ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 15.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На петнадесети май                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 602 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРАДЪР” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат К., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама”, Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото е постъпило искане от ответника за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставен от него въпрос, касаещ реалното извършване на дейности, отразени в пътни листове и протоколи, представени по делото, както и посочване евентуално на местата, където тези дейности са извършвани.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам направеното искане.

Представям и моля да приемете заверени преписи от искане наш изх. № 70-00-1891/25.03.2013 г. и отговор наш вх. № 70-00-189/1/03.04.2013 г., т. е. кореспонденция между общината и дружеството, поддържащо дейност по почистване на територията на Община Бургас, които документи считам, че са косвени доказателства относно факта на реално извършване на дейност по почистване на територията, включително и тази, в която се намират процесните имоти, с препис за ответната страна.

 

АДВОКАТ К.: Предоставям на съда по искането за назначаване на експертиза.

Не възразявам да се приеме писмото на Община Бургас към управителя на „Чистота” ЕООД, но възразявам да бъде приет отговорът на „Чистота” ЕООД, тъй като видно от същия не се съдържа информация за поставения по т. 1 от Община Бургас въпрос.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да бъде поставен на експертизата и допълнителен въпрос. Вещото лице да отговори къде са извозвани и депонирани извозените отпадъци съгласно приложените пътни листи и протоколи за периода от 2008 до 2010 година.

 

СЪДЪТ намира, че искането за допускане на експертиза е основателно и следва да бъде уважено. Такова е и искането за приемане на представените документи като писмени доказателства по делото от процесуалния представител на ответника. Наред с това, за изясняване фактите по спора и на основание чл. 171 АПК съдът намира, че следва да укаже на ответника, че е необходимо да ангажира доказателства относно заявеното с оспорения акт твърдение, че същият предоставя услугата „обезвреждане на отпадъци в депо”.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от юрисконсулт М. в днешно съдебно заседание заверени преписи от писма изх. № 70-00-1891/25.03.2013 г. и вх. № 70-00-189/1/03.04.2013 г.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроса, формулиран в писмена молба, находяща се на л. 6 от делото, както и на допълнителния въпрос, поставен в днешно съдебно заседание от юрисконсулт М..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, които да се внесат от ответника в 20-дневен срок от днес.

Вещото лице ще бъде определено в закрито заседание след внасяне на депозита.

УКАЗВА на ответника, че е необходимо да ангажира доказателства относно заявеното с оспорения акт твърдение, че същият предоставя услугата „обезвреждане на отпадъци в депо”.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 16.10.2013 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: