Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр.Бургас, №677/ 08.04.2016г.

 

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на първи април, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

     СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдия Александрова адм.д. № 604 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството е по реда на чл.38, ал.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС).

Жалбоподателят И.Д.Н. *** и съдебен адрес *** адвокат С.М., е оспорил заповед № РД-09-4/20.01.2016г. на областния управител на Област Бургас, с която се отчуждават частни имоти за държавна нужда за изграждане на обект: „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20кV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат ТВ” при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120”, части от имоти – частна собственост намиращи се в землищата на с.Равда, община Несебър и гр.Ахелой, община Поморие, съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със заповед №РД-02-15-138/09.10.2015г. на зам.министър на регионалното развитие и благоустройството, влязла в сила съгласно писмо изх.№АУ 14-4/19.11.2015г. на зам.министъра на регионалното развитие и благоустройството, в частта относно отчуждаването на 1,480 дка от имот с идентификатор 00833.4.44, находящ се в гр.Ахелой, целият с площ от 5.266 дка. Жалбоподателят оспорва заповедта в частта за неговия имот, само що се касае до определеното обезщетение за отчуждената част от имота, като счита, че това обезщетение следва да е по-високо по размер. Иска обжалваната заповед да бъде изменена в частта, в която е определено обезщетение за отчуждаваната част от неговия имот. С жалбата е оспорена и заповед № РД 09-5/05.02.2016г. на областния управител на Област Бургас, с която на основание чл. 62, ал.2 от АПК е изменена заповед № РД 09-4/20.01.2016г. в частта от приложението на стр.14.

В съдебно заседание жалбоподателят лично и чрез представител по пълномощие, поддържа жалбата си, ангажира доказателства и пледира за нейното уважаване, като счита, че съдът следва да възприеме пазарната оценка, определена от вещото лице като правилна и законосъобразна и да измени заповедта, съобразно тази оценка.

Ответникът, чрез представител по пълномощие, оспорва жалбата и иска съдът да я отхвърли като неоснователна, като счита, че пазарната оценка определена със заповедта е справедлива и законосъобразна.

Заинтересованата страна „Агенция пътна инфраструктура”, чрез процесуалния си представител счита жалбата за неоснователна и иска заповедта на областния управител да бъде оставена в сила. В писмено становище е посочено, че според заинтересованата страна именно областния управител е компетентен да издаде процесната заповед.

ПО ФАКТИТЕ:

По делото не е спорно, че жалбоподателя е собственик на посочения по-горе имот, част от който се отчуждава с процесната заповед – нотариален акт № 37, том ІХ, рег.№2895, дело № 1581/2007г.

Няма спор, че с решение №3/23-24.04.2008г. на председателя на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗС е променено предназначението на земеделската земя собственост на И.Д.Н. с площ 5 267 кв.м., ІІІ категория, представляваща ПИ №00833.4.44 в землището на гр.Ахелой, община Поморие, от земеделска в обект „Складова база за строителни материали”.

Със заповед №РД-02-15-138 от 09.10.2015г. на зам.министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.129, ал.3, т.2, б. „в във вр. с чл.110, ал.1, т.5 и чл.128, ал.2, 5 и 6 ЗУТ е одобрен подробен устройствен план-парцеларен план за обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207+726.37 до км.212+233.06 и изпарител при км.207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV „Равда“ при км. 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212+120, на територията на  гр.Ахелой, Община Поморие, и с.Равда, Община Несебър, Област Бургас. Тази заповед е влязла в сила – обнародвана в ДВ бр.79/13.10.2015г. и в 30-дневния срок не са постъпили жалби, съгласно текста на писмо, изх.№АУ 14-4 от 19.11.2015 г..

На 07.12.2015 година председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е отправил искане, изх.№04-16-2116 от 07.12.2015 г. до министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите за одобряване отчуждаването на засегнатите имоти или части от тях за държавна нужда за изграждане на описания в процесната заповед обект, и да се предложи областния управител на област Бургас да издаде заповед в този смисъл.

Със съвместна заповед №РД-02-14-1413 от 22.12.2015 г.(ЗМФ-1286 от 17.12.2015 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите е одобрено отчуждаването на части от имоти - частна собственост и части от имоти-общинска собственост, намиращи се в землищата на гр.Ахелой, Община Поморие, и с.Равда, Община Несебър, Област Бургас, засегнати от изграждането на цитирания обект.

За имотите, предмет на отчуждаване по заповед №РД-09-4 от 20.01.2016 г. на областен управител на Област Бургас е изготвен оценителски доклад от независим оценител за определяне на равностойно парично обезщетение на поземлени имоти в земеделска и урбанизирана територия, засегнати от ПУП-парцеларен план, в частност и процесният.  

С процесната заповед са отчуждени части от множество имоти – частна собственост, като всяко отчуждаване е описано отделно в приложение към заповедта, според съответните землища и индивидуализирано по номер на имота, вида на територията, имената на собствениците, общата площ на имота, площта, която се отчуждава и стойността на паричното обезщетение.

Имотът на жалбоподателя е описан в приложение към обжалваната заповед (л.11), където е посочен неговия номер, собственика, общата площ на имота в размер на 5,266 дка, от която се отчуждава площ в размер на 1,480 дка и стойността определена като равностойно парично обезщетение за отчуждената част е 7 547лв. Други подобрения в имота не са оценявани.

Според назначената по делото съдебно-оценителна експертиза за определяне на пазарната цена на частта от имота, предмет на отчуждаване са използвани две сделки, които според вещото лице отговарят на изискуемите на закона характеристики – имотите са в урбанизирани територии, сделките са осъществени 12 месеца назад преди датата на възлагане на оценката и се намират в относителна близост до процесния имот. За определяне на необходимата пазарна цена са използвани и пазарни множители, които отчитат различията между сделките аналози и процесния имот. Първата сделка е типов договор за отстъпено право на строеж, върху общинска земя, сключен на 12.02.2015г. между Община Поморие и физическо лице. Вещото лице е изчислило по отделно каква е стойността на отстъпеното право на строеж и остатъчната ликвидационна стойност на терена и е определил цена в размер на 36,38 лв. на кв.м. Тази цена е редуцирал с пазарен множител 0,68 поради това, че имотът предмет на типовия договор за отстъпено право на строеж е в съществуващата регулация на гр. Ахелой с налични по улицата връзки с електроснабдяване, водоснабдяване и битова канализация. Имотът се намира на 891 м. по въздуха от процесния имот, освен това е по-близо до Черно море от процесния имот и така след прилагане на този пазарен множител вещото лице е посочило, че цената на кв.м. е 24,74лв.

Другата сделка е описана в постановление за възлагане на недвижим имот, който има трайно предназначение „урбанизиран, за ниско застрояване”, намиращ се в гр.Ахелой, чиято цена на кв.м. е 30лв. Вещото лице е посочило, че този имот е сходен с процесния, но е малко по-далеч от брега на Черно море, същевременно е в регулация, където са налице връзки с електроснабдяване, водоснабдяване и битова канализация и за това е определен пазарен множител 0,70. Така чрез прилагане на този множител е получена цена в размер на 21лв./кв.м.

От двете сделки е определена една средна стойност от 22,87лв./кв.м. Тази стойност е умножена по площта, подлежаща на отчуждаване и е получена сумата от 33 848 лв. след закръгляне. 

Вещото лице е направило анализ и на цената определена от административния орган, като е посочил, че това е удвоената данъчна оценка, каквото е изискването на чл.32, ал.3 от ЗДС, във вр. с чл.96, ал.1 от ПП ЗДС, във вр. с приложение №2 към чл.20 от ЗМДТ.

Вещото лице в заключението е посочило, че обектът, за изграждането на който се извършва отчуждаването, не е част от път І-9.

Обжалваната заповед № РД 09-4/20.01.2016г. е съобщена на жалбоподателя на 26.01.2016г., а другата обжалвана заповед № РД 09-5/05.02.2016г. е съобщена на 09.02.2016г. Заповедите са обжалвани с две различни жалби. Първата - срещу заповед № РД 09-4/2016г. е подадена на 05.02.2016г., а втората – срещу заповед № РД 09-5/2016г. е подадена на 15.02.2016г.

ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Жалбата е подадена в срока по чл.38, ал.2 от Закона за държавната собственост, от надлежно легитимирани лица, поради което е допустима за разглеждане. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваната заповед е издадена от компетентен орган. Съгласно чл.34а, ал.1 от ЗДС отчуждаването на имоти и части от имоти – частна собственост предназначени за изграждане на национални обекти се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите. Според ал.2 на същия член, извън случаите по ал.1 отчуждаването се извършва със заповед на областния управител по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите. С други думи във всички случаи, при които предназначението на отчуждаването не е за изграждане на национални обекти, компетентен е съответният областен управител.

Процесният обект, за чието изграждане се извършва отчуждаването, предмет на обжалваната заповед, е участък „Обход на Ахелой”, който обход е на път І-9. Съгласно решение №302 на МС от 20.04.2012г. път І-9 е обявен за обект с национално значение и за национален обект.

Към момента на издаване на процесната заповед обходът на гр.Ахелой, който представлява обекта, за чиято нужда се извършва отчуждаването, не е част от трасето на път І-9, нито е налице друго изрично решение на МС, с което този обход на гр. Ахелой да е обявен за национален обект. По тази причина съдът счита, че обектът, за който се извършва отчуждаването не е национален обект и за това компетентен да издаде заповед от категорията на процесната е именно областният управител. Обстоятелството, че този обход в бъдеще се очаква да стане част от трасето на път І-9 не може да обоснове друг извод. От една страна, защото по делото липсват доказателства за тези бъдещи намерения, от друга страна - дори и тези намерения да се осъществят, от значение за определяне компетентността на органа е дали пътят в проект, представляващ обход на гр.Ахелой към момента на издаване на обжалваната заповед е обявен за национален обект. Такъв акт по отношение на участъка „Обход на гр. Ахелой” липсва и този участък към 20.01.2016г. не е част от трасето на път І-9, за това компетентен да нареди отчуждаването за държавна нужда за изграждане именно на този обект е областния управител на Област Бургас.

Заповедта е издадена в писмена форма със съдържанието предвидено в нормата на чл.34в, ал.1 ЗДС и при липса на допуснати съществени нарушения на административно производствените правила. Спазена е процедурата, предвидена в чл.34а във връзка с чл.33, чл.34в и чл.34 ЗДС. Заинтересованото лице АПИ е направило мотивирано искане за отчуждаване до министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите(по арг. от чл.34, ал.1 ЗДС), които със съвместна заповед №РД-02-14-1413 от 22.12.2015 г./ЗМФ-1286 от 17.12.2015г. са одобрили отчуждаването на части от имоти –частна собственост и части от имоти-общинска собственост, намиращи се в землищата на гр.Ахелой, Община Поморие, и с.Равда, Община Несебър, Област Бургас, засегнати от изграждането на обекта предмет на обжалваната заповед. На основание тази съвместна заповед, влезлия в сила ПУП-парцеларен план, одобрен със заповед №РД-02-15-138 от 09.10.2015г. на зам.министъра на регионалното развитие и благоустройство, оценителския доклад за определяне на равностойно парично обезщетение на земеделски и урбанизирани имоти, засегнати от одобрения ПУП-парцеларен план и чл.34а, ал.2 ЗДС, областния управител е издал оспорената в настоящото производство заповед.

По делото не е спорно, че жалбоподателят е собственик имот с идентификатор 00833.4.44, находящ се в гр.Ахелой, целият с площ от 5.266 дка с трайно предназначение урбанизиран. Няма спор, че се отчуждава част от имота. Не е спорен и размера на частта, която се отчуждава. Страните не спорят и за наличието на държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, освен чрез отчуждаване. Единственият факт, по който страните спорят е размера на определената от органа оценка за отчуждената част от имота.

Съгласно чл.32, ал.2 от ЗДС равностойното парично обезщетение се определя в съответствие с предназначението на имотите преди влизането в сила на подробния устройствен план, въз основа на пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания.

В §1а, т.2 на ДР на ЗДС е дадена легална дефиниция на понятието „Пазарни цени”, според която това са осреднените цени от всички сделки с имоти за 1)покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека – обезпечаваща покупко-продажба на имот, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, 2)както и други възмездни сделки, с изключение на тези с предмет идеални части от имоти, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от 20 сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните 20 вписани сделки. Осредняването се извършва въз основа на не по-малко от две относими сделки.

Употребената в дефиницията фраза „по които поне една от страните е търговец“ се отнася за изброяването по т.2 от дефиницията за „Пазарни цени”, отделено от останалата част от изброяванията по т.1 с „както и“, но не и за изброяванията посочени в т.1. Този извод следва от граматическото тълкуване на текста на разпоредбата и от липсата на разумна логика да се изисква по всяка сделка ползвана като аналог поне една от страните да е търговец, когато се определя пазарна цена на имот собственост на физически лица.

Според §1а, т.4 от ДР на ЗДС имоти, намиращи се в близост до отчуждавания са имотите, които са разположени : а) в един и същ район в големите градове с районно деление; б) в един и същ квартал в другите градове или населени места или селищни образувания; в) в едно и също землище в земеделските територии и горските територии.

Според чл.7, ал.1 от ЗУТ урбанизираните територии са населени места и селищни образувания. Именно в такава територия се намират двата имота, сделките с които са използвани от в.л. като аналози при определяне на пазарната цена на отчуждената част от имота на жалбоподателят.

ЗУТ прави разграничение между имоти в урбанизирани територии и отделни поземлени имоти извън тези територии, които също имат близко или идентично предназначение с имотите в урбанизираните територии - за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции и други – чл.8, ал.1, т.1 от ЗУТ.

Процесният имот не е част от урбанизираните територии на населеното място гр.Ахелой, каквито са двата имота-аналози. Имотът на жалбоподателят като бивш земеделски имот се намира сред земеделски имоти в землището на гр.Ахелой. Същевременно имотът е с променено предназначение – за складови функции. С оглед предназначението си, при дефиниране на понятието „имоти, намиращи се в близост до отчуждавания“ е необходимо да се вземат предвид имотите при втората хипотеза – разположени в един и същ квартал в другите градове(извън тези с районно деление) или населени места или селищни образувания, но тогава не биха се намерили сделки-аналози, защото процесният имот не се намира в никой от кварталите на гр.Ахелой, а в неговото землище, т.е. извън обхвата на урбанизираната територия на града.

От гледна точка на местоположението следва да се приложи третата хипотеза на §1а, т.4 от ДР на ЗДС - в едно и също землище в земеделските територии и горските територии, но имотът на жалбоподателя от 2008г е с променено предназначение и не е земеделски.

За това съдът счита, че имоти, намиращи се в близост до отчуждавания в конкретния случай са имотите, с променено предназначение, намиращи се в същото землище. Сделки с такива имоти сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката няма. За това следва да се приложи чл.32, ал.3, т.1 от ЗДС при определяне на равностойното парично обезщетение, който препраща към чл.96, ал.1 от ППЗДС, във вр. с приложение №2 към чл.20 от ЗМДТ - при отчуждаване на имоти - частна собственост, в урбанизирани територии и устройствени зони, когато не могат да се определят пазарните им цени по реда на чл.32, ал.2 от ЗДС, равностойното парично обезщетение се определя в съответствие с нормите на приложение №2 към чл.20 от ЗМДТ, като получената стойност се удвоява. В приложение №2 към чл.20 от ЗМДТ са уредени норми за данъчна оценка на недвижимите имоти. Вещото лице е анализирало и размера на обезщетението определен от органа в оспорената заповед, като е посочил, че това е удвоената данъчна оценка, каквото е изискването на чл.32, ал.3 от ЗДС, във вр. с чл.96, ал.1 от ПП ЗДС, във вр. с приложение №2 към чл.20 от ЗМДТ. Жалбоподателят не е оспорил този факт.

По изложените съображения двете сделки взети от вещото лице при определяне на пазарната цена на отчуждаваната част от имота на жалбоподателя не съответстват на изискванията на чл.32, ал.2 от ЗДС във вр. §1а, т.2 на ДР на ЗДС. Те нито са в един и същ квартал (в административно-териториален смисъл) с процесния имот, дори не са в едно и също населено място, нито са в едно и също землище. За това определеното от органа обезщетение по реда на чл.32, ал.3 от ЗДС, във вр. с чл.96, ал.1 от ПП ЗДС, във вр. с приложение №2 към чл.20 от ЗМДТ се явява съответно на материалния закон, подадената жалба - неоснователна.

Неоснователна е и жалбата против заповед № РД 09-5/05.02.2016г. на областния управител на Област Бургас, с която на основание чл. 62, ал.2 от АПК е изменена заповед № РД 09-4/20.01.2016г. в частта от приложението на стр.14. Липсват конкретни възражения против този акт. Съдът счита, че той е издаден от компетентен орган в съответствие с регламентираната в закона процедура, в нужната форма и мотиви.

При този изход на спора разноски следва да се присъдят в полза ответника, но такива не са претендирани. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2 АПК, Административен съд - Бургас,

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на И.Д.Н. ***, съдебен адрес *** адвокат С.М., против заповед № РД-09-4/20.01.2016г. на областния управител на Област Бургас, с която се отчуждават частни имоти за държавна нужда за изграждане на обект: „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20кV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат ТВ” при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120”, части от имоти – частна собственост намиращи се в землищата на с.Равда, община Несебър и гр.Ахелой, община Поморие, съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен със заповед №РД-02-15-138/09.10.2015г. на зам.министър на регионалното развитие и благоустройството, влязла в сила съгласно писмо изх.№АУ 14-4/19.11.2015г. на зам.министъра на регионалното развитие и благоустройството, в частта относно отчуждаването на 1,480 дка от имот с идентификатор 00833.4.44, находящ се в гр.Ахелой, целият с площ от 5.266 дка, както и против заповед № РД 09-5/05.02.2016г. на областния управител на Област Бургас, с която на основание чл. 62, ал.2 от АПК е изменена заповед № РД 09-4/20.01.2016г. в частта от приложението на стр.14.

Решението на основание чл.38, ал.8 от ЗДС не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                      СЪДИЯ: