О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град Бургас,  27.03. 2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, на двадесет и седми март през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                              

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 604 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на Р.И.Т., ЕГН **********,***, против заповед № РД-01-62/03.02.2012г., издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от ЗОбС от кмета на община Царево, с която е заповядано да се изземе от жалбоподателя общински имот, представляващ част от УПИ VІІ – публична общинска собственост, находящ се в квартал 3 по ПУП на гр.Ахтопол, актуван с АПОС № 17/17.02.1997г., владян без правно основание. Искането в жалбата е съдът да постанови решение, с което да отмени като нищожна, съответно недействителна, оспорената заповед на кмета на община Царево.

С жалбата е направено особено искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед до постановяване на окончателен съдебен акт по оспорването й. Не са приложени доказателства в подкрепа на особеното искане.

Направено е и искане за конституиране като трето лице – помагач по делото Българска академия на науките – гр.София.

Ответникът – кметът на община Царево, представя административната преписка по оспорването, ведно със становище.

Съдът, след преценка на становищата на страните, представените с административната преписка доказателства и съобразно закона приема следното по допустимостта и основателността на искането за спиране на допуснатото по силата на чл.65, ал.4, предложение второ от ЗОбС, предварително изпълнение на оспорената заповед:

Искането е допустимо, като подадено от надлежна страна, направено заедно с оспорването пред съда на административния акт, чието спиране на предварителното изпълнение се иска.

Разгледано по същество, искането е неоснователно.

Оспорената заповед е издадена на основание чл.65, ал.1 от ЗОбС – за изземване на общински имот, който се владее без основание. Съгласно чл.65, ал.4, предл. второ от ЗОбС, обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

Законът за общинската собственост не сочи основанията, при които съдът може да спре изпълнението на административния акт, поради което намира приложение общата норма на чл.166, ал.4 от АПК. Съгласно последната, допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на чл.166, ал.2 от АПК – ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. В тежест на жалбоподателя е да докаже в процеса, че предварителното изпълнение на заповедта, допуснато по силата на закона, би могло да му причини значителни или трудно поправими вреди.

В случая, жалбоподателят не твърди настъпването на значителни или трудно поправими вреди в резултат на предварителното изпълнение на заповедта, които да се противопоставят по тежест и значимост на презумираните обществени интереси, в чиято защита е допуснато предварителното изпълнение на акта, нито ангажира доказателства, които да сочат на извод за вероятното им настъпване и в какъв размер евентуално биха били те. Тези евентуални вреди подлежат на доказване и не се предполагат.

Наведените в жалбата доводи касаят валидността и законосъобразността на оспорената заповед и като такива са ирелевантни по отношение на нейното изпълнение, поради което съдът не дължи обсъждането им.

Предвид изложеното съдът приема, че законовата презумпция по чл.166, ал.2 от АПК, във връзка с чл.166, ал.4 от АПК, не е оборена от жалбоподателя. Не е установено наличие на значителни или трудно поправими вреди, поради което искането му за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед следва да бъде оставено без уважение, като неоснователно, на основание чл.166, ал.3 от АПК.

Относно искането на жалбоподателя за привличане на трето лице – помагач в производството, съдът намира, че също следва да бъде оставено без уважение.

Образуваното производство е съдебно-административно, а не исково. Въпросът кои страни следва да участват в него е изрично уреден в чл.153, ал.1 от АПК и това са оспорващия, органът издал административния акт, както и всички заинтересовани лица. С оглед на тази уредба на страните по АПК, субсидиарното приложение на ГПК относно встъпване и привличане на трети лица-помагачи, е неприложимо. За да бъде конституирана като страна в настоящото производство, БАН следва да има качеството на заинтересовано лице. В случая данните по делото сочат, че същата не е такова лице, тъй като заповедта не я засяга пряко и непосредствено, а евентуалната й отмяна не рефлектира пряко върху нейната правна сфера. По изложените съображения и това искане на жалбоподателя следва да бъде оставено без уважение.

Предвид допустимостта на жалбата против оспорената заповед, съдът следва да продължи съдопроизводството, като насрочи делото за разглеждане в открито съдебно заседание и даде указания на страните за изчерпване на всички техни доказателствени искания.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Р.И.Т., ЕГН **********,***, за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № РД-01-62/03.02.2012г., издадена от кмета на община Царево, за изземване от жалбоподателя на общински имот, представляващ част от УПИ VІІ – публична общинска собственост, находящ се в квартал 3 по ПУП на гр.Ахтопол, актуван с АПОС № 17/17.02.1997г., владян без правно основание, както и искането му за привличане на трето лице-помагач в производството Българска академия на науките – гр.София.

Определението в тази част може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в седмодневен срок от съобщаването на страните.

НАСРОЧВА открито съдебно заседание по разглеждане на делото на 14.05.2012г. от 13,40 часа, за която дата и час да се призоват страните.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да изчерпят всички свои доказателствени искания най-късно до насроченото съдебно заседание.

Определението в тази част не подлежи на обжалване. 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: