Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

               851                       14.05.2015 година                            гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, тринадесети състав, на тридесети април, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                                   2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Колева касационно административно наказателно дело № 605 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

          Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

          Образувано е по касационна жалба на А.В.Д.,*** проект”ООД, с адрес ***, чрез представител по пълномощие адвокат Д.,***, офис 2, против  решение № 197 от 24.02.2015г., постановено по АНД № 197/2014 г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0867848, издаден от ОД на МВР гр.Бургас, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП на А.В.Д., ЕГН ********** е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 300,00 лева. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменен електронния фиш.

          Oтветникът по касация, ОД на МВР, сектор “Пътна полиция” - гр.Бургас, не взима становище по жалбата.

          Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

          Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

          Обжалваното решение е правилно.

          Неоснователни са възраженията относно реквизитите на електронния фиш. В чл. 189, ал. 4, предл.2 на ЗДвП са регламентирани реквизитите на електронния фиш и това са териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

          Процесният електронен фиш съдържа всички реквизити регламентирани в закона и е издаден изцяло в съответствие с утвърдения от министъра на вътрешните работи образец. В реквизитите му никъде не е записано, че електронния фиш има издател, това е така, защото с електронния фиш са отразени констатации на техническо устройство, а не волеизявление на орган. Няма изисквания в електронния фиш да има дата на неговото издаване, а се изисква да е посочена датата на извършване на нарушението, което е констатирано с този фиш. Такава дата е посочена.

          Касаторът се опитва да прави аналогии между общия процес по съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление, регламентирано в ЗАНН и производството по издаване на електронен фиш, каквито аналогии законодателя не е предвидил що се касае до процедурата по установяване на нарушението, процедурата по издаване на електронния фиш и неговите реквизити.

           Неоснователно е твърдението в касационната жалба, че съдът не е обсъдил възраженията свързани с часа посочен в електронния фиш и приложеното към него извлечение. В електронния фиш е посочено точното време и място на извършването на нарушението, а именно 27.07.2014 г., 15:19ч на път Е 773, км 491 до бензиностанция "Ромпетрол " посока от кв. Ветрен към КПП - 1. Същият час 15:19:19 е посочен и  в приложението.

          Неоснователно е и възражението, че в електронния фиш липса описание на извършеното нарушение. В него е посочено, че при разрешена скорост за движение в населено място с пътен знак  В-26 - 90 км/час, автомобил Мерцедес ЦЛ 500 с рег. номер СТ7348БК  се е движил със 140 км/час, с превишаване на разрешената скорост с 50 км/час, с което е извършено нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП и  на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП се налага глоба 300лв.

          Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

          На основание чл. 221, ал. 2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас

 

РЕШИ:

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 197 от 24.02.2015г., постановено по АНД № 197/2014 г. по описа на Районен съд - Бургас.

          Решението не подлежи на обжалване .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.