О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  711/01.04.2013 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на първи април, две хиляди и тринадесета година, в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. 604/2013 година,

 

Производството е образувано по жалба от Г. М. Г. с ЕГН ********** *** против поддържан мълчалив отказ на директора на дирекция “ПМДТ” при Община Поморие за произнасяне по жалба, подадена срещу акт за установяване на задължения по декларация № АУ 002483/21.12.2012 година, издаден от служител на Община Поморие.

С определение № 566/11.03.2013 година (лист 1), съдът е указал на жалбоподателя да представи доказателство за внесена дължима държавна такса – за разглеждане на оспорването по същество, като е указал и неблагоприятните последици по чл. 158 ал.3 от АПК, при неизпълнение на задължението.

Съобщението за указанията на съда е получено на съдебния адрес, посочен в жалбата, на 14.03.2013 година.

Законоустановеният срок за изпълнение на указанията е изтекъл на 21.03.2013 година (работен ден).

До настоящия момент, определената държавна такса не е внесена по сметка на съда.

Неотстраняването на нередовността е пречка за разглеждане на оспорването по същество.

По изложените съображения, на основание чл.158  ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Г. М. Г. с ЕГН ********** *** против поддържан мълчалив отказ на директора на дирекция “ПМДТ” при Община Поморие за произнасяне по жалба, подадена срещу акт за установяване на задължения по декларация № АУ 002483/21.12.2012 година, издаден от служител на Община Поморие.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 604/2013 година по описа на Административен съд Бургас.

           

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС - в седемдневен срок от съобщаването му.

 

                                                                      

 

СЪДИЯ: