ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 16.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шестнадесети октомври                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: Г. РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 602 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРАДЪР” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама”, Община Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Явява се вещото лице Г.К..

 

С писмо вх. № 8822/15.10.2013 г. процесуалният представител на ответника юрисконсулт М. уведомява, че е възпрепятстван да присъства на съдебното заседание поради задължителен медицински преглед, който е в същия ден и час, за което представя болничен лист, и не възразява да бъде даден ход на делото. Заявява, че оспорва жалбата и моли ревизионният акт да бъде потвърден. Моли да бъде прието заключението на вещото лице и да се обсъди заедно с другите доказателства по делото. Моли, също така, за предоставяне на 14-дневен срок за представяне на писмени бележки и за присъждане на възнаграждение за юрисконсулт, а жалбоподателят да бъде осъден да заплати всички разноски по делото.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-икономическа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Г.А.К. – 55 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение. Представила съм писмено такова, което поддържам.

АДВОКАТ К.: Имам един обобщаващ въпрос. И за трите години няма посочена като район Промишлена зона „Север” в пътните листи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Да, няма посочен район, но след като разговарях с Консорциум „Титан – Бургас” те ми казаха, че маршрутите в пътните листи са решение на самите шофьори. Няма утвърдени маршрути от общината, от ТД „Освобождение”, просто шофьорите си отбелязват комплексите – „Славейков”, „Изгрев”, „Зорница” и др., местността, в която минават. Тези неща са отбелязани в пътните листи от шофьора. Има отбелязани райони в пътните листи, но не съвпадат с процесните.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Някакви други данни намерихте ли, които да посочват на почистване на Промишлена зона „Север”?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Освен пътните листове не съм намерила никакви писмени доказателства за фактическото извършване на сметосъбиране в съответните райони.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Г.К..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите подадената от представляваното от мен дружество жалба като основателна и Ви моля да ми предоставите срок за представяне по настоящото производство на писмени бележки, в които подробно ще изложа съображенията си за основателността на жалбата.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 14-дневен срок да изложат в писмен вид аргументите си по спора и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: