ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети март                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 604 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.Д.Н., редовно призован, се представлява от адвокат М., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За заинтересованата страна Агенция пътна инфраструктура София, редовно призована, няма представител.

Явява се вещото лице К.Д.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ М. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед РД-09-4/20.01.2016г. на областен управител на област Бургас, с която са отчуждени за държавни нужди части от имоти-частна собственост за изграждането на обект „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас” участък обход на Ахелой от км 207+233,06 до км 212+233,06 изпарител при км 207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 кV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ” ТВ при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120”, в частта, в която е разпоредено отчуждаване на част от имот с идентификатор 00833.4.44, находящ се в гр.Ахелой, целият с площ от 5.266 дка, както и заповед № РД-09-5/05.12.2016г., с която е изменена предходната заповед. С жалбата е оспорен само размера на определеното равностойно парично обезщетение - 7 547лв. за 1,480 дка от имота, които се отчуждават.

 

ДОКЛАДВА, че по делото на 28.03.2016г. е постъпило заключението по назначената съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ М. – Поддържам жалбите срещу двете заповеди на областния управител – заповед № РД-09-4/20.01.2016г. и заповед № РД-09-5/05.02.2016г. за допълване на предходната заповед. Моля да приемете приложените към тях писмени доказателства.

Относно изслушването на вещото лице по допуснатата съдебно-оценителна експертиза, моля същото да не се състои в днешното съдебно заседание, тъй като не съм запознала клиента си със заключението и ако решим да го оспорим или има някакви допълнителни въпроси от доверителят ми, няма как аз да взема решение. Той, доверителят ми, иска и да присъства на делото, поради което моля да бъде насрочено за друга дата, до която той ще се запознае със заключението. Заключението постъпи вчера, клиентът ми го няма в Бургас, той живее в София, снощи не ми вдигна телефона, може и да не е в България, защото пътува много, аз няма как да го запозная със заключението, поради което моля да ми предоставите допълнителен срок.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Оспорвам жалбата срещу двете заповеди. Моля да приемете представените писмени доказателства.

Представям становище относно компетентността на областния управител да издава оспорените заповеди.

АДВОКАТ М. – За процесния имот няма изменение във втората заповед. Списъкът всъщност е втората страница към заповедта, приложение, в което са посочени урбанизираните територии.

В момента нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, а именно: заповед № РД-09-4/20.01.2016г., нотариален акт №37, том.ІХ, рег.№2895, от 2007г., скица на поземлен имот  № 24817/23.05.2008г. на АГКК Бургас, решение №3/23-24.04.2008г. на Областна дирекция „Земеделие и гори” гр.Бургас, заповед № РД-09-4/20.01.2016г. и приложение към заповед № РД-09-4/20.01.2016г.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.105 от делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Не се противопоставям на искането на процесуалния представител на жалбоподателя за отлагане на делото с цел запознаване на клиента и́ със заключението на допуснатата по делото съдебно-оценителна експертиза, тъй като действително заключението е представено вчера.

 

Съдът като взе предвид становището на пълномощника на жалбоподателя и като отчете факта, че представителя на ответника няма възражения счита, че следва да отложи делото и да даде възможност на пълномощника на жалбоподателя да се свърже със своя доверител за да координира защитната си стратегия, във връзка с представеното по делото заключение по оценителната експертиза, за редовното представяне на което няма срок, но в конкретния случай това е попречило на страната да организира защитата си, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.04.2016г. от 10.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Вещото лице призовано в съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: