О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  428                                 14.03.2017 година                                        гр.Бургас

 

Бургаският административен съд, трети състав, на четиринадесети март две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

                              Председател: Чавдар Димитров

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 603 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 127ж, ал.1, вр. чл. 41, ал.3 от ДОПК и е образувано по повод постъпила жалба от „Фортланд“ АД с ЕИК ***, със седалище гр. Пловдив, представлявано от изпълнителния директор Д.В.С.-С., против действия за обезпечаване на доказателства, обективирани в протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 188700526761_3 от 26.01.2017 г. и протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателства № 180600478518_4 от 26.01.2017г. на органи по приходите в дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, потвърдени с решение № 42/14.02.2017г. на директора на ТД на НАП- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваните действия, поради нарушение на материалноправни разпоредби. Твърди се, че констатациите на административния орган, досежно броя на назначените по трудов договор лица и внесените от търговското дружество данъци, са неверни. По същество се иска отмяна на действията.

Ответникът представя административната преписка по оспорването. Не заявява становище по съществото на жалбата, а единствено относно размера на претендираните разходи, като счита, че тези за адвокатски хонорар не следва да надвишават размера по чл.6, т.5 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

На 26.01.2017г. в 15.04 часа в пункт за фискален контрол Стокова Борса Русе инспектори по приходите при дирекция „Фискален Контрол“ при ЦУ на НАП извършили проверка на МПС марка „SCANIA“ с рег. № ***. Проверката била извършена по място на разтоварване на МПС. При извършения оглед на превозваните стоки с висок фискален риск (топени сирена, бяло краве сирене и други сирена) не били установени несъответствия във вида и количеството на същите с данните от придружаващите ги документи. Тези констатации били отразени в протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 188700526761_1 от 26.01.2017г. Стоките били транспортирани до гр. Ямбол, където било установено от приходните органи, че техническото средство за контрол не е с нарушена цялост (протокол № 188700526761_2 от 26.01.2017г.). В 21,00 часа в присъствието на упълномощено от „Фортланд“ АД лице била извършена на мястото на разтоварване проверка на превозваните стоки, при която било установено съответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и количество на същите (протокол № 188700526761_3 от 26.01.2017 г.). След справка в информационните масиви на НАП, приходните органи счели, че са налице основания за налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл. 121а, ал.3, вр. ал.2 от ДОПК за обезпечаване на вземанията към търговското дружество за данъци, по съображения, че събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни, предвид данни за броя на осигурените лица по трудови правоотношения (по-малко от 10 осигурени лица). Тези констатации били отразени в протокола за извършена проверка и бил определен размер от 17 259,95 лева на обезпечението, представляващ 30% от пазарната стойност на иззетата стока. Съставен бил протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства № 188700526761_4 от 26.01.2017г., надлежно връчен на упълномощеното лице. След представяне на банкова гаранция от търговеца, стоката била освободена.

С решение № 42/14.02.2017г. на директора на ТД на НАП- Бургас жалбата на „Фортланд“ АД против действията по обезпечаване на доказателства е отхвърлена. Решаващият орган е счел, въз основа на установените от приходните органи факти и „личната преценка“ на последните, че е налице тенденция към отклонение на търговеца от данъчно облагане

По делото не е спорно, че предмет на обезпечението са стоки с висок фискален риск. Не се спори също така, че лицата, предприели оспорените действия имат качеството инспектори по приходите, оправомощени да извършват фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск. Съгласно нормата на чл. 121а, ал. 1 от ДОПК, органът по приходите разполага с правомощие да поиска от публичния изпълнител налагане на предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали, в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката в изрично изброените в ал. 1 и ал. 2, хипотези. При наличие на законоустановените предпоставки, органът по приходите може да предприеме и действия по чл. 40 от ДОПК за обезпечаване на доказателства, със срок на действие до 72 часа или 24 часа без разрешение на съда, като стоката и документите за стоката се изземват (чл. 121а, ал. 3 от ДОПК).

Предварителни обезпечителни мерки се допускат само при стриктно спазване на законовите предпоставки, изчерпателно посочени в нормата на чл. 121а, ал.1 от ДОПК: 1) при нарушаване целостта на техническите средства за контрол; 2) неспазване на забраната по чл. 13, ал.3, т.4 от ДОПК; 3) несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката; 4) неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването и́. Обезпечителни мерки могат да се наложат и когато органът по приходите установи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни (чл. 121а, ал.2 и ал.3 от ДОПК). В тези случаи органът по приходите предприема и действия по чл. 40 за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда, като стоката и документите за стоката се изземват.

Наличието на горните предпоставки не се презумира. Във всички случаи приходните органи следва да посочат обстоятелствата, съставляващи основание за извършването им и да докажат същите. В случая в съставения от последните протокол липсват констатации за наличие на обстоятелства, относими към визираните в нормата предпоставки. Напротив, от съдържанието на същия е видно, че техническото средство за контрол не е с нарушена цялост; не е извършено разпореждане със стоката; не е налице несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката; техническото средство за контрол е отстранено в присъствието на водача на товарния автомобил и на упълномощен представител на търговеца. Предприемането на действия за обезпечаване на доказателства е основано на „преглед на данни в информационните масиви на НАП“. Не са ангажирани, обаче, каквито и да било доказателства, съдържащи посочената информация. Наред с това, данните относно броя на назначените по трудов договор лица са недостатъчни, за да се формира извод, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително затруднено. Не се установява от доказателствата по делото и приетата от административния орган „тенденция към отклонение от данъчно облагане“. Няма данни за непогасени от жалбоподателя задължения за данъци, респ. за нарушения при упражняване на дейността или при водене на счетоводството, няма и такива твърдения, което от своя страна сочи необоснованост на изводите, формирани от приходните органи. Поради това съдът счита, че не са налице законоустановените предпоставки за извършване на обжалваните действия за обезпечаване на доказателства. Следва да се отбележи още, че в преписката липсват данни по кой от предвидените в § 1, т.10 от ДР на ДОПК методи е формирана пазарната цена на иззетите стоки и с оглед на това обезпечението не би могло да се приеме за надлежно определено.

С оглед горните съображения съдът приема, че действията на приходните органи са незаконосъобразни и следва да се отменят.

По делото липсва обективирана от страна на жалбоподателя претенция за присъждане на разноски, поради което такива не се присъждат.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ по жалба на „Фортланд“ АД с ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор Д.В.С.-С., действията по предварително обезпечаване на фискален контрол, обективирани в протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 188700526761_3 от 26.01.2017г. и протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателства № 188700526761_4 от 26.01.2017г. на органи по приходите в дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, потвърдени с решение № 42/14.02.2017г. на директора на ТД на НАП- Бургас.

 

Определението е окончателно.

 

                                                                                   СЪДИЯ: