ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,26.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и шести юни                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 605 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.43 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В.К.Д., редовно уведомена, се представлява от адв.Т. с представено по делото пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М. с представено пълномощно.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме да се разпита вещото лице в днешно съдебно заседание.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

В.Д.М. -  български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за отговорността по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържам.

 

Адв.Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Юрисконсулт М.: Нямам въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 440 лева, платими както следва:

         300 лева – от внесения депозит, а разликата от 140 лева следва да се внесе от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         Адв.Т.: Представям с нарочна молба доказателствено искане ва основание чл.158, ал.1 от ДОПК, във връзка с чл.57, ал.1 и ал.2, т.2 от ДОПК за допускане до разпит воденият в днешно съдебно заседание лицето Х.Н. Д., с оглед фактическото доказване на предаването на сумата по договора за заем. По делото са представени писмени доказателства касаещи правоотношенията относно даване и връщане на заемната сума.

         Юрисконсулт М.:  Нямам възражение да се разпита свидетелят.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА до разпит свидетелят Х.Д., на когото снема самоличността, както следва:

 

         Х.Н. Д. - неосъждан, семеен, без родство със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

         Разпит на свидетеля Д.:

         Адв.Т.: Познавате ли Г.и В. Д. и откога?

         Свидетелят Д.: Много отдавна се познаваме с В. и Г.. Семейни приятели сме.

         Адв.Т.: Предоставяли ли сте им парични средства в заем, колко, кога?

         Свидетелят Д.: Предоставил съм през 2002г. заем в размер на 40 хил.лв.

         Адв.Т.: Някакви документи подписахте ли за този заем?

         Свидетелят Д.: Аз имах адвокат и той състави запис на заповед, декларация и договор. Всички документи съставихме едновременно. Парите предадох в брой на Георги.

         Адв.Т.: Къде предадохте парите?

         Свидетелят Д.: Те дойдоха на гости вкъщи и ги дадох у нас.

         Адв.Т.: През този период Вие какво работихте?

         Свидетелят Д.: Имах бизнес в едно предприятие срещу затвора. Произвеждаме колбаси, салами, производство на меса. Това беше фирмата „Вега” в последствие преименувана в „Родопа Нова”.

         Адв.Т.: Откъде имахте тези 40 хил.лева?

         Свидетелят Д.: Бях продал два недвижими имота за около 65-70 хил.лева приблизително.

         Адв.Т.: Д. в каква връзка искаха тези пари?

         Свидетелят Д.: Не съм питал за какво са им необходими. Г. не ми е казвал. Достатъчно близки бяхме, за да им помогна. Подписа  разписка, че е получил парите.

         Адв.Т.: За какъв срок дадохте заема и дали е върнат?

         Свидетелят Д.: Към настоящия момент парите са върнати. За около 7 години му ги дадох, но ми ги върна.

         Адв.Т.: Къде Ви върнаха парите, къде се случи това?

         Свидетелят Д.: Подписах декларация, че съм получил парите и не ми дължи нищо.

         Адв.Т.: Парите в брой ли бяха върнати или по банкова сметка?

         *** Д.: Парите са ми върнати в брой.

         Адв.Т.: Подписахте ли някакъв документ за прекратяване на договора за заем?

         Свидетелят Д.: Имаме споразумение за прекратяване на договора, по който сме страна аз със съпругата ми.

         Адв.Т.: Нямам повече въпроси.

 

         Юрисконсулт М.: Имахте ли договорка да Ви върнат парите с лихва?

         Свидетелят Д.: В договора за заем не съм договарял лихва. Той ми е приятел.

         Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси.

 

         Адв.Т.: Нямам доказателствени искания.

         Юрисконсулт М.: Няма да соча доказателства.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава думата по същество.

 

         Адв.Т.: Моля да уважите жалбата по наведените в нея аргументи и отмените като незаконосъобразен обжалвания административен акт. По делото бяха събрани категорични доказателства в подкрепа на твърденията, че няма основание за определяне на допълнителни данъчни задължения.

         Моля да ни присъдите направените разноски по делото, за което представям списък и ни дадете срок да изложа съображения в писмена защита.

         Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

         Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 716 лева.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: