ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер     486                 18 март 2016 година                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в закрито заседание на осемнадесети март,  две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                               

                                                                     СЪДИЯ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

като разгледа докладваното от  съдия  Димитров  административно дело номер 602 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството  е образувано по исковата претенция на Д.В.П. ***, по настоящем в Затвора Бургас, против „ПИ Нюз“ ООД за причинени му от кореспондент на вестник Шоу – М.Ш. неимуществени вреди в размер на 20000,00 лева, чрез съставяне и публикуване на статия с неверни и позорящи го обстоятелства във вестник „Шоу“ брой 3 от 09.02.2016г.

Ищецът е предявил иск, като правно основание на който е посочил чл.203 АПК, а именно за присъждане на обезщетение за вреди, причинени на ищеца от посоченото незаконосъобразно действие на служител на „ПИ НЮЗ“ ООД.

Съдът констатира, че исковата молба не му е подсъдна.

Съгласно разпоредбата на чл.203 АПК гражданите и юридическите лица могат да предявят искове за обезщетение за вреди, причинени им от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица. Основателността на иск с правно основание чл.1 ЗОДОВ, предполага установяването на кумулативното наличие на следните предпоставки: незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата, при или по повод изпълнение на административна дейност, отменени по съответния ред; вреда от такъв административен акт; причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействие и настъпилия вредоносен резултат. При липсата на някой от елементите от посочения фактически състав не може да се реализира отговорността на държавата по особения ред на ЗОДОВ.

Законът прави разграничение от каква дейност следва да са настъпили вредите. От тълкуването на разпоредбата на чл.204, ал.1 и 2 от АПК не остава съмнение, че вредите подлежащи на обезщетяване по реда на чл.1 от ЗОДОВ, трябва да са последица от отмяна на незаконосъобразен административен акт или действия и бездействия на орган на власт извършващ административна дейност.

Дейността по изготвяне и публикуване на статии от физически лица в медии, които не са собственост на държавата не е административна дейност, поради което деликтът описан от ищеца не може да се отъждестви с отмяната на административен акт, каквото е изискването на чл.203 и чл.204 от АПК.

Предвид изложеното, настоящият съдебен състав счита, че неоснователно причинената вреда от публикуване на статия не представлява вреди по смисъла на ЗОДОВ.

Предвид гореизложеното, единственият възможен ред за страната да търси репариране на неимуществената си вреда е този по Закона за задълженията и договорите - чл.49 или чл.45. Този ред позволява уреждане на последиците от увреждане на лични или материални блага при нарушение на общата забрана на закона да не се вреди другиму.

 

           Мотивиран от горното и на основание чл. 135, ал.2 АПК, Административен съд- Бургас

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 602 по описа на съда за 2016 година.

         ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Бургас.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                                             СЪДИЯ :