ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети април                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 602 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.И., редовно призован, не се явява. За него адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ директор на ТД на НАП Бургас редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмо вх.№4062/24.04.2017г. от ответника, с искане за прекратяване на производството по делото, предвид че постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. №С170002-23-0000386/06.02.2017г. на главен публичен изпълнител при ТД на НАП- Бургас, е отменено. Към молбата е приложено постановление за отмяна на наложени обезпечителни мерки  изх.№С170002-24-0009698/18.04.2017г. на главен публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас и пълномощно.

 

АДВОКАТ Д.: Във връзка с представените документи, предоставям на преценката на съда. Същност екземпляр от това постановление, с което са отменени наложените предварителни обезпечителни мерки, не е връчен на доверителя ми. В случай, че прекратите делото, моля да ни присъдите направените разноски.

 

Съдът по направеното искане за прекратяване на настоящото производство ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на П.И.И. против решение №44/17.02.2017г. на директора на ТД на НАП-Бургас, с което е оставена без уважение подадената от него жалба срещу постановление за налагане предварителни  обезпечителни мерки изх.№ С170002-23-0000386/06.02.2017г. на главен публичен изпълнител при ТД на НАП- Бургас.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка писмени доказателства, както и постановление за отмяна на наложени обезпечителни мерки изх.№С170002-24-0009698/18.04.2017г. на главен публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо съдия, моля да отмените решението, с което е потвърдено Постановлението за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.197, ал.3, предл. последно от ДОПК, тъй като считам, че ревизиращият орган не е мотиравал обезпечителната нужда за наложеното обезпечение. Моля, за срок за писмена защита и да ни присъдите направените поделото разноски.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК, ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: