потвърждава) действията по подаване на жалбата, извършени от лице без представителна власт, е изпратено на жалбоподателката, на адреса й ,посочен в жалбата- гр. Несебър, ул „Цар Иван Асен ІІ“ №20.  Получено е на 24.03.2017г. при хипотезата на чл.46, ал.2 ГПК.

На 24.03.2017г. по делото отново е представено копие от платежно нареждане и копие от пълномощно, идентично с това, представено по делото.

При тези факти, съдът приема, че дадените указания с разпореждане от 14.03.2017 г. не са изпълнени в посочения срок, който е изтекъл на 31.032017г. /петък -работен ден/, т.е.  нередовностите не са отстранени .

Разпоредбата на чл.32, т.1, 2 ГПК предвижда, че представителство по пълномощие на физически лица могат да осъществяват адвокатите; родителите, децата или съпругът.

От представеното по делото пълномощно не може да се направи извод, че подателят на жалбата- В.К.К. , действаща от името и за сметка на В.Д.Н., има качеството на адвокат или родител или дете на Н..

Въпреки дадените указания доказателства, удостоверяващи възможността за валидно осъществяване на процесуално представителство по делото от В.К.К.. Липсва и потвърждение от В.Д.Н. на действията по подаване на жалбата от лице без представителна власт.

         Затова и на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

       Оставя без разглеждане жалбата, подадена от В.Д.Н. ***, чрез упълномощено лице В.К.К. против АУЗД №1617424/16.11.2016г., потвърден с решение №193/6.02.2017г., издадено от директора на ТД на НАП гр.Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 605/2017г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София,  в  седмодневен срок от съобщаването му.

        

                                               СЪДИЯ: