О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, №1045/11.05.2015г.

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на единадесети май, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                                                     СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 603 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на С.Д.Д. *** против заповед №405/23.02.2015г. на директора на Дирекция „Строителство” при Община Бургас, с която е одобрено изменение на ПУП- ПР за УПИ І и УПИ ІІІ в кв.160 по плана на ЦГЧ (ПИ с идентификатори 07079.612.36 и 07079.612.15 по КК на гр. Бургас), изразяващо се в изменение на бордюрни линии на улица с о.т.1450 - о.т. 1451, по улица „Христо Фотев“, в участък о.т.1451 – о.т.1453, по улици с о.т.1453 – о.т. 1452, о.т.1453 – о.т. 1454, о.т.1451 – о.т.1456 и по улица „Цар Самуил“, в участъка между о.т.1456 – о.т.1467, и промяна на регулационните граници на УПИ І и УПИ ІІІ отредени за жилищно строителство и магазини с цел осигуряване на допълнителен брой паркоместа за успоредно, перпендикулярно и косо паркиране, както и на тротоари с нормативно изискуем габарит за осигуряване на безконфликтно провеждане на пешеходно движение при съобразяване със съществуващото застрояване, реализираното вътрешноквартално благоустрояване, влезлите в сила планове за територията.

С обжалваната заповед, на основание чл.60 от АПК, административния орган е постановил нейното предварително изпълнение с мотива, че проекта за „Балансирана градска среда – ЦГЧ“, е с обществена значимост и необходимост от спешна реализация, водеща до задоволяване на обществени потребности и предлагане на качествени услуги за населението, както и с факта, че след влизане в сила на плана ще се осигури възможност за кандидатстване за финансиране по ОПРР.

В жалбата се твърди, че заповедта е незаконосъобразна и се иска нейната отмяна. Направено е особено искане да бъде спряно предварителното изпълнение на заповедта, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, постановено на основание чл.60, ал.1 от АПК.

Жалбоподателката твърди, че има правен интерес да обжалва заповедта, като посочва, че е собственик на самостоятелен обект, част от етажна собственост, намиращ се в сграда с идентификатор 07079.612.34.1. Твърди, че имотът, в който се намира сградата, където е притежавания от жалбоподателката апартамент е съседен на имотите, предмет на плана, а доколкото с плана се променя предназначението на имота, заинтересовани по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ са собствениците на съседните имоти.

Жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство – прекратено, по следните съображения:

Според чл.131, ал.1 от ЗУТ заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане - по данни от кадастралния регистър, както и лицата, на които е предоставена концесия, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана.

Кои лица са непосредствено засегнати от предвижданията на плана е регламентирано в ал.2 на същия член :

1. имотите - предмет на самия план;

2. съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване;

3. съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния;

4. съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана;

5. имотите, които попадат в сервитути, в защитени територии за опазване на културното наследство или в забранени, охранителни или защитни зони, включително такива за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, за които с нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземления имот.

Жалбоподателката не е представила документ за собственост на недвижим имот или на ограничено вещно право върху такъв, който да я легитимира като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ. Твърди, че е собственик на апартамент, който се намира в сграда изградена в поземлен имот с идентификатор 07079.612.34 и представя схема, издадена от СГКК Бургас относно притежавания от нея апартамент (л.13). Според графичната част на обжалвания план поземленият имот, в който е изградена сградата, където се намира апартамента на жалбоподателката, не е обхванат от плана. Същото се установява и от съдържанието на обжалваната заповед, според която изменение на ПУП-ПР се предвижда за УПИ І и УПИ ІІІ, в кв.160 по плана на ЦГЧ, които са с идентификатори 07079.612.36 и 07079.612.15.

От графичната част на плана се установява, че имотът, в който жалбоподателката има апартамент няма непосредствено съседство с имотите, предмет на плана. Той е съседен през улица с УПИ І (07079.612.36).

В тези случаи съгласно чл.131, ал.2, т.3 от ЗУТ, собственикът на имотът през улицата може да бъде непосредствено засегнат от предвижданията на плана, ако с него се допускат намалени разстояния.

В процесният случай между двата имота с обжалвания план не се допускат намалени разстояния, разстоянията между имотите остават същите. Одобрената със заповедта разработка е за изменение само на регулационния план, но не и на застроителния такъв. Намиращият се между тях имот, представляващ улица се променя, като се увеличава ширината на тротоара. С плана по отношение на уличната регулация между имот 07079.612.34 и имот 07079.612.36 не се предвижда изграждането на паркоместа, за разлика от други отсечки включени в същия план.

По тази причина съдът счита, че за жалбоподателката не е налице хипотезата на чл.131, ал.2, т.3 от ЗУТ.

Обратно на твърдението наведено от жалбоподателката в допълнителното изложение (л.11-12) към жалбата, за нея не са налице и основанията на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, според която непосредствено засегнати от предвижданията на ПУП са съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана. Имотите предмет на плана са 07079.612.15 и 07079.612.36, с които имот 07079.612.34 не е непосредствено съседен, т.е. няма обща граница. Между имот 34 и имот 36 има улица, а спрямо имот 15, имот 34 се намира в друга част на кв.160. За това, макар с плана да се променят регулационните граници на имоти с идентификатор  07079.612.36 и 07079.612.15, след като те не са съседни на имота, в който се намира сградата, където жалбоподателката притежава апартамент, не е налице законовата хипотеза на т.4 от ал.2 от чл.131 на ЗУТ. 

Макар да се намира в близост до изменението на ПУП-ПР предвидено с процесната заповед, имот 07079.612.34 не е засегнат от този план.

Отделно от изложеното, следва да се отбележи, че по делото липсват твърдения от страна на жалбоподателката и не са представени доказателства тя да е собственик или носител на ограничено вещно право по отношение на имот 07079.612.34 съгласно данните от кадастралния регистър. С представената скица се установява, че тя е собственик на самостоятелен обект в сграда, находяща се в имот 07079.612.34, но дали притежава и какви вещни права върху самия имот, от скицата не се установява.

По изложените съображения съдът счита, че жалбата е недопустима за разглеждане като подадена от лице, за което липсва признат от закона интерес, т.е. лице извън кръга на непосредствено засегнатите според чл.131 от ЗУТ.

По изложените съображения и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Д.Д. *** против заповед №405/23.02.2015г. на директора на Дирекция „Строителство” при Община Бургас, като недопустима.

    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №603/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                      СЪДИЯ: