О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№503                             06.03.2018 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                                        VІІ-ми състав,

на шести март                                                                      две хиляди и осемнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

 

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: С. Х.,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 603 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е по реда на чл.60, ал.4 от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „Планета инвестмънт груп“АД, ЕИК-***, гр.София, бул.Цариградско шосе №357, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед № 355/20.02.2018г. на кмета на Община Несебър, с която му е наредено да премахне незаконен строеж: „Асфалтова настилка и бетонов бордюр“, изграден в поземлени имоти с идентификатори ****, *** и **** по кадастралната карта на гр.Несебър (к.к.Слънчев бряг-изток), пред южната и източната фасада на хотел „Планета“ и да разчисти терена от строителни отпадъци.

Жалбоподателят заявява, че спрямо процесната заповед е в сила общото правило на чл.166 от АПК, че оспорването спира изпълнението, тъй като същата не е сред актовете посочени в чл.217 от Закон за устройство на територията (ЗУТ). Дори счита, че заповедите за премахване на незаконни строежи не подлежат на предварително изпълнение, поради непосочването им в тази правна норма. Освен това намира, че административният орган е допуснал предварителното изпълнение без да изложи мотиви и без да обоснове наличието на предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК. Според него, забраната на чл.15 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) не може да обоснове нужда от предварителното изпълнение, не е установено по какъв начин асфалтовата настилка може да попречи до свободния достъп към търговските обекти, а целта на положената настилка е да облагороди улиците, които преди това имали много дупки и пукнатини.

В съпроводителното писмо с което жалбата е изпратена на съда, кметът на Община Несебър, чрез пълномощника си юрисконсулт Десислава Николова е изразил становище за неоснователност на жалбата. Възразява, че в оспорената заповед са обосновани наличието на предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК, тъй като процесният строеж се намира на територията на курортен комплекс (к.к.) Слънчев бряг, който е обявен за национален курорт и засяга имоти с предназначение за улици. При изграждането на незаконния строеж са премахнати тротоари, което препятства свободното пешеходно движение и ограничава достъпа до законно изградени търговски обекти, за което са постъпили многобройни жалби. При последваща проверка дори е констатирано и изграждането на ограда с височина 1,40м. върху бетоновия бордюр. Позовава се и на забраната на чл.15 от ЗУЧК, поради която разрушаването на строеж през активния туристически сезон не само ще е в колизия с нея, но и би оказало негативно въздействие върху функционирането и експлоатацията на всички туристически обекти в района, както и върху нормалното протичане на туристически сезон, с оглед осигуряване на нормална среда за туристите.

Административен съд - Бургас в настоящия си състав намира жалбата на „Планета инвестмънт груп“АД за процесуално допустима, като подадена от лице с правен интерес – срещу което е насочена заповед за премахване на незаконен строеж с допуснато на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение. Тя е подадена в 3-дневния срок по чл.60, ал.4 от АПК, тъй като заповедта е връчена на 21.02.2018г., срокът за обжалване е изтекъл в първия присъствен ден – 26.02.2018г., когато жалбата е била подадена, видно от входящия индекс.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Със заповед № 355/20.02.2018г., кметът на Община Несебър е наредил на „Планета инвестмънт груп“АД, да премахне незаконен строеж: „Асфалтова настилка и бетонов бордюр“, изграден в поземлени имоти с идентификатори ****, **** и **** по кадастралната карта на гр.Несебър (к.к.Слънчев бряг-изток), пред южната и източната фасада на хотел „Планета“ и да разчисти терена от строителни отпадъци. В заповедта е посочено, че при оглед на място в поземлен имот ****, собственост на дружеството-жалбоподател с предназначение за хотел, почивен дом и на поземлени имоти **** и ****, собственост на „Слънчев бряг“АД, с предназначение за улици, пред южната и източната фасада на хотел „Планета“ е изпълнена асфалтова настилка на площ от 2`200кв.м., а на около 10м. от фасадата на сградата е изпълнен бетонов бордюр с размери 0,30/0,30м. над нивото на терена и дължина от около 190,00м.

При справка в архива на общината не са открити издавани за строежа строителни книжа, т.е. той е изпълнен без разрешение за строеж и без одобрени проекти, в нарушение на чл.148, ал.1 и чл.137, ал.3 от ЗУТ. Строежът е квалифициран като четвърта категория на основание чл.137, ал.1, т.4, б.“б“ от ЗУТ.

На 13.02.2018г. в общинската администрация е постъпило писмо от „Слънчев бряг“АД, че това дружество не е извършител на строежа и не е давало съгласие за извършването му. До него е постъпило заявление от „Планета инвестмънт груп“АД за закупуване на 440кв.м. от поземлени имоти **** и *****, които да бъдат присъединени към поземлен имот *****, но не е било представено техническо задание, нито проект за изменение на ПУП. По тази причина е поискано общината да се насочи към извършителя на строежа – „Планета инвестмънт груп“АД.

При тези мотиви кметът на общината е приел, че процесният строеж е незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, поради което следва да бъде премахнат по реда на чл.225а от ЗУТ.

За да обоснове наличието на предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК и да допусне предварително изпълнение на издадената от него заповед, кметът на Община Несебър е посочил, че процесният строеж се намира на територията на к.к. Слънчев бряг, обявен за селищно образувание с национално значение с решение № 45 от 25.01.20015г. на Министерски съвет на Република България. Комплексът е национален курорт по смисъла на § 1, т.16 от ДР на Закона за туризма. Незаконният строеж засяга улици, като при изглаждането му са премахнати тротоари, което препятства свободното пешеходно движение. Видно от постъпилите жалби, по които е инициирано административното производство (по преписката са приложени 3бр. жалби от пет лица), строежът препятства и достъпа до законно изградени търговски обекти. Извън това с разпоредбата на чл.15 от ЗУЧК е забранено извършването на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври. Разрушаването на строежа по време на активния туристически сезон не само би било в колизия с тази забрана, но и би оказало негативно въздействие върху функционирането и експлоатацията на всички туристически обекти в района, както и върху нормалното протичане на туристически сезон, с оглед осигуряване на нормална среда за туристите. По тези причини е направен извод, че са налице важни държавни и обществени интереси, за чиято защита е необходимо незабавното изпълнение на заповедта, а всяко забавяне сериозно би затруднило изпълнението на акта, поради настъпването на летния туристически сезон и денонощното обитаване на обектите в района от множество туристи.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че допуснатото предварително изпълнение на процесната заповед е издадено при наличие на материалноправните предпоставки на разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК – за осигуряване защита на особено важни обществени интересите. При съпоставяне между вредите от изпълнението и от неизпълнението на заповедта, чието предварително изпълнение е допуснато, съдът намира, че от закъснението на изпълнението му могат да последват значителни вреди с влизане в сила на забраната по чл.15 от ЗУЧК и настъпването на летния туристически сезон.

Премахването на тротоари е препятстване движението на пешеходци, което представлява защитим значим обществен интерес от категорията на визирания в чл.60, ал.1 АПК. Това представлява самостоятелно основание за издаване на разпореждане за предварително изпълнение на издадения индивидуален административен акт. Съгласно представените към преписката жалби от ощетените лица, преди незаконното изграждане на асфалтовата настилка и бетоновия бордюр, на мястото е имало тротоари, тревни площи, плочки и изпълнено озеленяване, които са били премахнати с цел изграждането на паркинг. Именно по този начин се препятства движението на пешеходците, предвид движението и спирането на автомобили, а премахването на строежа не може да бъде извършено по време на забраната по чл.15 от ЗУЧК.

Налагането на всяка ограничителна мярка е индивидуално, като преценката на административния орган за наличие на обстоятелствата по чл.60, ал.1 АПК следва да се прави за всеки отделен случай, свързан с конкретни субект, обект и конкретна фактическа обстановка. При преценка наличието на засегнат частен интерес от допуснато предварително изпълнение на административния акт при наличие на защитим значим държавен и обществен интерес винаги следва да се държи сметка за баланса между общия и частния интерес, доколкото постановеното предварително изпълнение следва да бъде съразмерно и пропорционално спрямо конкретния адресат на акта по смисъла на чл.6, ал.2 АПК и съобразено със спецификите на конкретния случай. По изложените вече съображения по настоящето дело следва да се даде превес на обществения интерес, с оглед защита на пешеходците и установяване на условия за нормално протичане на туристическия сезон, който е сред предпоставките по чл.60, ал.1 АПК за допускане на предварително изпълнение на акта.

Поради изложеното настоящият съдебен състав приема, че предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК са изпълнени и не са налице основания за отмяна на допуснатото предварително изпълнение. Жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното, Административен съд - гр.Бургас,  VІІ-ми състав,

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Планета инвестмънт груп“АД, ЕИК-***, гр.София, бул.Цариградско шосе №357, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед № 355/20.02.2018г. на кмета на Община Несебър.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                  СЪДИЯ :