ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 10.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На десети май                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 603 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Ш., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. А.Г., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - П.П.И. - полицейски инспектор при РУП – Созопол, редовно уведомен, явява се лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за полицейско задържане за срок от 24 часа, с рег. № 21 от 27.02.2016г., издадена от П.П.И., полицейски инспектор при РУП-Созопол, издадена на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР. Към делото е приложена административната преписка по която е издадена оспорената заповед.

 

АДВ. Г.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да бъдат приети писмени доказателства – Европейска заповед за арест, с която лицето е предоставено на Република България от Румънския съд само по производството, за което е предоставено. Става дума за наказателно дело в гр. Търговище, след което е трябвало да бъде върнат в Румъния. Това е смисъла на Протокол за съответствие при предаване, който Ви представям. В него е декларирал, че не се отказва от правото да бъде съден само по това дело.

Желая административният орган да отговори на два въпроса:

1.Какво е налагало отвеждането на Н.Ш. в полицията и за какви негови действия е направено това?

2.Защо не е бил поканен или призован писмено и да се посочи целта на поканването и какво негово бездействие е наложило налагане на ПАМ за посоченото в заповедта основание?

3.След като са били наясно, че е бил румънски гражданин, защо не е бил осигурен преводач, когато е бил призован?

Няма да сочим други доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ И.: Жалбата е неоснователна. Заповедта за арест е законосъобразна.

Да се приемат доказателствата, които сме изпратили ние.

Други доказателствени искания нямаме. Ще отговоря на поставените въпроси.

По първия въпрос - като дежурен на разположение в посочения ден - 27.02.2016 г. при получено разпореждане от Началник на РУП - Созопол за запознаване с материали и по-конкретно докладна записка, която е по делото с положителна резолюция от началника на РУП, която касае задържане на лицето Н.Ш. по повод съмнение за извършване на конкретно престъпление на територията на РУП - Созопол през 2014 г. Това наложи задържането - положителната резолюция на докладната записка, с която ми е разпоредено да задържа съответното лице.

На втория въпрос не мога да отговоря.

От момента на задържането са направени постъпки за намиране на преводач, като поради затруднения в съботен ден, последният вариант беше госпожата, която осигурихме. Преводачът го осигурихме час и двадесет минути след задържането. По първоначални данни в докладната записка, лицето малко разбираше английски език и точно на английски език му беше разяснен повода за неговото задържане и че ще бъде отведен в РУП.

 

С оглед липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото и с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Г.: Моля да уважите жалбата и да отмените издадената заповед като незаконосъобразна.

Моля да ни се присъдят направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Моля да ми бъде даден срок за представяне на писмени бележки с изложени в тях доводи.

ОТВЕТНИКЪТ И.: Поддържам, че жалбата е неоснователна. На лицето са осигурени всички права по Европейската карта за правата на човека, по Националното законодателство и ЗМВР. Осигурен му е преводач въпреки затруднението, както и виждането със служебен защитник. Осигурено му е правото на защита. Документацията по задържането считам, че съдържа всички атрибути и повода за задържането е конкретен, за конкретно престъпление.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ДАВА седмодневен срок на страните за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: