О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

     Номер      902          17.04.2015г.              град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на седемнадесети април две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 602 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Т.Ж.И., ЕГН: **********, изтърпяващ наказание „Лишаване от свобода“ в Затвора – Бургас, VIII група, килия № 401. В жалбата И. настоява да се образува административно дело по чл.2 и чл.4 от ЗОДОВ във връзка с присъда № 518/22.12.2010г. на БОС по НОХД № 673/2010г. Позовава се на чл.7 и чл.8 от АПК. С определение № 759/30.03.2015г. жалбата на И. е оставена без движение и на същия е указано в 7-дневен срок от уведомяването да обозначи административния акт, срещу правните последици на който е насочено оспорването, да посочи в какво се състои незаконосъобразността на акта и в какво се състои искането, респ. да посочи цената на иска, да направи изложение на обстоятелствата, на които се основава иска, да конкретизира в какво се състои искането и да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд – Бургас. Определението е съобщено на жалбоподателя на 03.04.2015г. На 16.04.2015г. по делото е депозирана молба, в която И. посочва, че държавната такса е заплатена по АХД № 545/2015г. по описа на Административен съд – Бургас и настоява за обединяване на делата.

При служебно извършена проверка в деловодната система на Административен съд – Бургас, настоящият съдебен състав констатира, че с определение № 826/08.04.2015г. по АХД № 545/2015г. исковата молба на И. е върната и производството по делото е прекратено. При тези фактически данни, не може да има съмнение, че нередовностите, за които са дадени указанията на И., не са отстранени. Това представлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателя има за последица прекратяване на производството по делото.

Предвид гореизложеното, на осн. чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, първи състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Ж.И., ЕГН: **********, изтърпяващ наказание „Лишаване от свобода“ в Затвора – Бургас, VIII група, килия № 401.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 602/2015г. по описа на Административен съд– Бургас

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:………………………