О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, № 695 /24.04.2017г.

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и четвърти април, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                                              СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 604 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Стефани Фрукт - 2012“ООД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул.“Стефан Стамболов“ ***, представлявано Н.С.Х. – управител, против заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-17-0227587/13.02.2017г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – Бургас и против разпореждане за предварително изпълнение на тази заповед.

В з.з. на 17.03.2017г. съдът е оставил жалбата без движение с подробни указания жалбоподателят да изправи нередовности в нея, конкретно посочени в разпореждането, като е посочил срок, в който следва да се изпълни разпореждането, в т.ч. да представи доказателство за внесена държавна такса. Съобщението с дадените указания е връчено лично на законният представител Н.С.Х., на 21.03.2017г. Законоустановения 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите изтича на 28.03.2017г. – вторник, присъствен ден, като указанията не са изпълнени до настоящия момент.

            Съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №604/2017г. поради неотстраняване на нередовностите на жалбата в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.158, ал.3, във вр. чл.151, т.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Стефани Фрукт - 2012“ООД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул.“Стефан Стамболов“ ***, представлявано Н.С.Х. – управител, против заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-17-0227587/13.02.2017г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – Бургас и против разпореждане за предварително изпълнение на тази заповед, като нередовна.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №604/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                      СЪДИЯ: